VEKST: – Modhi investerer mer i gjeldsporteføljer enn konkurrentene, sier adm. direktør Rolf Eek Johansen. Foto: Sparebank1 Gruppen

Går mot jobbtrenden og vokser i inkasso

Fusjoner og gebyrkutt bidro til at inkassobransjen i Norge mistet to hundre stillinger i 2021. SpareBank 1 Gruppens inkassoselskap gikk imot strømmen, og hyrer på toppen av det hele inn konsulenter for å håndtere arbeidsmengden.

Det SpareBank 1-eide inkassoselskapet Modhi har inngått intensjonsavtale med Kredinor om å slå sammen selskapene, og etablere det som skal bli «et ledende selskap innen inkasso og gjeldsbetjening, med Norden som hjemmemarked». Avtalen forutsetter at nødvendige tillatelser gis fra Finansdepartementet, Finanstilsynet og Konkurransetilsynet.

Fusjonsbølgen i inkasso ser dermed ut til å fortsette inn i 2022. Mens Kredinor reduserte antall ansatte i fjor, foretok Modhi Finance nyansettelser som nesten utliknet reduksjonen hos den dobbelt så store fusjonspartneren.

– Vi rekrutterer jevnt og trutt, men opplever utfordringer innen teknologiområdet og flere andre områder med spesialkompetanse. Vi løser dette også gjennom bruk av konsulenter. Vi er en attraktiv arbeidsplass og lykkes generelt godt med våre rekrutteringer, og har svært lav turnover, sier administrerende direktør Rolf Eek-Johansen i Modhi Finance til Finansfokus.

FUSJONSBØLGE: Inkassobransjens konsolidering vil fortsette, dersom (fra venstre) toppleder Rolf Eek-Johansen i Modhi Finance og styreleder Sverre Gjessing og toppleder Klaus-Anders Nysteen i Kredinor får det som de vil. Foto: Robert Eik.

Eek-Johansen blir viseadministrerende direktør i det nye selskapet, som vil beholde Kredinor-navnet. Administrerende direktør Klaus-Anders Nysteen i Kredinor skal lede selskapet. Han mener at inkassobransjen vil endre seg mye i årene som kommer.

NY TEKNOLOGI

 – Styrken til Kredinor ligger i god oppfølging av mennesker som er kommet i en utfordrende økonomisk situasjon. Ved å slå oss sammen med Modhi, vil vi kunne investere enda mer i å følge opp enkeltmennesker ved hjelp av kundeservice og ny teknologi, sier Klaus-Anders Nysteen i en pressemelding.

Vi rekrutterer jevnt og trutt, men opplever utfordringer innen teknologiområdet

Rolf Eek Johansen

Inkassobransjen var den eneste av finansnæringens hovedbransjer som reduserte samlet bemanning gjennom 2021. Reduksjonen var på 201 i antall ansatte, tilsvarende syv prosent. Modhi-konsernet var det tydeligste unntaket fra trenden med redusert bemanning. Totalt hadde Modhi tolv flere ansatte ved utgangen av 2021 enn ett år tidligere, tilsvarende nærmere åtte prosent.

Nye Kredinor vil kunne utfordre Intrums posisjon som det norske inkassomarkedets største aktør. Hos Intrum vises det til indre strukturendringer som hovedgrunn for et betydelig fall i antall ansatte i 2021.

– Intrum står midt i en global transformasjonsprosess og forventer et redusert bemanningsbehov i Norge i årene fremover, sier Arnhild Sivertsen, HR-direktør Skandinavia i Intrum, til Finansfokus.

GJELDSPORTEFØLJER

Hun fremholder at det vil være behov for tilførsel av kompetanse fremover, og at Intrum vil etterspørre dyktige rådgivere og spesialister innen blant annet inkasso, salg, IT og analyse.

Rolf Eek-Johansen fremholder at Modhis vekst i hovedsak skyldes etablering av virksomheter i Sverige og Finland og at selskapet investerte mer i gjeldsporteføljer enn konkurrentene.

– Slike investeringer gjøres ikke av inkassoselskapet i seg selv, men av Modhi Finance, som er morselskap til inkassoselskapet. Slike investeringer kan ikke gjøres på inkassokonsesjon, men må gjøres av finansinstitusjoner, sier Modhi-sjefen.

