MÅ VÆRE FRIVILLIG: Finansforbundets hovedorganisasjon YS mener fjernarbeid skal være frivillig. YS-leder Hans-Erik Skjæggerud er skeptisk til at arbeidsgivere pålegge noen å jobbe hjemmefra. (Foto: YS) 

Ny politikk for fjernarbeid?

21. februar diskuterer politikerne på Stortinget hvilke tiltak som er nødvendig for å legge forholdene bedre til rette for fjernarbeid/hjemmekontor med sikte på lovendringer. Partene i arbeidslivet følger nøye med. 

Muligheten til fjernarbeid gjelder ikke alle. På arbeidsplassene går diskusjonen høylytt ved kaffemaskinen og rundt lunsjbordet.  Det er også en rekke uavklarte spørsmål rundt regelverk og trygghet, ikke minst i forhold til hvor yrkesskadeforsikringen skal gjelde. Derfor kan det bli en høylytt om den nye fjernarbeidslivspolitikken blant politikerne og partene i arbeidslivet. 

I løpet av februar vil Stortinget trolig be regjeringen om å se på arbeidsmiljøloven og komme med andre tiltak som kan tilrettelegge for “jobb hvor du vil”-arbeidslivet. Arbeids- og sosialkomiteens innstilling i saken, som er foreslått av tre Venstre-representanter, legges frem 14. februar fulgt opp av debatt og vedtak i Stortinget 21. februar. 

PARTENE MÅ AVGJØRE 

– YS er teknologioptimister i vår tilnærming til hjemmekontor og fjernarbeid. Selv om hjemmekontor ble aktualisert i tilknytning til covid-19, er det viktig å være klar over at teknologien var tilstede før det. Det nye er at teknologien er tatt i bruk i en helt annen målestokk enn det som var tilfelle før pandemien, sier YS-leder Hans-Erik Skjæggerud. 

Arbeidsgiverne har styringsrett til å vurdere om det er nødvendig med fysisk tilstedeværelse. YS har imidlertid som utgangspunkt at fjernarbeid skal være frivillig for arbeidstakerne, der det ikke er nødvendig med fysisk tilstedeværelse. Organisasjonen er skeptisk til arbeidsgiveres beslutning om å pålegge hjemmekontor. 

Politikerne bør være varsomme med å regulere dette området.

Hans-Erik Skjæggerud, YS-leder

– Det er viktig å påpeke at ulike bransjer har ulik tilnærming til fjernarbeid. Det vil være store forskjeller på ønsker og behov i ulike sektorer og virksomheter. Det er viktig at partene i arbeidslivet får rom til å forhandle det beste for de ulike sektorene og den enkelte virksomhet. Etter YS´ syn bør politikerne være varsomme med å regulere området, uten nøye utredning der partene er representert, sier YS-leder Skjæggerud. 

30 ÅR GAMMEL FORSIKRING 

Alle arbeidsgivere i Norge er pålagt å ha yrkesskadeforsikring for sine ansatte. Arbeidsgiverorganisasjonen Finans Norge er opptatt av arbeidstakernes trygghet uansett arbeidsted. De ønsker en stedsnøytral yrkesskadelovgivning. I dag er forsikringsordningen over 30 år gammel og etter Finans Norges mening kan den både forbedres og moderniseres. 

Det kommer fram i en høringsuttalelse fra Finans Norge i forbindelse med stortingsbehandlingen. Ifølge Finans Norge at det er mye i arbeidslivet som har endret seg i løpet av de siste tiårene, inkludert bruken av hjemmekontor og fjernarbeid, både innenlands og utenlands.  

Finans Norge trekker også frem omfanget av utkontrahering og arbeidsinnvandring. De skriver at det kan være hensiktsmessig å ta en større gjennomgang av yrkeskadeforsikringsordningen som helhet, hvor også en utvidelse av dekningsområdet kan vurderes. De mener at det primært bør være myndighetene som må avgjøre dekningsomfanget, og da fortrinnsvis i dialog med arbeidslivets parter. 

TILRETTELEGGE FOR FLEKSIBILITET 

Bak forslag som nå behandles i Stortinget står Venstre-representantene Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby. 

MÅ MØTE PÅ JOBBEN: De må selv møte opp for å debattere og gjøre vedtak, stortingspolitikerne som nå er i innspurten med å behandle den fjernarbeidspolitiske saken foreslått av representanter fra Venstre. (Foto: Stortinget.) 

Ifølge representantene vil målet om mer fleksibilitet med tanke på arbeidssted, vil det gi flere økt frihet og flere muligheter til å leve og arbeide hvor de vil og når de ønsker. Samtidig vil en liberalisering på dette området også by på utfordringer med dagens regelverk. Det gjelder både den utilstrekkelige yrkesskadelovgivningen og barrierer med tanke på jobb i utlandet. 

«Det er viktig å politisk legge aktivt til rette for frivillig stedsfleksibilitet både for enkeltmennesket og for næringslivet», heter det i Venstre-forslaget. 

Dette er lovendringer på et område som partene i felleskap kan løse.

Hans-Erik Skjæggerud, YS-leder

YS-leder Hans-Erik Skjæggerud sier at han ikke tviler på Venstres gode intensjoner, men frykter at de hopper bukk over partssamarbeidet. Han peker på at dette er lovendringer på et område som partene i felleskap kan løse. Det kan skje gjennom kollektive forhandlinger, og i siste instans gjennom et nøye utredningsarbeid i forkant av en eventuell lovendring. 

FAKTA 

  • I 2021 igangsatte daværende arbeids- og inkluderingsminister Torbjørn Røe Isaksen endring av forskriften til arbeidsmiljøloven med tanke på hjemmekontor, forskriften trådte i kraft sommeren 2022. Les mer om den her. 
  • Høsten 2022 kom så de tre stortingsrepresentantene fra Venstre, Sveinung Rotevatn, Alfred Jens Bjørlo og Guri Melby, der de ber regjeringen:  
  1. utrede hvilke barrierer som finnes i arbeidsmiljøloven for å legge til rette for et stedsfleksibelt arbeidsliv, herunder gjennomgå dagens arbeidsmiljølov med mål om å gjøre det mulig for arbeidstakere å arbeide i fellesarealer, samle instrukser om arbeid utenfor arbeidsplassen og finne nye muligheter for fleksibilitet ut fra personalets individuelle behov og livssituasjon.  
  1. utrede hvordan man kan legge til rette for fjernarbeid utenfor Norge. 
  1. fremme nødvendige lovforslag for å sikre en stedsnøytral yrkesskadelovgivning. 
  1. iverksette statlige prosjekter som skal identifisere hvilke hindringer som finnes for plassnøytralitet i offentlig sektor, både når det gjelder administrative prosedyrer og kompetanse. 
  1. iverksette tiltak for at bydeler, byer og tettsteder har gode tilbud for fjernarbeidere i sine lokalmiljø. 

ARKIV 

Les også tidligere publiserte artikler i Finansfokus om fjernarbeid og hjemmekontor: