FINNER KJØNNSFORSKJELLER: Sigtona Halrynjo har doktorgrad i sosiologi og forsker på arbeidsliv, familieliv og likestilling ved Institutt for samfunnsforskning. Hun finner de største kjønnsforskjellene blant porteføljeforvaltere.  (Foto: Institutt for samfunnsforskning)

Vanskelig å kombinere barn og portefølje

Kvinnene taper stadig kampen om de største kundene. En av årsakene er at de har menn som også jobber mye.  

 Tekst: Laila Borge  

Likestillingsforsker Sigtona Halrynjo ved Institutt for samfunnsforskning leder et forskningsprosjekt om kjønnsbalanse på toppen av næringslivet. Hun har også forsket spesielt på kvinner med karriere i finans, noe hun synes er ekstra interessant. For mens det er veldig jevn fordeling av kvinner og menn i bransjen som helhet, er det samtidig en av de bransjene med aller størst lønnsforskjeller mellom kvinner og menn.  

En viktig årsak til lønnsgapet er at en stor overvekt av lederne i bransjen er menn. Men den virkelig store forskjellen finner vi i frontfinans der mange lever av å bygge individuelle porteføljer, påpeker Halrynjo.  

STERK KONKURRANSE 

Med individuelle porteføljer, personlig markedsføring og sterk konkurranse om de store kundene, vinner de som kan være veldig tilgjengelige for kundene. Vinnerne er vanligvis menn.   

Sigtona Halrynjo forsker nå på om dette er i ferd med å endre seg, og på hvordan ulike likestillingstiltak fungerer. Hun ser trender som trekker i ulike retninger.  

På den ene siden er næringslivet – også finansnæringen – opptatt av mangfold, likestilling og inkludering. Det oppleves som viktig at kundene ikke bare møter menn i mørke dresser.  

Samtidig er det en tendens til sterk, internasjonal konkurranse med høyt arbeidspress og høye krav til leveranser. Mange konkurrerer om å være best i verden. Det medfører arbeidsuker langt utover det normale i Norge, forklarer Halrynjo. 

HAR MENN SOM JOBBER MYE 

Konkurransepreget i deler av bransjen er vanskelig å kombinere med familieliv – spesielt for kvinner.  

– Det har vært en sterk holdningsendring mot mer likestilling, men kvinner i bransjen er ofte gift eller samboer med menn som også jobber mye. Mennene i bransjen har også høyt utdannede partnere med fulltidsjobber, men deres partnere har vanligvis en mindre konkurransepreget jobb, og jobber oftere vanlig arbeidstid, sier Halrynjo.  

Dermed er det større sannsynlighet for at mennene i bransjen har en partner som kan ta seg av barna når de selv må jobbe sene kvelder.  

Tidligere sa man at finansfedre ikke tok permisjon. Nå har det blitt viktig å være hjemme med barna også for fedre innen finans. Men – permisjon kan være så mangt for fedrene. De kan dele den opp, utsette den og tilpasse den til kundenes behov. Mødre må stort sett ta permisjonen når babyen kommer.  

Det å få barn har veldig ulike konsekvenser for kvinner og menn.  

Likestillingsforsker Sigtona Halrynjo, Institutt for samfunnsforskning

– Det å få barn har veldig ulike konsekvenser for kvinner og menn i slike jobber, poengterer Halrynjo.  

ØNSKER ANSVARLIGE FORVALTERE 

Hva ville det egentlig bety om kvinnene fikk mer makt i finansnæringen? Forskere har blant annet forsøkt å finne ut hva kjønnsbalansen betyr for inntjening og aksjekurs. Dette er vanskelig å måle, og forskningen peker i ulike retninger. Halrynjo mener at kvinnene uansett trengs.  

Etter finanskrisen så vi at det er viktig for hele samfunnet hvem som investerer og forvalter mye penger.»

Sigtona Halrynjo, Institutt for samfunnsforskning

– Etter finanskrisen så vi at det er viktig for hele samfunnet hvem som investerer og forvalter mye penger. Vi ønsker at dette skal være folk som føler et ansvar. Da er det viktig at det rekrutteres fra en bred del av befolkningen, ikke bare menn fra de samme skolene som kanskje har vært frikoblet fra ansvar for egen familie, sier hun. 

Samtidig synes hun det er problematisk å tillegge kvinner andre egenskaper enn menn. Hvis vi automatisk tror at kvinner er ansvarlige og menn tar risiko, kan vi låse kvinnene fast i stereotypier som gjør det vanskelig å lykkes.  

– Risiko handler også om hvilke ressurser man har tilgjengelig, påpeker hun.  

FORSKER VIDERE 

Kvinner i Finans Charter utfordrer selskapene til å sette egne mål for økt kjønnsbalanse, og krever at de publiserer både mål og resultater. Halrynjo tror dette kan ha betydning for likestillingen. 

– Det er viktig at selskapene ser grundig på hva som er utfordringene deres, på hvordan de kan fremstå som attraktive selskaper og på hvem de leter etter når de rekrutterer – og være bevisste på fordommer, noe mange allerede gjør. Men de må også se på mer strukturelle betingelser for å trives og lykkes, særlig innen porteføljedrevne jobber. Kan de gjøre noe med arbeidstid, arbeidspress og grad av individuell konkurranse? Kanskje de må se på om det går an å organisere porteføljene og kundeansvaret mer kollektivt? spør hun, og legger til at hun vil vite mer om dette om noen måneder, når hun skal publisere en ny rapport om kvinner i finans.  

Fakta: Kvinner i Finans Charter 

 • 40 norske selskaper har signert Kvinner i Finans Charter.  
 • Ved å signere forplikter selskapene seg til å sette interne mål for kjønnsbalanse på ledernivå, ha én person med ansvar for oppfølging av arbeidet, publisere status og utvikling underveis, og linke godtgjørelse til måloppnåelsen. 
 • Daglig leder Turid Solvang i FutureBoards og investeringsdirektør Alexandra Morris i Skagen Fondene tok initiativ til Kvinner i Finans Charter etter modell fra det britiske Women in Finance Charter.   
 • Kvinner i Finans Charter eies av bransjen og de to initiativtakerne.  
 • Finansforbundet har støttet og signert charteret.  
 • I 2019 skrev Institutt for samfunnsforskning rapporten Kvinner og karriere i finans på oppdrag for Finansforbundet. Ifølge rapporten er kunde- og resultatansvar avgjørende for å nå lønns- og karrieretoppen. 
 • Dette er den siste av tre artikler i serien om Kvinner i Finans Charter.
 • Tidligere artikler:
  Flere kvinner løfter bransjen (13. jan. 2022)
  Viktig med mål om kjønnsbalanse (26. jan. 2022)