Da regjeringen fredag endret forskriften for hjemmekontor sto det klart at arbeidstidsreglene gjelder også på hjemmekontor. Reglene gjelder dog bare for arbeid som gjøres hjemme, dermed faller hyttekontor og andre fleksible løsninger bort fra forskriften. Foto: Morten Brakestad.

Bare hjemme er hjemmekontor

Da regjeringen fredag endret forskriften for hjemmekontor ble det fastslått at arbeidstidsreglene gjelder også på hjemmekontor. Reglene gjelder dog bare for arbeid som gjøres hjemme, dermed faller hyttekontor og andre fleksible løsninger bort fra forskriften.

Finansforbundets ønsket også å regulere utstyr- og kostnadsdekning. Dette blir ikke innført.

– Her er det veldig mye bra, der flere av våre innspill er hensyntatt. Vi fikk derimot ikke gjennomslag for å regulere hva arbeidsgiverne skal dekke av utstyr til hjemmekontoret. Det er synd, det kan bli store forskjeller mellom ulike arbeidstakere og arbeidsgivere, sier Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.

Han ser også at det fremdeles er uklarheter rundt forsikring.

– Det er synd at dette ikke drøftes nærmere.  

PRESS PÅ NORMALARBEIDSDAGEN

– Regjeringen er tydelige på at samme arbeidstidsregler skal gjelde uavhengig av om du jobber på kontoret eller hjemme. Det er bra. Arbeidstidsbestemmelsene er under press, der arbeidsgiverne ønsker å endre normalarbeidsdagen. Departementet ser ingen grunn til at det skal være forskjeller her, sier Per Christian Larsen, spesialrådgiver i Finansforbundet.

Samme arbeidstidsregler skal gjelde uavhengig av om du jobber på kontoret eller hjemme

Per Christian Larsen

Regjeringen gjorde også en presisering av at det er viktig at det psykososiale arbeidsmiljøet ivaretas også på hjemmekontor.

– Det er positivt at arbeidstakers HMS-hensyn ivaretas. Samtidig må man huske på at dette ikke bare er arbeidsgivers ansvar. Her har også den enkelte arbeidstaker et ansvar for å si ifra, sier Larsen.

Samtidig gis også Arbeidstilsynet en utvidet rolle, men det presiseres at tilsynet ikke skal utføre tilsyn i den enkeltes hjem.

Det skal være skriftlige avtaler om hjemmekontor

Arne Fredrik Håstein

I utgangspunktet skal jevnlig bruk av hjemmekontor avtales skriftlig. Med de nye endringene innføres et unntak fra dette kravet når hjemmearbeid skyldes pålegg eller anbefaling fra myndighetene. Arbeidsgiver kan i slike tilfeller i stedet gi informasjon etter drøftinger med tillitsvalgte. Dette kan eksempelvis brukes i tilfeller slik som pandemien.

KUN I EGET HJEM

Et annet viktig poeng i forskriften er at den kun gjelder i eget hjem.

– Det er dermed et snevert område man regulerer. Hyttekontor eller arbeid andre steder enn hjemme vil ikke være dekket av forskriften, sier Larsen.

Departementet har henvist til at de venter på forskningsresultater rundt ulike arbeidsordninger og at de vil vente med en eventuell utvidelse til disse foreligger.

– Det finnes mange andre steder der folk jobber og jeg synes denne begrunnelsen er litt tynn og at departementet velger en litt enkel vei ut. Teknologi driver vanene våre og hvordan vi jobber endres raskt. Det tar ikke den nye forskriften høyde for. De endringene som kom nå er mindre men nødvendige, men er ikke tilstrekkelige for å møte fremtidens behov, sier Larsen.

FRIVILLIG

Håstein påpeker at hjemmekontor skal være frivilling.  

– Det skal være skriftlige avtaler om hjemmekontor og det må være frivilling. Under pandemien var det påbudt. Hjemmekontor passer ikke for alle, noen har lite nettverk og blir sittende mye alene, sier nestlederen.

At hjemmekontor fremdeles er definert som arbeid i eget hjem tror han vil endre seg.

– Disse regelendringene er et steg på vei mot noe, men fra mitt ståsted, ikke helt ferdig. Folk jobber mange andre steder enn hjemme. Dette er en endring som vil fortsette over tid, da må også forskriftene endre seg og stemme med virkeligheten, sier Håstein.