HØYE KRAV: – Vi har satt høye krav til stillingen, sier Knut Oscar Fleten, adm. banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres. (Foto: SpareBank 1 Hallingdal Valdres)

– Bærekraftkrav skaper nye jobber

Taksonomi og andre nye bærekraftkrav er med på å skape nye stillinger i finansnæringen. Bransjen merker behov for ansatte med en annen kompetanse enn det som hittil har vært vanlig.

Tekst: Hasse Farstad

Knut Oscar Fleten, adm. banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres er blant dem som gir uttrykk for dette overfor Finansfokus.

Økte krav innenfor bærekraft og antihvitvasking skaper nye stillinger

Knut Oscar Fleten, adm. banksjef i SpareBank 1 Hallingdal Valdres

– Vi ser at økte krav – eksempelvis på antihvitvaskingsområdet og innenfor bærekraft – skaper nye stillinger innenfor finansbransjen.  Etter min mening er veksten i etterspørselen etter nye ansatte i bransjen i stor grad knyttet til nyopprettede stillinger som også krever annen kompetanse enn det vi tidligere har lagt til grunn. Bærekraft er et slikt område, sier Fleten.

SpareBank 1 Hallingdal Valdres har klare ambisjoner innen grønn finans. Banken har nylig avertert etter en «statsautorisert revisor med forretningsteft». Den rette personen skal besette en ny stilling som leder for avdeling Kreditt, en avdeling som består av fire enheter.

NYE BÆREKRAFTOPPGAVER

Bærekraftoppgaver som defineres for den nye lederen:

  • Bærekraft/ESG skal inn i bankens kredittverktøy, modeller og prising. Leder kreditt får ansvar for implementering av dette i bankens kredittsystem, policy og retningslinjer, sammen med fagansvarlige. 
  •  Sammen med leder bærekraft og fagansvarlige utarbeide god forståelse og kvalitet i innarbeidelse av ESG på kredittområdet. 
  • Sammen med leder bærekraft videreutvikle bankens eget grønne rammeverk på finansieringsområdet. 
  • Sammen med leder bærekraft og fagansvarlige utvikle bankens grønne utlånsprodukter. 

– Kredittområdet er bankens kjernevirksomhet og et område hvor vi skal ha god kontroll på risiko og inntjening, sier Knut Oscar Fleten til Finansfokus.

Han fremholder at SpareBank1 Hallingdal Valdres har sett behovet for en ressurs som har evne til å styre kredittområdet slik at kapitalen brukes riktig med hensyn til risiko og inntjening, for å skape best mulig lønnsomhet.

ESG STADIG VIKTIGERE

– Bakgrunnen er stadig nye regler på kapitaldekningsområdet, økt differensiering mellom IRB- og standardbanker, nye regler på vurdering av tap, ESG på vei inn i risikovurderingene, og etter hvert i kapitalberegningene, og lavere marginer på utlån, sier Fleten.

Han gjør det klart at banken har satt høye krav til sin nye stilling både i utdannelse og arbeidserfaring.

– Det innebærer at vi som distriktsbank får et begrenset antall søkere.  Basert på erfaring vet vi at det alltid er noen utflyttede personer fra Hallingdal eller Valdres som vurderer å flytte tilbake, gitt at det dukker opp riktig stilling.  Dette bør være en slik stilling, sier Knut Oscar Fleten.

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge viser til undersøkelsen Kompetansesjekken 2021, som understreker at finansbedriftene ser et kraftig økende behov for kompetanse innen bærekraft og klimarisiko.

UDEKKET KOMPETANSEBEHOV

– Fra 2019 til 2021 økte andelen medlemsbedrifter som de nærmeste to-tre årene trengte mer kompetanse på dette fra 45 prosent til 87 prosent. Det vil måtte bygges kompetanse gjennom intern og ekstern opplæring. Kompetansesjekken 2021 viser også at en stor andel av finansbedriftene har et udekket kompetansebehov på det digitale området, med et særlig stort behov innenfor IT-sikkerhet, sier Runa Opdal Kerr til Finansfokus.

ØKENDE KOMPETANSEBEHOV: – Finansbedriftene ser et kraftig økende behov for kompetanse innen bærekraft og klimarisiko, sier arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge. (Foto: OBM/Gorm K. Gaare)

Kristian Ruth, fagsjef for bærekraft i Finans Norge, supplerer med at Kompetansesjekken 2021 viser at kompetansebehovet favner svært bredt hos norske finansinstitusjoner.

Halvparten av foretakene anslår at mer enn 60 prosent av de ansatte vil trenge bærekraftkompetanse

Kristian Ruth, fagsjef for bærekraft i Finans Norge.

– Nesten halvparten av foretakene estimerer at 60 prosent, eller mer, av deres arbeidsstyrke vil trenge kompetanse innen bærekraft og klimarisiko de neste tre til fem årene. Det er naturlig at en stor del av behovet må dekkes ved å lære opp nåværende ansatte. I tillegg vil det være behov for å rekruttere inn noen nye, sier Ruth til Finansfokus.

FAKTARAMME 1

Kompetansesjekken

  • En undersøkelse som ble gjennomført blant Finans Norges medlemmer første gang i 2016, deretter i 2018, 2019 og 2021. En ny undersøkelse gjennomføres i år.
  • Undersøkelsen kartlegger finansnæringens kompetansebehov og hvordan behovet tenkes dekket.
  • Resultatene brukes til å synliggjøre næringens behov for kompetanse og arbeidskraft overfor politikere, utdanningsinstitusjoner og studenter.

Dette er ESG

ESG brukes i finanssektoren i forbindelse med vurderinger av bærekraft. Det er en forkortelse for «Environmental» (miljø), «Social» (samfunn) og «Governance» (eierstyring).

FAKTARAMME 2

Søkelys på Grønn finans

I en serie artikler om Grønn finans gir Finansfokus et bilde av hvor langt finansnæringen har kommet. Hvilke utfordringer som eventuelt står i veien, hvilke muligheter som skapes, med spesiell vekt på nye arbeidsplasser, og andre sentrale temaer.

Tidligere artikler:

1: Taksonomi skal ikke være gresk (10. januar)

2: Har ikke kartlagt taksonomiberedskapen (24. januar)

3: Bærekraftskrav skaper nye jobber (3. februar)