HØYT MISLIGHOLD: – Finanstilsynet er bekymret for det høye misligholdsnivået i enkelte banker, sier seksjonssjef Thea Birkeland Kloster. (Foto: Finanstilsynet)

Bekymret for høyt mislighold av lån

– Finanstilsynet er bekymret for det høye misligholdsnivået i enkelte banker, sier seksjonssjef Thea Birkeland Kloster i tilsynets seksjon for analyse og rapportering. 

Uttalelsen kommer som svar på et spørsmål fra Finansfokus om enkelte fremtredende trekk i seneste rapport fra Finanstilsynet om resultatene i norske finansforetak i første kvartal i år

Finansfokus spurte blant annet om det gir grunn til bekymring at gruppen av mindre banker har svakere tall enn de to andre gruppene når det gjelder misligholdte utlån. 

FINANSIELT UTSYN 

Finanstilsynet presenterer Finansielt Utsyn torsdag 8. juni. Her vil Thea Birkeland Kloster stå for presentasjonen sammen med direktør for digitalisering og analyse Per Mathis Kongsrud. Et viktig element i presentasjonen blir «Finanstilsynets vurderinger av soliditeten til banker og forsikringsforetak,» fremgår det av innkallingen. 

Det er forskjeller i lønnsomhet og utvikling i tap og mislighold mellom enkeltbanker.

Thea Birkeland Kloster, seksjonssjef, Finanstilsynet

– Finanstilsynet følger utviklingen i enkeltbanker og næringen som helhet og registrerer at det er forskjeller i lønnsomhet og utvikling i tap og mislighold mellom enkeltbanker, delvis som følge av ulike forretningsmodeller, sier seksjonssjef Thea Birkeland Kloster til Finansfokus. 

ØKNING HOS NISJEBANKER 

At andelen misligholdte utlån er høyere i gruppen av mindre banker enn i andre, skyldes ifølge Kloster først og fremst at gruppen omfatter flere nisjebanker som har hatt en betydelig økning i misligholdet i år. 

– Finanstilsynet er bekymret for det høye misligholdsnivået i enkelte banker, sier Kloster. 

Av kvartalsrapporten fremgår det at det totale omfanget av misligholdte engasjementer var åtte prosent lavere enn året før. Sammen med veksten i utlånsvolum førte dette til at nedgangen i samlet misligholdsnivå fortsatte, til 1,35 prosent av utlån ved utgangen av første kvartal.  

FORBRUKSLÅNSBANKER 

Misligholdsnivået var klart høyest for gruppen mindre banker, hvor det steg fra 1,8 prosent i første kvartal fjor til 2,2 prosent i første kvartal i år. 

Dette forklares i stor grad av at gruppen omfatter flere forbrukslånsbanker, i tillegg til at enkelte nisjebanker rettet mot bedriftskunder også har sett en betydelig økning i mislighold siste år, fremgår det av kvartalsrapporten fra Finanstilsynet. 

Overfor Finansfokus legger Kloster til at norske banker generelt har hatt god inntjening i første kvartal 2023, og at dette spesielt gjelder de største bankene. Dette skyldes blant annet økte netto renteinntekter og at enkelte store banker i første kvartal 2023 hadde lave tap som følge av tilbakeføringer av avsetninger. 

– Mellomstore og mindre banker styrket også egenkapitalavkastningen sammenliknet med året før, selv om tapene var noe høyere, sier Thea Birkeland Kloster.