Ny selskapsform og sammenslåing gir ifølge Kredinor-sjefen Nysteen også muligheter til en mer proaktiv strategi innenfor kjøp av porteføljer av misligholdt gjeld. Dette ventes å gi større handlingsrom, og gjøre selskapet til en mer attraktiv partner blant annet for bankene.

MASTER I FORRETNINGSJUSS

Stine Eriksen ble i 2021 ansatt som rådgiver i Modhi Finance, som er morselskapet i Modhi-konsernet. Før hun ble fast ansatt, arbeidet hun ved siden av masterstudier som saksbehandler i datterselskapet Modhi Collect.

Hun er opptatt av at inkassobransjen har forbilder med ulik bakgrunn for at bransjen skal bli tilstrekkelig fremoverlent: – Det er kult at stadig flere kvinner finner bransjen spennende, og det er rom for flere, sier Stine Eriksen til Finansfokus.

JURIDISK: – Det juridiske landskapet endres raskt i inkassobransjen, sier Stine Eriksen, rådgiver i Modhi Finance. Foto: Privat.

Stine Eriksen har en master i Law and business, med fordypning i finans og finansieringsrett. Arbeidet som rådgiver i Modhi Finance dreier seg i hovedsak om personvern, men omfatter også anti-hvitvaskingsområdet og kontraktsinngåelser. I tillegg jobber hun med kontraktsfortolkning og hvordan Modhi kan bruke data til å bedre kundenes opplevelser.

– Dersom jeg skal spekulere i inkassobransjens fremtid, er det vanskelig ikke å ta dagens situasjon i betraktning. Vi er i kjølvannet av en pandemi og det er krig i Europa. Det kan tenkes at deler av befolkningen vil oppleve en mer presset økonomi grunnet høye strømpriser, dyr olje, økende renter og inflasjon. I en slik situasjon mener jeg det er viktig at bransjen tar et stort samfunnsansvar og finner gode løsninger for kunder i en vanskelig økonomisk situasjon, sier Stine Eriksen til Finansfokus.

TO ÅRSAKER TIL FALL

Hun fremholder at det juridiske landskapet endres raskt. Arbeidet med ny inkassolov og andre lovregulerte endringer kan ventes å spille en viktig rolle for bransjens fremtidsutsikter.

Christine Spersrud Haug, som er bransjeleder i Virke inkasso, mener at det seneste årets trend med færre antall ansatte i inkassobransjen, i hovedsak har to årsaker.

– Den ene er flere års utvikling med sammenslåinger av selskaper i bransjen. Bare de to siste årene har antallet inkassobyråer med konsesjon blitt redusert fra om lag 100 til 80 selskaper. Den andre årsaken er at regjeringen samtidig med koronapandemien gikk inn for å kutte stort i gebyrene, noe som i realiteten betydde nær en halvering av rammebetingelsene for bransjen. Dette har ført til nedbemanninger og omstrukturering av virksomheter for å tilpasse seg en ny virkelighet med færre gebyrinntekter, sier Haug til Finansfokus.

Hun mener at det viktigste fremover blir at myndighetene ikke kommer med flere overraskelser når det gjelder rammevilkår og betingelser for bransjen til å drive inn ubetalt gjeld på en forsvarlig og god måte.

FAKTA: JOBBMONITOR

Ved å analysere data fra Enhetsregisteret i Brønnøysund skapes en monitor for jobbutviklingen i finansnæringen og tilsluttede næringer. Jobbtallene er basert på bedriftenes egen, månedlige innrapportering av antall jobber i A-meldingen til Enhetsregisteret. Analyseselskapet Kartlagt SA henter dataene fra Brønnøysundregisteret basert på tall fra arbeidsgiver– og arbeidstakerregisteret (Aa-registeret). Arbeidsgivere og oppdragsgivere har plikt til å rapportere sine arbeidstakere og frilansere til registeret via A-meldingen. Tallene inkluderer permitterte. Tallene omfatter næringskodene for finansieringsvirksomhet, forsikringsvirksomhet og pensjonskasser og tjenester tilknyttet finansierings– og forsikringsvirksomhet.

Tidligere artikler:

21. Februar 2022: Jobbfryd i skadeforsikring

22. Februar 2022: Jobbøkning i nyfusjonert bank

9. mars 2022: Skadeforsikring slåss om it-hodene