Bærekraftig finans: Langt fra ord til handling 

-Mange virksomheter har gode holdninger, men langt fra alle har klart å integrere bærekraftarbeidet i sine forretningsmodeller, sier bærekraftsansvarlig Nanna Ringstad i Finansforbundet.

Tekst: Svein Åge Eriksen

Før sommeren vedtok Finansforbundet å prioritere tre bærekraftmål og i tillegg se nærmere på tre andre. Nå ruller forbundet ut versjon 2.0 av arbeidet med bærekraftig finans. Forbundet vil være en pådriver for å bygge kunnskap og bevissthet hos ansatte, næringen og myndighetene.

NYTT SAMARBEID

-Vårt arbeid handler i stor grad om å konkretisere og synliggjøre områder innenfor bærekraft og samfunnsansvar som finansnæringen kan, og bør påvirke. Vi jobber for at politikere og myndigheter skal legge til rette for en finansnæring som bidrar til bærekraftig vekst. Å heve kompetansen til finansansatte gjennom forskning, kurs- og kompetansetilbud er vår viktigste oppgave. Vårt arbeid er dermed todelt: Vi har en rolle både som kunnskapsformidler og pådriver. Strategiske samarbeid er viktige for å få til endring. Derfor inngikk forbundet i våres et samarbeid både med ODA og Equality check for å fremme likestilling, forteller Ringstad.

LITE HANDLING

-Hvor langt har bedriftene kommet med bærekraft?

-Mitt inntrykk er at de fleste som kommuniserer bærekraftige produkter gjør det de skal i forhold til disse produktene. Jeg tror at utfordringen ofte er at de bærekraftige produktene er en del av en organisasjon eller et større produktspekter. Markedsføringen er ikke alltid like nyansert knyttet til det. Mange virksomheter har gode styringsdokumenter knyttet til virksomhetens arbeid og holdning til bærekraft. Men langt fra alle har klart å gå fra ord til handling ved å integrere bærekraftarbeidet i forretningsmodellene sine. Det påvirker ledelsens prioriteringer, måltall og i hvilken grad de ansatte opplever bærekraftspørsmål er en del av deres arbeidshverdag. Ikke minst så påvirker det hvorvidt kunden blir informert om hvordan personlig økonomi kan ha effekt på samfunnsutvikling og klimaendringer, understreker forbundets bærekraftansvarlig.

Muligheten til å påvirke er noe av det mest spennende med jobben

For å få et bilde av hvor langt et selskap har kommet må man sette seg inn i hvor stor andel av produktspekter og tjenestetilbud som er «bærekraftig» eller stimulerer til mer bærekraftige valg blant kundene, forteller Ringstad. Dessuten er det viktig å se på hvor mange ansatte som har fått opplæring innen bærekraftstematikk, og hvor mange ledere og ansatte som opplever at bærekraft er en del av deres arbeid. Dette er ting som forteller oss hvor langt bedriften har kommet i sitt bærekraftarbeid.

UBRUKT POTENSIAL

Bærekraftansvarlig Nanna Ringstad mener at finansnæringen sitter på et ubrukt potensial. En «lavt hengende frukt» for endring og en god forretningsmulighet vil være å raskt bygge bærekraftkompetanse internt i virksomhetene og hos kundene. Sammen med økende etterspørsel, fremtidig klimapolitikk og reguleringene fra EU vil det drive frem positiv endring.

-Hvordan kan myndighetene bidra til bærekraftig finans?

-Jeg tror at en tydeligere politisk forventning til finansnæringens bidrag til en bærekraftig fremtid ville vært til stor hjelp, selv om alt flere finansbedrifter er godt i gang. Myndighetene og politikken må i sterkere grad uttrykke vilje til å satse på finansnæringen som en viktig bidragsyter i den grønne omstillingen, fremtidig næring og arbeidsplass.

-Hva gleder du deg mest til i forbundets bærekraftarbeid?

-Finansnæringen er en spennende og kompleks næring med enorm påvirkningskraft på samfunnet rundt seg. Det er derfor det er så fascinerende å jobbe for at den i større grad skal ta bærekraft på alvor og se potensialet. Muligheten til åpåvirke er noe av det mest spennende med jobben. Det handler både om forretningsmuligheter og om å få gjennomslag for løsninger som er bra for både ansatte, næring og samfunn. Jeg gleder meg til å både utfordre og bygge kunnskap og bevissthet i hele organisasjonen vår, avslutter Nanna Ringstad.

Les mer:

Nå kommer bærekraftig finans 2.0. 

Finansforbundets arbeid med bærekraft (finansforbundet.no)

Finansforbundets policy for bærekraft

(finansforbundet.no)