VÆR BEVISST: Når du jobber med folk som er i en presset økonomisk situasjon, må du være bevisst på at det finnes en økt risiko for selvmord, mener Lars Mehlum. (Foto: Privat)

Dårlig økonomi er en kjent risikofaktor

Om lag 650 mennesker tar sitt eget liv i Norge hvert år. En del av disse sliter med dårlig økonomi, noe som i flere tilfeller vil bidra til at de tar dette valget.

– Det er en kjent sammenheng mellom økonomiske problemer og selvmord. Det varierer dog veldig fra miljø til miljø. I Norge er sammenhengen mindre uttalt enn eksempelvis i USA. Dette henger sammen med at vi her i landet har bedre offentlige støttetiltak ved økonomiske problemer. I USA kan dårlig økonomi ha langt alvorligere konsekvenser enn her, sier Lars Mehlum, professor i psykiatri og suicidologi ved Universitetet i Oslo og senterleder ved Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging. Vi skrev i går om Marius, som tok sitt eget liv da han holdt på å miste huset på tvangssalg.

Renteoppgang og økte priser har gitt mange norske husholdninger en sterkt forverret økonomisk situasjon. Vil dette gi seg utslag i flere selvmord?

– Vi har mange eksempler fra enkeltpersoner og enkelthendelser på at slike økonomiske problemer kan øke risikoen for selvmord. Dessverre har det vært gjort lite forskning på dette feltet i Norge, så systematisk viten har vi lite av, sier Mehlum.

Han tror det er flere mekanismer ved dårlig økonomi som spiller inn.

– Psykisk uhelse eller andre helseplager reduserer folks evne til å jobbe og dermed også evnen til å klare seg økonomisk. Det kan også være folk som får dårlig økonomi, eksempelvis ved at man mister jobben, der den dårlige økonomiske situasjonen leder til dårlig psykisk helse. Det er også tøffere å ha det psykisk vanskelig når du har dårlig økonomi, sier Mehlum.

TAP OG SKAM

For mange som får forverret økonomi handler det om tap. Tap av økonomisk trygghet og tap av materiell basis for livet.

– Økonomiske problemer kan gi et slag mot selvfølelsen. Man spør seg: Hva er galt med meg, hvorfor får jeg det ikke til? Man kan føle at man mister anseelse, rykte og omdømme og følelsen av å være respektert. Det kan fort lede til tanker om at man er verdiløs og at ingen vil savne en hvis man blir borte. Eller man tenker: – Jeg er en belastning for alle, kanskje det er best at jeg gir opp. Økonomi kan være en av kildene til å føle seg som en belastning, eller å ha lidd nederlag i livet. Det er når du har for lite penger, du oppdager hvor viktige de er. At man hver kveld lurer på hvordan man skal få betalt regninger, er en enorm belastning.

Det er når du har for lite penger du oppdager hvor viktige de er

At man ufrivillig måtte selge boligen fordi man ikke har råd til å bli boende, vil for de fleste være  å forsterke nederlagsfølelsen.

– Å selge hjemmet sitt vil for veldig mange være å rokke i grunnvollen i tilværelsen. Særlig hvis du har barn, og dette får store konsekvenser for hele familien. Det kan utløse hjelpeløshet, tap av kontroll og skyldfølelse. Det er mange kompliserte følelser som melder seg, uten at du ønsker det og uten at har kontroll, sier Mehlum.

BRANSJENS ANSVAR

Finansbransjen kommer jevnlig i kontakt med folk som er i risikosonen for å ta livet av seg på grunn av dårlig økonomi. Her må næringen ta et samfunnsansvar for å håndtere dette på en god måte. Professoren vil ha en satsing på forebygging og økonomisk rådgivning.

– Vi må få på plass gode tiltak der folk får råd og hjelp til å styre pengene sine bedre. De fleste som har økonomiske problemer, tar ikke livet sitt, heldigvis. Likevel er det mange som sliter og som kan trenge hjelp.

Samtidig bør de i næringen og som jevnlig kommer i kontakt med folk med dårlig økonomi, ha kunnskap om hva som er særlig risikofylt, og det vil være nyttig om de kan oppdage tegn på fare.

– Man må være bevisst på at denne risikoen finnes. Det er gode, enkle kurs i hvordan oppdage selvmordsfare som burde være relevante for mange i bransjen. Det vil kunne hjelpe å få avklart om det er risiko, og hva man skal gjøre hvis man er i kontakt med en som man tror virkelig vil kunne ta livet av seg. Det blir på en måte førstehjelpskunnskap rundt selvmord. Organisasjonen Vivat Selvmordsforebygging tilbyr slike førstehjelpskurs over hele landet, så det er enkelt å få tilgang til.