Forbundet velger tre bærekraftsmål 

Styret i Finansforbundet har vedtatt å satse særlig på disse tre av FNs 17 bærekraftsmål: Likestilling mellom kjønnene, anstendig arbeid og økonomi for alle samt å stoppe klimaendringer. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Chr. Jarild

– Det er på ingen måte nytt at forbundet arbeider med bærekraftig finansDet har vi gjort i mange år, men nå setter vi vårt arbeid inn i en global sammenheng. I vårt politiske program har landsmøtet vedtatt at FNs bærekraftsmål skal legges til grunn for vårt arbeid, sier nestleder Arne Fredrik Håstein.  

Av FNs 17 bærekraftsmål har forbundet prioritert disse tre ekstra 

  • Oppnå likestilling og styrke jenter og kvinner stilling  
  • Anstendig arbeid og økonomi for alle 
  • Stoppe klimaendringer 

I tillegg vil forbundet se nærmere på disse bærekraftsmålene: 

  • Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle.  
  • Mindre ulikhet gjennom å redusere ulikhet i og mellom land 
  • Ansvarlig forbruk og produksjon 

-Hvorfor har forbundet valgt akkurat disse FN-målene på bærekraft? 
– Det gjør vi fordi det er disse målene som ligger oss som fagforening nærmest og det er på disse områdene vi har størst påvirkningskraft. Det betyr ikke at vi også arbeider for å bidra til de andre FN-målene, men for å lykkes og være tydelige har vi altså prioritert tre av målene, sier Håstein. 

Her er informasjon om Finansforbundets bærekraftsarbeid. 

Finansforbundet skal fremstå tydelig i dette arbeidet

VIL SAMARBEIDE

Nestlederen understreker at bærekraftsmålene krever felles innsats fra myndighetersivilsamfunnprivat sektor og akademia i alle land. FNs bærekraftmål er dermed verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdombekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030.  

-Gjennom samarbeid med andre organisasjoner og forskningsmiljøer, vil Finansforbundet bidra ikke minst med den kunnskapen og posisjonen som våre medlemmer har. Det er selve bærebjelken i det videre arbeidet, påpeker Håstein.   

– Vår misjon er å bidra til en bærekraftig utvikling av næringen for ansatte, arbeidsgivere og samfunn. årets hovedavtaleforhandlinger med Finans Norge ble vi enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid skal bidra til FNs bærekraftsmålDet er gjennom et godt samarbeid med våre interessenter vi skal bidra til å nå våre tre prioriterte bærekraftsmål. Finansforbundet skal fremstå tydelig i dette arbeidet. 

I årets hovedavtaleforhandlinger med Finans Norge ble forbundet enige om at ledelsen og ansatte gjennom medinnflytelse og samarbeid skal bidra til FNs bærekraftsmål.

GRATIS KURS

– Forbundets politiske ambisjon er at våre medlemmer får mer ut av arbeidslivet. På området bærekraft gjør vi det helt konkret blant annet ved å gi medlemmene gratis tilbud om kompetanseutvikling. Vi har nettopp tilbudt medlemmene kurs med Bærekraft som konkurransefortrinn på BI og Introduksjon til bærekraftig bedriftsøkonomi ved NTNU. Hvert kurs gir 7,5 studiepoeng og kursstart er til høsten.  

-Men hvordan står det egentlig til med bærekraftskompetansen hos de ansatte i bedriftene?
-En undersøkelse som forbundet har gjort avdekker et stort behov for denne typen kompetanse. Kun 10 prosent av de spurte sa at de hadde svært god eller god kompetanse til å snakke med kundene om bærekraft. Det positive er at halvparten av de spurte er villige til å ta det nødvendige kompetanseløftet for å fylle dette gapet, sier Håstein. Derfor vil Finansforbundet fortsette med å vektlegge kompetansetilbud, slik vi blant annet har gjort ved å bidra til at FinAut legger bærekraft inn i sine programmer. 

Finansforbundet har nettopp tilbudt medlemmene kurs med Bærekraft som konkurransefortrinn på BI

STØRRE INTERESSE 

Når det gjelder bærekraftskompetansen hos ledelsen i bedriftene varierer den sterkt. Nestlederen opplever imidlertid en stadig større interesse også hos ledelsen for å sette bærekraftig finans på dagsordenen. 

I forbundet har vi fått mange tilbakemeldinger fra bedriftene om at de nye arbeidstakerne som er på vei inn stiller strengere krav til hvordan arbeidsgiverne arbeider med bærekraft og klima. De nye unge vil jobbe for et selskap som har et bærekraftig formål. Dersom ikke bedriften har en bærekraftspolicy, betyr det at arbeidsgiverne kan gå glipp av de beste hodene, understreker han. 

NY POLICY

I Finansforbundet startet vi tidlig å arbeide med grønn finans og det er allerede gjort et stort og godt stykke arbeid på dette området. Vårt utgangspunkt er at finansnæringen har en viktig rolle da kapital bidrar til å få ting til å skje og er avgjørende for en bærekraftig omstilling og utvikling av samfunnet. Å kanalisere penger og håndtere risiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til en bærekraftig utvikling, påpeker Håstein.

Med utgangspunkt i forbundets policy på samfunnsansvar skal det lages en ny policy for hvordan forbundet skal arbeide videre med bærekraft. 

Nå har vi har flere gode ideer om hvordan vi kan utvikle vårt rekraftsarbeid videreVi vil prioritere de tre bærekraftsmålene vi har valgt og jobbe kontinuerlig med disse fremoverHer vil vi sette et skikkelig fotavtrykk til nytte og glede for medlemmene og samfunnet, avslutter nestleder Arne Fredrik Håstein i Finansforbundet.  

Her finner du Finansforbundets policy for bærekraft. 

Her finner du undersøkelsen om bærekraftskompetanse. 

Bærekraft er også tema for neste utgave av magasinet Finansfokus som sendes medlemmene 22. juni. Her kan du blant annet lese hva forbundet allerede har gjort og gjør på området bærekraft.