ØNSKER SKATTERABATT: – Forbundet arbeider for at det igjen skal bli mulig å kjøpe aksjer og egenkapitalbevis med skatterabatt, men det er fortsatt mulig å bli medeier i de bedriftene som har slike ordninger i dag, sier sjeføkonom Sven Eide. Foto: Morten Brakestad

For få ansatte eier aksjer i egen bedrift

Bare seks av ti ansatte i finans og inkasso er eiere i egen bedrift, men interessen for medeierskap er stor hos de hovedtillitsvalgte.

Finansforbundet har gjennomført en spørreundersøkelse blant de hovedtillitsvalgte om utbredelsen av medeierskapsordninger innen finans. 112 hovedtillitsvalgte svarte på undersøkelsen. Bedriftene representerer rundt 38 000 ansatte eller 99 prosent av de ansatte innen tariffområdene Finans Norge og Virke Inkasso. Undersøkelsen gir derfor et representativt bilde av medeierskap i disse to næringene.

Overraskende nok viser undersøkelsen at det bare er en fjerdedel av bedriftene som har et medeierskapsprogram for ansatte. Disse står for over halvparten av de ansatte i bransjen. Her finner vi store konsern som DNB og Gjensidige, men også Andebu Sparebank med sine 30 ansatte.

Det viser at størrelse ikke er avgjørende for å få på plass en ordning for medeierskap i egen bedrift.

STOR INTERESSE

– Jeg er litt overrasket over at ikke flere ansatte er omfattet av aksjeprogrammer i egen bedrift. Når hele 75 prosent av bedriftene i finans og inkasso ikke har etablert ordninger for medeierskap, så viser det at vi har mye å gå på. Egentlig burde jo 75 prosent av bedriftene har lagt til rette for medeierskap. Potensialet er stort, og derfor er det også gledelig å registrere at interessen blant tillitsvalgte for å få på plass gode ordninger for medeierskap er stor ute i bedriftene. Når de ansatte kommer inn på eiersiden, tar de i større grad del i verdiene de er med på å skape. Det er bra fordi det bidrar til en jevnere fordeling av verdiskapingen mellom ansatte og eierne, sier sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet.

Det er viktig med god forankring av alle fordelene med medeierskap.

Blant bedrifter som ikke har noe aksjeprogram for de ansatte, finner vi nesten samtlige av de utenlandskeide nordiske konsern. Hverken Nordea, If, Danske Bank eller Handelsbanken – siden beslutningen om å stoppe tildelinger til Oktogonen -, har noe form for medeierskapsprogram. Dette til tross for at de tillitsvalgte har tatt temaet opp med ledelsen gjentatte ganger.

VIKTIGE FUNN

-Hvorfor er det ikke flere bedrifter som tilbyr ansatte å eie aksjer eller egenkapitalbevis i egen bedrift?

– En grunn kan være at bedriften ikke er børsnotert og aksjene eller egenkapitalbevisene har lite omsetning. Noen sparebanker har heller ikke utstedt egenkapitalbevis. Andre bedrifter er gjensidig eid, som for eksempel KLP.

-Hva er ditt beste råd til hovedtillitsvalgte som ønsker medeierskap i egen bedrift?

– Ta opp det spørsmålet med ledelsen og styret i bedriften. Det er viktig å få en god forankring av alle fordelene med medeierskap. Det gir jo en vinn-vinn-situasjon både for bedriften og de ansatte. Nylig presenterte vi en rapport fra NyAnalyse. Her har vi gode argumenter for medeierskap, forteller sjeføkonom Sven Eide.

Han legger til at produktivitetsveksten i finansnæringen er høy, betydelig høyere enn i industrien. Da er det viktig at de ansatte får ta en større andel av verdiskapingen enn det som blir gitt i lønnsoppgjøret der frontfaget legger rammene. Ikke minst er medeierskap viktig for å tiltrekke og beholde nødvendig kompetanse i næringens bedrifter.

POLITISK STØTTE

Finansforbundet har gjennom flere år arbeidet for å legge til rette for økt medeierskap for ansatte. Utallige møter har vært holdt med de ulike politiske partiene. Skuffelsen over at regjeringen fjernet skatterabatten for ansattes aksjekjøp er fortsatt stor. Men siste ord er ikke sagt.

– Vi spilte inn våre synspunkter på nytt til regjeringens budsjettkonferanse nylig og har holdt dialogen med politikerne. Vi har fått positive tilbakemeldinger både fra Arbeiderpartiet og SV. Vår oppfordring er at det legges til rette for kollektive og bredest mulige ordninger for medeierskap som favner flest mulige av de ansatte, sier Eide.

Vi har fått positive tilbakemeldinger fra Ap og SV.

Neste stopp er forslaget til statsbudsjett for 2023. Håpet er at politikerne blir enige om en ny skatteordning som stimulerer til ansattes medeierskap. En slik ordning vil tidligst og i beste fall kunne tre i kraft fra årsskiftet. Men frem til statsbudsjettet presenteres i oktober, fortsetter forbundet den gode dialogen både med politikerne og andre støttespillere i arbeidet for å få økt medeierskap i hele privat sektor.

Disse bedriftene tilbyr medeierskap:

DNB Bank, Gjensidige Forsikring, SpareBank 1 SMN, SpareBank 1 SR-Bank, Storebrand Livsforsikring, SpareBank 1 Østlandet, Tryg Forsikring, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Finans Nord-Norge AS, SpareBank 1 Nord-Norge, SpareBank 1 regnskapshuset SMN, Sparebanken Sør, Nets Branch Norway, Sparebanken Sogn og Fjordane, SpareBank 1 Østfold Akershus, SpareBank 1 Helgeland, SpareBank 1 Nordmøre, SpareBank 1 Ringerike Hadeland, Sandnes Sparebank, Eiendomsmegler 1 Innlandet AS, Grong Sparebank, SpareBank 1 Kreditt AS, SpareBank 1 Finans Østlandet AS, Sparebank 68 grader nord, BRAbank ASA og SpareBank 1 Sørøst-Norge.  (Kilde: Finansforbundet).

Tidligere artikler:

Nye modeller for eierskap (24. januar 2022)
Vil øke ansattes eierskap (27. oktober 2021)
Bretter opp ermene for ansattes eierskap (2. februar 2021

Les mer om forbundets arbeid for økt medeierskap