GODT TILTAK:Kvinner i Finans Charter, opprettet av næringen selv i 2021, er ett eksempel på et godt tiltak for å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i finansnæringen, sier arbeidslivsdirektør Therese Høyer Grimstad i Finans Norge. (Foto: Finans Norge/Kilian Much)

– Uheldig at menn får høyere bonus enn kvinner

– Det er uheldig at menn i frontfinans får høyere bonus enn kvinner. Derfor er det viktig å gå bak tallene og forstå hvorfor det er slik, sier Therese Høyer Grimstad, ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge. 

2. januar startet Therese Høyer Grimstad i stillingen som ny arbeidslivsdirektør i Finans Norge. Hun tar over etter Runa Opdal Kerr som har tiltrådt en ny stilling som bærekraftansvarlig i Norsk Gjenvinning. I likhet med sin forgjenger, er Høyer Grimstad sterkt opptatt av likestilling og likelønn i finansnæringen. 

9. september i fjor lanserte Finansforbundet rapporten Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter? Rapporten konkluderer med at det fortsatt er en lang vei å gå. Menn mottar bonuser som er tre ganger større kvinnene. Lønnsgapet mellom menn og kvinner er dermed skyhøyt, fordi bonusen noen steder utgjør mer enn 80 prosent av inntekten. Men det er også lyspunkter. 

BONUS TIL BESVÆR 

– Hva tenker du om at menn i frontfinans får tre ganger høyere bonus enn kvinnene? 

– På generelt grunnlag er det uheldig at menn i frontfinans får høyere bonus enn kvinner. Derfor er det viktig å gå bak tallene og forstå hvorfor det er slik, sier den ferske arbeidslivsdirektøren i Finans Norge.  

Hun peker på at bonusutbetalingene avhenger av flere faktorer. Det jobber flere menn i ledende stillinger i frontfinans og selv om det kommer flere kvinner inn, tar det tid før man kommer i posisjonene som gir de største bonusutbetalingene. Dette preger gjennomsnittlig bonus.  

– Bakteppet for bonusene er også at frontfinans er preget av høy internasjonal konkurranse, både om arbeidsoppdrag og arbeidskraft. Man opererer i et internasjonalt marked der avlønningen er høyere og arbeidspresset ofte enda større.  I et slikt regime er det dessverre en forutsetning at man jobber mye, og det kan være vanskelig å kombinere med et familieliv. Så lenge vi ikke har full likestilling på hjemmebane, tar det tid å få rettet opp kjønnsulikhetene i frontfinans, sier Høyer Grimstad. 

Så lenge vi ikke har full likestilling på hjemmebane, tar det tid å få rettet opp kjønnsulikhetene i frontfinans.

Therese Høyer Grimstad, Finans Norge

– Hvorfor er det så vanskelig å kombinere familie og karriere? 

– Generelt i bank og forsikring går det fint å kombinere familie og karriere. Enkelte stillingstyper og lederstillinger krever mye jobbing. Det er ikke unikt for finans, men gjelder i samfunnet generelt. Å være toppsjef eller sitte i toppledelsen i store selskaper krever mye arbeid. Ulike livsfaser krever ulike prioriteringer. I en småbarnsfase kan det være utfordrende å kombinere dette ansvaret med stillinger som forutsetter et hovedfokus på jobb. Det som er viktig er at disse årene ikke blir avgjørende for senere muligheter for stillinger med stort ansvar. 

LIKE STORT ANSVAR 

Hun viser til at det også er viktig med tiltak som kan bidra til større likestilling mellom kjønnene, og som bidrar til at kvinner og menn tar like stort ansvar på hjemmebane. Finans Norge tror det vil gjøre at flere kvinner finner ut at det er enklere å kombinere familie og karriere. 

– Er du enig eller uenig i påstanden om at individuelle bonusordninger slår beina under det arbeidet som gjøres i finansnæringen innenfor likestilling og mangfold?  

– Individuelle bonusordninger utgjør en liten andel av avlønningene i finansnæringen. Det er flere faktorer som er viktige i arbeidet med å fremme kjønnsbalanse og mangfold i bransjen generelt. Det å ha en inkluderende kultur på arbeidsplassen, gode rollemodeller, et mer likestilt familieliv hvor blant annet fedre tar lengre foreldrepermisjon og mulighet for en fleksibel arbeidshverdag, er eksempler på elementer som gir positive effekter. I 2021 gjennomførte nettverket Kvinner i Frontfinans (KIFF) en undersøkelse om arbeidssituasjonen blant kvinner i frontfinans. Den viste at kvinner trives svært godt med gode læringsmuligheter, faglige utfordringer og dyktige kollegaer. Videre kom det frem at kvinnene opplever at deres situasjon er blitt bedre de siste årene og at mangel på kunnskap om mulighetene i frontfinans er noe av årsaken til lav kvinneandel. Et viktig fokus bør derfor være å formidle de positive sidene av å jobbe i frontfinans og næringen generelt, sier Høyer Grimstad. 

BEDRE KJØNNSBALANSE 

– De siste tallene viser at kun 25 prosent av topplederne er kvinner og at kvinneandelen i andre lederstillinger er 35 prosent. Hvorfor tar det så lang tid å gjøre noe med dette og hvilke radikale grep mener du er nødvendig? 

– Jeg tror det er viktig å fortsette med de gode tiltakene som vi ser fungerer. Kvinner i Finans Charter, opprettet av næringen selv i 2021, er ett eksempel på et godt tiltak for å få flere kvinner inn i ledende posisjoner i finansnæringen. Allerede nå ser vi at de bedriftene som har tilsluttet seg charteret i snitt er bedre på kjønnsbalanse enn øvrige bedrifter i næringen. Dette viser at tiltak virker. Vi bør hele tiden være på jakt etter nye tiltak som kan bedre situasjonen, sier Therese Høyer Grimstad.  

Vi bør hele tiden være på jakt etter nye tiltak som kan bedre situasjonen.

Therese Høyer Grimstad, Finans Norge

Finans Norge vil fortsette å jobbe for en jevnere kjønnsbalanse mellom menn og kvinner i ledende stillinger. At kjønnsbalanse i ledende posisjoner i næringslivet gir verdifullt fortrinn, dersom utnyttet riktig, er grundig dokumentert. Utviklingen er positiv, men det går for sakte. Heldigvis er bildet litt bedre i bank og forsikring enn næringen som helhet.  

Fakta kjønnslikestilling i finans 

– Rapporten Kjønnslikestilling i finans 2.0: På vei mot likere muligheter?» er utarbeidet av CORE – Senter for likestillingsforskning på oppdrag for Finansforbundet og Women in Finance. 

– Lansert på frokostseminar 9. september med kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. 

– Gjennom 33 dybdeintervjuer med kvinner og menn i frontfinans undersøkes barrierene som hindrer likestilling i frontfinans. Den kommer også med anbefalinger. 

– Bygger på en rapport fra Core i 2019.