INGEN TALL: – Kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Lewin, vil ikke gå ut med tall på hvor mange de har kontaktet for å re-legitimere seg. Dersom kunden ikke kan vise til gyldig legitimasjon etter flere purringer, vil de måtte avvikle kundeforholdet.
(Foto: Stig B. Fiksdal, DNB)

DNB har måttet re-legitimere kunder

DNB har fått pålegg fra Finanstilsynet om å re-legitimere kunder som ikke har tilfredsstillende ID-dokumentasjon. Storbanken vil ikke opplyse hvor mange det gjelder.Tusenvis av kunder i DNB fått beskjed om å re-legitimere seg. Det har også vært flere saker i mediene om kunder som har fått kontoene stengt. Det er Finanstilsynet som har gitt DNB pålegg om å legitimere alle kunder der de ikke har tilfredsstillende dokumentasjon på kundenes ID. De ga DNB frist til 8. august.

– Finanstilsynet har mottatt bankens rapportering, og er i prosess med å vurdere denne, sier Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef for antihvitvasking og betalingsforetak i Finanstilsynet. Han vil ikke uttale seg nærmere om status i saken med DNB etter at fristen gikk ut.

TILSYN FRA 2019

Hvitvaskingsreglementet pålegger bankene å ha lagret kopi av legitimasjonen til sine kunder. I 2019 gjennomførte Finanstilsynet et tilsyn i bankene for å undersøke etterlevelsen av legitimasjonskravet.

– Hvorfor er det kun DNB som nå har fått pålegg om å re-legitimere kunder?

– Som det kommer frem av tematilsynsrapporten fra 2019, så omfattet dette tilsynet samtlige banker med unntak av de som nylig hadde hatt tilsyn med blant annet forpliktelsene om løpende oppfølging av kundetiltak. Opplysningene DNB ga på det tidspunktet, tilsa at de hadde en tilfredsstillende etterlevelse av nevnte forpliktelser. Da Finanstilsynet tidligere i år fikk annen informasjon, ble det varslet og så fattet vedtak om pålegg om retting hos DNB sier Schiøtz Worren.

DNB GÅR IKKE UT MED TALL

NRK opplyser i en artikkel fra juni at én av fire personkunder i DNB ikke har legitimert seg.

På spørsmål om dette stemmer og hvor mange som gjenstår å legitimere seg, sier kommunikasjonsdirektør i DNB, Vibeke Lewin, at de ikke går ut med tall. Verken over hvor mange de har kontaktet eller hvor mange som eventuelt gjenstår å legitimere seg. De har svart Finanstilsynet fristen innen fristen 8. august, og vil ha dialog om pågående tilsyn med dem.

– For de som ennå ikke har legitimert seg ennå er oppfordringen vår å gjøre dette med BankID-appen så snart som mulig. Da trenger man kun gyldig pass eller nasjonalt ID-kort, sier Lewin.

RE-LEGITIMERING: – Basert på tilsynet i 2019 og funn fra andre enkelttilsyn, forutsetter vi at bankene er i mål med sin re-legitimering, sier Anders Schiøtz Worren, seksjonssjef for antihvitvasking og betalingsforetak i Finanstilsynet. DNB er den eneste banken som har fått pålegg om retting. (Foto: Jarle Nyttingnes)

– Flere kan ha problemer med å legitimere seg, eks eldre uten pass. Har dere en spesiell oppfølging av disse?

– Dersom man ikke har mulighet til å bruke BankID-appen eller mangler gyldig pass/ID-kort, er man hjertelig velkommen til å legitimere seg på ett av våre kontorer. Om man av ulike årsaker ikke har mulighet til det heller anbefaler vi å ta kontakt med oss, så finner vi frem til gode løsninger sammen, sier Lewin.

FLERE KLAGER

Sperrer dere kontoen til de som ikke legitimerer seg?

– Dersom kunden ikke kan vise til gyldig legitimasjon, etter flere purringer og informasjon fra oss, så kan vi dessverre bli nødt til å sperre kontoene og avvikle kundeforholdet, sier Lewin.

Finanstilsynet har mottatt bankens rapportering, og er i prosess med å vurdere denne

Anders Schiøtz Worren, Finanstilsynet

Schiøtz Worren opplyser om at bankene har plikt til å avvike kundeforholdet dersom de ikke får legitimert kunden. Det er imidlertid flere måter å gjennomføre dette på, og i rundskriv 8/2019 informerer Finanstilsynet om flere tiltak: Fra samtale over telefon til videomøte, og innhenting av kundens selvangivelse, lønnsslipp, bekreftelse på utbetaling av trygd, studielån eller andre offentlige ytelser. Tiltakene kan kombineres.

Etter at hvitvaskingsregelverket trådte i kraft, er det en økning av saker til Finansklagenemnda om oppsigelse av konto der bankene begrunner oppsigelsen med at det ikke er mulig å gjennomføre en tilfredsstillende kundekontroll, ifølge Finansklagenemndas årsrapport fra 2021.