NYTTIG MØTE: 26. oktober møtte en delegasjon frafinansforbundet den nye finanskomiteen på Stortinget for å fremme sitt syn på forslaget til neste års statsbudsjett. Fra venstre: Pål Behrens, Dag Arne Kristensen og Anders Kamberg Rinna.  

Vil øke ansattes eierskap

Finansforbundet vil øke de ansattes eierskap. I forslaget til neste års statsbudsjett kommer flere nyheter som peker i riktig retning.  

26. oktober møtte en delegasjon fra Finansforbundet den nye Finanskomiteen på Stortinget. Formålet med møtet var å gi innspill til statsbudsjettet som ble lagt frem av regjeringen Solberg 12. oktober. Nå arbeider regjeringen Støre med endringer i statsbudsjettet og innspillene blir kanalisert gjennom Stortingets ulike komiteer. 

ØKT MEDEIERSKAP 

Økt medeierskap står høyt på agendaen i Finansforbundet som har tatt en rekke initiativ. Tidligere i år kom rapporten Medeierskap for ansatte i Norge fra Ny Analyse. Nå er medeierskap også viet plass i forslaget til neste års statsbudsjett. 

-Å være medeier i egen bedrift skaper motivasjon, økt produktivitet og lønnsomhet. Dette gjelder både for den enkelte ansatte og for selskapet som helhet. Her er vi helt enige med det regjeringen skriver i statsbudsjettet, sier avdelingsleder Dag Arne Kristensen i Finansforbundet. 

Han mener den foreslåtte opsjonsordningen for oppstartsbedrifter er et skritt i riktig retning for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor. Neste steg vil være å utvikle brede og kollektive ordninger for medeierskap i privat næringsliv for øvrig, der mesteparten av verdiskapingen skjer.  

BESKATNING AV ANSATTE-OPSJONER 

Finansforbundet er også positive til at regjeringen innfører en ny ordning for beskatning av ansatte-opsjoner i selskap i oppstarts- og vekstfasen. Men forbundet er skuffet over avgrensningen mot fintech-bransjen og etterlyser et større arbeid for å øke ansattes medeierskap i hele privat sektor.  

-Vi frykter at den foreslåtte avgrensningen vil ekskludere en stor del av det norske fintech-universet fra å benytte seg av ordningen. Det ga vi også utrykk for i vårt høringssvar. Likevel har regjeringen valgt å avgrense ordningen mot blant annet bank-, finansierings- og forsikringsvirksomhet.  Finansdepartementet og regjeringen har merket seg Finansforbundets innspill, men valgte likevel å holde fast ved den foreslåtte avgrensningen, påpeker Dag Arne Kristensen.  

Gode rammevilkår for oppstartsselskaper er viktig for omstilling og innovasjon. 

Dag Arne Kristensen 

Forbundet er positive til den foreslåtte nye opsjonsordningen som vil omfatte større og eldre selskap. Den vil gi enklere og mer gunstig skattlegging og bedre forutsigbarhet. Forbundet mener at gode rammevilkår for oppstartsselskaper er viktig for omstilling og innovasjon. 

ØKT RABATT 

I forslaget til statsbudsjett øker rabatten for ansattaksjer fra 25 til 30 prosent, mens beløpsgrensen blir liggende fast på 7 500 kroner. Finansforbundet mener økning i rabatten er positiv, men etterlyser langt kraftigere virkemidler og ikke minst ytterligere insentiver for kollektive ordninger for medeierskap. 

STERKT UENIGE OM FINANSSKATT 

-Nå er det på høy tid at både innretningen og nivået på finansskatten endres. Vi mener fremdeles at en ekstra skatt på ansatte i næringen er uheldig og treffer skjevt. Det kan også bidra til ytterligere nedbemanninger i bransjen og svekke næringens muligheter til å satse på kompetansearbeidsplasser. Finansskatten har negativ effekt på kapitaltilgangen hos det lokale næringslivet i en tid der omstilling står høyt på regjeringens agenda, sier Kristensen. 

Finansskatten ble innført fra 1. januar 2017. Hensikten var å korrigere for manglende merverdiavgift på finansielle tjenester. Den består av to elementer; 5 % finansskatt av lønnsgrunnlaget (arbeidsgiveravgiftsgrunnlaget) og høyere beskatning av overskuddet. Finansforbundet har vært sterkt uenige i denne innretningen helt siden den ble introdusert. Finansskatten er veldig uheldig for små og mellomstore finansinstitusjoner ute i distriktene.  

BRED STØTTE FRA PARTIENE

-Vi har fått bred støtte for vårt syn på finansskatten hos de politiske partiene på Stortinget. Et flertall på Stortinget bad regjeringen i 2019 om å komme med en provenynøytral omlegging av finansskatten der forhøyet arbeidsgiveravgift ble fjernet innen 2020. Forbundet er skuffet over at dette fortsatt ikke har skjedd. 

Finansforbundet støtter forslaget om å utrede merverdiavgift på skadeforsikring. Det vil gi en mer nøytral beskatning av skadeforsikring enn dagens finansskatt. I tillegg vil det bidra til å styrke konkurranseevnen for norske skadeforsikringsforetak. Merverdiavgiften likebehandler norske og utenlandske foretak på det norske markedet, mens finansskatten kun ilegges foretak med finansiell tjenesteproduksjon i Norge. Dette var et viktig budskap i møtet med Finanskomiteen på Stortinget.