Valgte ytelsespensjon

Hans Johan Lorentzen har flere ganger fått tilbud om å gå over til innskuddspensjon, men har hver gang valgt å holde på en ytelsesordning.

Navn: Hans Johan Lorentzen

Alder: 61 år

Stilling: Autorisert finansiell rådgiver i Kundeservice, SpareBank 1 Nord-Norge, Bodø

– Hvor viktig er pensjonsordningen ved valg av arbeidsgiver?

– Da jeg begynte i bank for 40 år siden, var ikke pensjon fremst i pannebrasken. Etter som årene har gått og folketrygden stadig er blitt endret, føler jeg at det i dag er et viktig element i valg av arbeidsgiver.

– Hvilken tjenestepensjonsordning gjelder for deg hos din arbeidsgiver?

– Jeg har ytelsespensjon.  Vi har kunnet velge overgang til innskuddspensjon flere ganger, men ut fra min alder har jeg hver gang valgt å fortsette i ytelsesordningen.

– Sparer du til pensjon eller planlegger du å starte pensjonssparing?

– Jeg sparer litt i fond og i verdipapirer, men ikke planmessig.  Jeg har nedbetalt all gjeld, slik at jeg har et romslig Flexilån å trekke på i påkommende tilfeller når jeg blir pensjonist.

– Hva er viktigst for deg og din fremtidige pensjon?

– Forutsigbarhet og at pensjonen har en størrelse som gjør at jeg kan leve et «normalt» liv.

– Har du undersøkt hvor mye du får utbetalt som pensjonist?

– Ikke helt nøyaktig, men jeg vet noenlunde hva jeg får å rutte med.

– Hvor lenge planlegger du å arbeide før du går av med pensjon?

– Jeg fyller 62 i mai neste år.  Etter 40 år i samme bank tror jeg ikke jeg ønsker å jobbe så lenge etterpå.

– Hvilke planer og drømmer har du for pensjonisttilværelsen?

– Jeg har barnebarn i både Tromsø og Oslo, så jeg håper jeg kan se dem litt oftere. Reiser blir det nok også mer tid til. Ellers er jeg glad i fjellturer, så jeg satser på at det blir bedre tid til det. Det er viktig å ta vare på helsen både fysisk og mentalt.  Derfor liker jeg både kryssord og sudoku pluss at jeg leser ganske mye.  Jeg kan også tenke meg frivillig arbeid i eksempelvis Bodømarkas venner. Med enebolig i Bodø og et lite småbruk i Vesterålen, blir det tid til både snekring og maling, noe jeg også liker.

Pensjonsekspert Alexandra Plathes råd til 60-åringene

Når det gjelder alderspensjon fra folketrygden kan denne (på visse vilkår) tas ut fleksibelt fra fylte 62 år.

JOBBE MINDRE: For mange 60-åringer med AFP vil mange komme godt utav det ved å jobbe noe mindre, sier Alexandra Plathe.

Full jobb og full pensjon er altså fullt ut mulig, spørsmålet er hva som lønner seg økonomisk for den enkelte. Årlig livsvarig pensjon blir lavere, men det er fordi man fordeler den over flere år.

Husk at det er en rekke individuelle forhold som avgjør hvordan dette slår ut økonomisk. Husk også at det er en rekke elementer som ikke lar seg tallfeste i kroner og ører, men som definitivt bør med i vurderingen.

Alderspensjon gjennom arbeidsforhold

Har du tjenestepensjon fra privat sektor kan denne tas ut fleksibelt fra fylte 62 år. Dette gjelder også fripoliser og pensjonskapitalbevis du måtte ha (pensjon fra tidligere arbeidsforhold). Fyller du vilkårene for AFP, kan også denne tas ut fleksibelt fra fylte 62 år.

Har du offentlig tjenestepensjon, gjelder ikke den samme fleksibiliteten der. Fyller du vilkårene for offentlig AFP, må du ta stilling til om du ønsker å benytte ordningen eller ei. Skal du gå av med offentlig AFP, må du fratre helt eller delvis. Selv om pensjonen avkortes forholdsmessig for inntekt du har, kommer imidlertid mange godt ut av det ved å trappe ned for eksempel med en dag i uken eller så.

Private spareordninger

Mange i denne aldersgruppen velger å starte uttak av alderspensjonen fra Nav og AFP i privat sektor for dem som fyller vilkårene. Mange fortsetter i arbeid, men ønsker å sikre seg mest mulig tidligst mulig. Mens enkelte velger å nedbetale gjeld, velger andre å investere i annen eiendom for utleie, spare i fond eller lignende.