NYE MULIGHETER: De samfunnsmessige og teknologiske mulighetene har endret forutsetningene for hjemmearbeid. Foto: Gorm Kallestad / NTB

Nye hjemme-kontor-regler ute på høring

Hvilke regler skal gjelde for arbeidstakere med hjemmekontor? Det ønsker arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen et svar på. Nå er forslag til nye forskrifter sendt ut på høring. Hva mener du? 

Her er Regjeringens viktigste forslag til ny forskrift for hjemmearbeid: 

  • Gjelder hjemmearbeid som har en viss varighet og fasthet og er av et visst omfang.  
  • Gjelder ikke kortvarig eller sporadisk arbeid, med mindre arbeidstaker kun utfører arbeid i eget hjem.  
  • Regulerer ikke selve adgangen til å pålegge hjemmekontor. 
  • Det skal inngås skriftlig avtale om hjemmearbeid som minimum omfatter: Omfang, arbeidstid, varighet, tilgjengelighet samt eiendomsrett, drift og vedlikehold av utstyr. 
  • Der hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefalinger fra myndighetene, kan det i stedet for skriftlig avtale gis skriftlig informasjon til arbeidstakerne. Arbeidsgiver skal drøfte informasjonen med de tillitsvalgte før den gis. 
  • Det kan gjøres individuelle og kollektive avtaler om arbeidstid som gir utvidet fleksibilitet. 
  • Arbeidsgiver får presisert ansvaret for å ivareta arbeidstakernes psykososiale arbeidsforhold. 
  • Arbeidstilsynet får ansvaret for å føre tilsyn med at bestemmelsene blir overholdt. 

SÆRLIG AKTUELL 

Forskrift om arbeid som utføres i arbeidstakers hjem ble fastsatt i 2002. Tidligere gjaldt det en egen lov om industrielt hjemmearbeid fra 1918. Denne ble opphevet i forbindelse med revisjon av arbeidsmiljøloven i 1995, med bakgrunn i manglende aktualitet. Det ble samtidig påpekt at behovet for særregler for hjemmearbeid kunne tilsi at det utarbeides forskrifter i stedet for en egen innlemming i arbeidsmiljøloven. 

De siste årene har teknologi og endringer i samfunnet gjort det mulig for flere å arbeide hjemmefra. I SSBs Levekårsundersøkelse om arbeidsmiljø 2019 oppgav 53 prosent at de hadde mulighet til å arbeide hjemmefra. Av disse var det tre prosent som jobbet hjemmefra hele dagen hver dag, 17 prosent minst en hel dag i uken og 28 prosent minst en hel dag månedlig. Ti prosent oppgav at de daglig jobbet hjemmefra utenfor ordinær arbeidstid. Hele 25 prosent oppgav at de flere dager i uken jobbet hjemmefra utenfor ordinær dagtid og 18 prosent en dag i uken. 

Vi ønsker å ta vare på de positive sidene

 Utbruddet av koronapandemien og myndighetenes pålegg om hjemmearbeid har gjort at forskriften for hjemmearbeid har blitt særlig aktualisert. Fjernarbeid har blitt vanligere for flere arbeidstakere i ulike yrker og arbeidsplasser. Tiden man tilbringer på hjemmekontoret har også økt, fra å være av og til, til å bli hovedregelen. Departementet har på denne bakgrunn sett behov for en gjennomgang av forskriftens bestemmelser. Arbeidslivets parter er også involvert i revisjonen av forskriften for hjemmearbeid.  

FORTSATT FRIVILLIGHET 

Utgangspunktet i det nye forslaget til nye forskrifter, er at hjemmekontor fortsatt skal baseres på frivillighet. Ingen skal tvinges hjem, og det nye forslaget regulerer heller ikke adgangen til å pålegge hjemmekontor. 

Arbeidsminister Torbjørn Røe Isaksen sier til Aftenposten at regelendringene er en balansegang hvor man kan ende i to grøfter: 

– Den ene er hvis hjemmekontor blir en slags lovløs sone der arbeidsgiver for eksempel kan si at bedriften ikke har plass til deg i kontorlokalene på jobben, og hvor det er uklare regler for arbeidstid. 

– Samtidig ønsker vi å ta vare på positive sidene med hjemmearbeid både for arbeidstaker og arbeidsgiver, sier Røe Isaksen til Aftenposten.