MERKBARE MOTKREFTER: – Antall tilgjengelige timer og ressurser til bærekraftarbeid er finansbransjens mest merkbare motkraft, sier bærekraftansvarlig Karoline Bakka Hjertø i SpareBank1 Østlandet. (Foto: SpareBank1 Østlandet) 

– Vi bygger kultur for bærekraft

Storebrand-sjefen kan fortelle om en tid med skeptiske investorblikk mot begrepet bærekraft. SpareBank1 Østlandets bærekraftansvarlige startet i en «ensom» bærekraftjobb på en annen arbeidsplass. 

I dag er konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand en av de mest profilerte bærekraftforkjemperne i norsk finans. Det samme gjelder Karoline Bakka Hjertø, som er bærekraftansvarlig i SpareBank 1 Østlandet. De noterer begge flere års gradvis styrking av bærekraftens posisjon i finansnæringen, og understreker behovet for en bedriftskultur på området. 

BYGGE BEDRIFTSKULTUR: – Vi tror på å bygge en kultur der bærekrafthensyn er gjennomgående, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand. (Foto: Lise Eide Risanger / Storebrand) 

– Vi tror på å bygge en kultur der bærekrafthensyn er gjennomgående, og vi jobber aktivt med å gi våre medarbeidere muligheten til å utvikle seg. Det at bærekraft er forankret i hele toppledelsen og følges av tydelige målbare ambisjoner for alle forretningsområdene, gjør dette mulig, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad i Storebrand til Finansfokus. 

Karoline Bakka Hjertø, bærekraftansvarlig i SpareBank 1 Østlandet, fremholder at det er avgjørende nødvendig å ha en viss aksept for temaet bærekraft i organisasjonen, spesielt hos ledelsen. 

ENSOM PIONERJOBB 

– Ingen spesialist klarer å dra dette arbeidet alene, dersom det ikke er villighet i organisasjonen til å jobbe med det, sette mål og følge dem opp. I bærekraftarbeidet tas det mange beslutninger av strategisk betydning for virksomheten. Det må ledelsen involveres i, så klart, sier Hjertø til Finansfokus. 

Hun har ved flere anledninger sett andre personer som har måttet ta en ensom pionerjobb ved å gå i bresjen for klima– og bærekraftsaker. Og hun har selv opplevd denne utfordringen. 

– Ja, det har jeg sett mange ganger. Spesielt da jeg ledet CSR Norge tilbake i 2013. Det var vanligere før. Nå er det en større aksept for at bærekraftarbeidet må integreres i bedriftens kjernevirksomhet, og at ansvar må tildeles alle relevante stillinger, sier Hjertø. 

SKEPTISKE BLIKK 

Grefstad fremholder at erfaringen gjennom mange år som pioner innenfor bærekraftige investeringer, er at man må ha en klar strategi som man er villig til å stå i over tid. 

Man fikk en del skeptiske blikk i investorkretser for 20 år siden

Konsernsjef Odd Arild Grefstad, Storebrand 

– Storebrand har hatt stamina til å stå i dette, fordi vi har hatt en ledelse og et styre som over tid har ment at dette er riktig, og som har vært veldig tydelige. Det er ingen hemmelighet at man fikk en del skeptiske blikk i investorkretser for 20 år siden, sier Odd Arild Grefstad. 

Det vil etter begges oppfatning fortsatt finnes motkrefter i arbeidet på klima– og bærekraftområdet. 

– I Storebrand er dette en utvikling som har gått over tid, og som er tydelig forankret i toppledelse og alle forretningsområders ambisjoner. På generelt grunnlag opplever jeg at om man blir for opptatt av kortsiktige målinger og kortsiktig effekt, kan det bygge opp motstand. Når man setter mål for en bærekraftig drift er det viktig å tenke langsiktig, og gå steg for steg. Vi opplever at det gir stolthet og engasjement blant de ansatte, sier Storebrand-sjefen. 

NYANSETTELSE PÅ BÆREKRAFT 

SpareBank1 Østlandets bærekraftleder mener at motkreftene generelt sett går på timer og ressurser tilgjengelig. 

– Min opplevelse er at det er få i næringsliv og finans som ikke oppfatter arbeidet med natur, klima og annen bærekraft som viktig, og som strategisk viktig for bedriften. Men dette konkurrerer jo, som alt annet, med andre ting som tar tid i en bedrift, sier Karoline Bakka Hjertø. 

Ingen spesialist klarer å dra dette arbeidet alene

Karoline Bakka Hjertø, bærekraftansvarlig i SpareBank 1 Østlandet,

SpareBank 1 Østlandet styrker i disse dager satsingen på området, ved å besette en ny stilling som seniorrådgiver bærekraft. Dermed blir det to personer pluss en trainee som sammen fronter bankens bærekraftarbeid. 

– Det er svært vanskelig å være én fagperson, og å ha god nok kompetanse på alt fra naturkrisen, via taksonomien, til de nye rapporteringskravene på likestilling. Det er omfattende og vi trenger flere hoder og hender, sier Hjertø. 

FORSVARER TOPP-100 

Grefstad opplyser at Storebrand allerede i sin ansettelsesprosess fremhever ambisjonen om å bidra til en bærekraftig utvikling. 

– Vi har tydelige mål i alle deler av organisasjonen. Målene formidles aktivt til hele organisasjonen gjennom obligatoriske og anbefalte kurs, allmøter der målene vektlegges. I tillegg har vi jevnlige oppdateringer på samarbeidsverktøyet Yammer fra konsernledelsens møter, sier Storebrand-sjefen. 

Storebrand har som eneste norske finansforetak i flere år innehatt en topp-100-plassering på den kanadiske institusjonen Corporate Knights bærekraftrangering, som omfatter hele verden og alle bransjer. Grefstad og Storebrand har til hensikt å forsvare posisjonen fremover. 

– Et helt konkret tiltak er å øke i investeringer i løsningsselskaper, noe som fremheves av Corporate Knights, og som allerede er vedtatt strategi hos oss. Mer generelt er vi tydelige på at bærekraft ikke er noe statisk, og at vi ikke er i mål, sier Odd Arild Grefstad. 

Faktaramme 

Søkelys på Grønn finans 

I en serie artikler om Grønn finans vil Finansfokus gi et bilde av hvor langt finansnæringen har kommet. Hvilke utfordringer som eventuelt står i veien, hvilke muligheter som skapes, med spesiell vekt på nye arbeidsplasser, og andre sentrale temaer. 

Tidligere artikler: 

1 Taksonomi skal ikke være gresk (10. januar) 

2 – Har ikke kartlagt taksonomiberedskapen (24. januar) 

3 – Bærekraftkrav skaper nye jobber (3. februar)