Nå kommer bærekraftig finans 2.0. 

Økt kompetanse og økt bevisstgjøring hos medlemmene er målet når forbundet nå ruller ut bærekraftig finans 2.0. i organisasjonen.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Anda

Før sommerferien vedtok Finansforbundet å prioritere tre bærekraftsmål som skal bidra til å skape en felles forståelse for satsingen og retningen i organisasjonen. De tre målene er:

  • Oppnå likestilling og styrke kvinners stilling
  • Anstendig arbeid og økonomi for alle
  • Stoppe klimaendringer

I tillegg vil forbundet se nærmere på disse bærekraftsmålene:

  • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang
    læring for alle
  • Mindre ulikhet gjennom å redusere ulikhet i og mellom land
  • Ansvarlig forbruk og produksjon.

TYDELIGERE ROLLE

Bærekraftansvarlig Nanna Ringstad i Finansforbundet sier at vedtaket ikke er en startstrek, men en god ramme for fortsettelsen.

– Etter flere år med langsiktig og systematisk arbeid med bærekraft har forbundets rolle og plattform blitt enda mer tydelig. Det er på kunnskapssiden vi har aller mest å bidra med. Samtidig er det også her mye fortsatt er ugjort ute i virksomhetene.

Det er på kunnskapssiden vi har aller mest å bidra med

Hun peker på at Finansforbundet som fagforening både har et ansatt- og samfunnsperspektiv på arbeidet med bærekraft. Forbundets rolle blir å ivareta og utvikle arbeidsplasser i det grønne skiftet. I tillegg skal forbundet arbeide for at finansnæringen er godt nok posisjonert for de omstillingene som kommer. Det handler om å bevisstgjøre de ansatte på hvilken rolle de kan ta, sikre at de får nødvendig kompetanse og anledning til å bruke den.

MANGLER KUNNSKAP

– En tidligere undersøkelse forbundet har gjennomført viser at det er mange som vil arbeide med bærekraft, men det er stor mangel på kompetanse på området. Hva vil forbundet konkret bidra med for å heve de ansattes bærekraftskompetanse?

– Kartleggingen viser at omtrent halvparten av de spurte er positivt innstilt til å jobbe mer med bærekraftspørsmål. Det er gode nyheter for finansvirksomheter med bærekraftsambisjoner. Men undersøkelsen viser også kun én av 10 spurte mener selv at de har gode nok kunnskaper til å kunne drøfte temaer knyttet til bærekraft med kundene. Det er grunnen til at vi nå er i gang med et nytt kunnskapsprosjekt om bærekraftig finans som vi håper å lansere på nyåret. I løpet av høsten vil vi også lansere en rekke webinarer med ulike perspektiver knyttet til bærekraftig finans. Vi har fått flere dyktige fagpersoner med på laget. Det tror jeg blir veldig bra, sier Ringstad.

Hun legger til at forbundet i flere år har arbeidet for at kunnskap om bærekraft skal inkluderes i finansnæringens sertifiseringsordninger og i finansrelevante utdanninger. I fjor kom et gjennombrudd. Da ble bærekraft inkludert i fagplanen til Finansnæringens autorisasjonsordninger (FinAut). Det betyr at 13 000 rådgivere i finans også vil testes for bærekraftkunnskap gjennom de årlige oppdateringene. Det krever økt fokus på kompetanseheving ute i finansbedriftene.

PENGER ER MAKT

Hva tenker du er den største utfordringen i forbundets satsing på bærekraft og hvordan kan dette best mulig løses?

– Situasjonen i verden med Corona, økende arbeidsløshet og politisk- og sosial uro påvirker hvor høyt opp på «agendaen» bærekraft havner. Samtidig ser vi et økende fokus på klimarisiko som finansiell risiko. EUs arbeid med Sustainable Finance er premissgivende og drivende. Det stiller nye krav til en finansnæring som skal bidra til bærekraftig utvikling og krever endringer i hvordan næringen fungerer. De vil innebære en endret rolleforståelse og utvidet kundedialog for mange finansansatte. De som er godt forberedt har mye å hente.

– Bærekraft er på mange måter et generasjonsspørsmål. Vi må jobbe for å få med alle på bærekraftsatsingen, understreker Nanna Ringstad. Hun tror likevel at de aller fleste vil bidra til en bedre fremtid. Å ta i bruk den makten som ligger i sparepenger vil kunne få stor betydning. Flere må bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til en positiv samfunnsutvikling og bremseklimaendringene. Dette skaper i sin tur spennende og meningsfylte oppgaver for finansansatte, og gode forretningsmuligheter for finansvirksomheter som satser på bærekraftig finans.

Internt i forbundet mener hun forbundet må jobbe bevisst for å ta gode, bærekraftige valg som organisasjon. Det handler om alt fra investeringer, valg av leverandører og hvordan forbundet bruker sin innkjøpsmakt.

Les mer:
Finansforbundets arbeid med bærekraft

Finansforbundets policy for bærekraft