VIKTIGSTE INNSATSFAKTORER: – Ny teknologi og de ansattes kompetanse er de viktigste innsatsfaktorene for at finansbedriftene skal møte fremtidens krav, sikre grønn omstilling og opprettholde konkurransekraft, sier nestleder Arne Fredrik Håstein. (Foto: Morten Brakestad)

Får 45 millioner til kompetanseutvikling

Finansnæringen har fått 45 millioner over tre år for å etablere et nytt bransjeprogram for kompetanseutvikling til alle ansatte i finansnæringen. De første studentene vil kunne starte opp allerede høsten 2024.

18. september kom den gode nyheten om at finansnæringen får et nytt treparts bransjeprogram som en del av Regjeringens Kompetansereform, Lære hele livet. Selve programmet er en tilskuddsordning, der det er et tett samarbeid mellom partene i arbeidslivet og utdanningstilbydere. Staten tar regningen på 45 millioner. Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse forvalter programmet. 5. desember ble utlysningsteksten med innholdet i bransjeprogrammet offentliggjort. Nå har utdanningstilbyderne tiden frem til februar med å lage et tilbud som dekker behovet, og søke om penger til gjennomføring. De første studentene vil etter planen starte opp neste høst.

ET BREDDETILBUD

– Dette er en unik mulighet for alle ansatte i finansnæringen til å bygge viktig kompetanse, spesielt innen bærekraft og teknologi. Næringens udekkede kompetansebehov er godt kjent gjennom flere undersøkelser. Nå går vi fra ord til handling og lanserer det største tilbudet på kompetanseutvikling siden autorisasjonsordningen for finansielle rådgivere. Det beste av alt er at tilbudet er gratis, og at det kan tas i arbeidstiden. Det eneste som kreves er at du søker, forteller Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet og medlem av programområdestyret.

Dette er en unik mulighet til å bygge viktig kompetanse.

Arne Fredrik Håstein, nestleder, Finansforbundet

Gjennom bransjeprogrammet ønsker Finansforbundet og Finans Norge først og fremst å øke de ansattes kompetanse på bærekraft og teknologi i finansnæringen. Derfor er programmet et breddetilbud til alle ansatte, slik at de blir best mulig i stand til å håndtere fremtidige utfordringer på bærekraft og teknologi. Det nye tilbudet kommer i tillegg til Finansforbundets totale satsing på kompetanse der det er satt av 18 millioner over tre år til gratis kursplasser og studier for medlemmene.

BYGGER MER KOMPETANSE

– I finansnæringen oppleves det på den ene siden utfordringer med å rekruttere bærekraftspesialister, samtidig som det etterlyses generelle kompetansehevende tiltak på bærekraft og klimarisiko. De ansatte i finans er svært opptatte av å utvikle kompetansen sin. Finansforbundet opplever blant annet sterk etterspørsel etter utdanningsstipend og kursplasser i etter- og videreutdanning som deres medlemmer kan søke på. Et eksempel på dette er nano-kurset i klimarisiko som ble utviklet i samarbeid med Norsk Klimastiftelse og Finansmarkedsfondet. Kurset fikk over 3 000 påmeldte til sammen, forteller Håstein.

I Kompetansesjekken fra Finans Norge i 2022 kom det frem at hele 97 prosent av bedriftene i finansbransjen rapporterte at de trenger mer kompetanse på bærekraft de neste to–tre årene. En undersøkelse som Finansforbundet gjorde i 2021, viste at bare 16 prosent av ansatte i finans opplever at de har god nok kompetanse til å snakke med kunder om klimarisiko og bærekraft, men at hele 60 prosent er motivert til å jobbe mer med temaene. Både arbeidsgiverne og de ansatte i finansnæringen ønsker å arbeide systematisk med kompetansehevende tiltak, noe Finans Norge og Finansforbundet jobber aktivt med.

GRØNN OMSTILLING

– Finansnæringen står i frontlinjen av digitaliseringen og spiller en nøkkelrolle i det grønne skiftet og en bærekraftig samfunnsutvikling. Næringen kanaliserer kapital, forsikrer verdier og er en viktig rådgiver til privatpersoner og bedrifter. Ny teknologi og de ansattes kompetanse er de viktigste innsatsfaktorene for at finansbedriftene skal møte fremtidens krav, sikre grønn omstilling og opprettholde konkurransekraft. Stadig økende EU-krav knyttet til taksonomi, rapportering av finansielle transaksjoner og personvern, gjør det nødvendig å sikre økt kompetanse innen bærekraft og teknologi. Da må vi styrke mulighetene og tilbudet til læring hver dag og gjennom hele karrieren, avslutter Arne Fredrik Håstein, nestleder i Finansforbundet.