Starter likestillingsstudie

Senter for likestillingsforskning (CORE) skal i vår gjennomføre en likestillingsstudie i finansbransjen. Studien gjennomføres på oppdrag av Finansforbundet og har også fått støtte fra Finansmarkedsfondet.

Tekst: Sjur Anda

I finansnæringen er det betydelige lønnsforskjeller mellom kjønnene og en overvekt av menn i ledende posisjoner. Det jobber omtrent like mange kvinner og menn i bransjen, men menn havner oftere i funksjoner og forretningsområder som gir bedre uttelling lønnsmessig.

– En finansnæring som ikke klarer å rekruttere, utvikle og beholde begge kjønn vil tape på sikt. Økt kvinnedeltakelse og mangfold er viktig for bransjen. Vi vet at forskjellene er der, men ingen har egentlig sett på hvorfor det er slik, forteller spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet.

Vi vet forskjellene er der

FINNE SVAR

Med bakgrunn i dette har forbundet initiert prosjektet «Kvinner i finans – får ikke, kan ikke eller vil ikke? – Om kultur, karrierevalg, muligheter og verdisetting av kompetanse og ansvar», der CORE skal prøve å finne svar. Prosjektet skal gi et faktagrunnlag om de bakom foreliggende årsakene til likestillingssituasjonen i finansnæringen både når det gjelder likestilt deltakelse og lønn.

– Vi er veldig fornøyd med å ha fått CORE med på laget. Det er en anerkjent leverandør som gir tyngde bak resultatene, sier Ringstad, som er svært fornøyd over å ha fått støtte på 350 000 kroner fra Finansmarkedsfondet.

– At vi får støtte til dette prosjektet viser at dette er et relevant tema som mange er opptatt av. CORE understreker at behovet for en mer dyptgående forskning om likestilling i finans er stort, sier Ringstad.

FLERE TILTAK

I dag har mange finansforetak fokus på utfordringene knyttet til likestilling og likelønn. De siste årene er det blitt iverksatt en rekke tiltak.

– Det er gledelig at man tar tak i problematikken, men når man ikke helt klarer å definere årsakene så kan man ikke vite om tiltakene er optimale og virkningsfulle. Når vi får rapporten fra dette prosjektet vil det forhåpentligvis være enklere å sette i gang tiltak der de virker best for å øke kvinnedeltakelsen på alle stillingsnivåer og utjevne lønnsforskjeller. En mer likestilt og mangfoldig finansnæring vil øke både konkurransekraft og lønnsomhet i næringen på sikt, sier Ringstad.

Undersøkelsen blir en ren kvalitativ studie der både kvinner og menn intervjues. Rapporten «Likelønn og likestilt deltakelse i finansnæringen – rapport fra partssammensatt utvalg» skal fungere som et bakteppe.