Støtter kvotering i AS-styrer

Finansforbundet støtter den foreslåtte kvoteringen til AS-styrer. – Det viktigste er å få til likestilling, men det kommer ikke av seg selv, sier forbundsleder Vigdis Mathisen.

Vigdis Mathisen, forbundsleder i Finansforbundet.

– Vi har håpet på likestilling i mange år, da kan dette være en bra måte å hjelpe prosessen fremover, sier Mathisen.

Finansforbundet er høringsinstans for Nærings- og fiskeridepartementets forslag til tiltak for bedre kjønnsbalanse i styrer og ledelse. I høringssvaret skriver forbundet blant annet:

«Finansforbundet støtter et målrettet arbeid mot å øke kjønnsbalansen i styrer og ledelsen i norske selskaper. Som departementet sier i sitt høringsnotat, at til tross for ca 50 år med aktive grep for å likestille menn og kvinner i norsk arbeids- og næringsliv, viser tallene at kjønnslikestilling går for sakte framover.». Også YS har adoptert og støtter Finansforbundets høringsforslag.

Vi må se hvordan vi kan få flere kvinner til å velge lederkarriere.

Mens norske allmennaksjeselskapsstyrer fikk en relativt rask tilvekst i kvinneandelen etter at krav til kjønnsbalanse etter krav ble satt inn i 2006, har veksten for kvinneandelen i norske AS-styrer har vært altfor lav. Hvis utviklingen fortsetter som den har siden 2006 vil vi ha en kvinneandel på 40 prosent om omtrent 100 år.

Forbundet påpeker også utfordringen ved utenlandske foretak, som har styre utenfor Norge. I høringssvaret står det:

«Finansforbundet er opptatt av kjønnsbalanse i styrene også til slike foretak. Vi vil understreke viktigheten av arbeid for ytterligere regulering av kjønnsbalansen i styrer i EU. I tillegg er det nødvendig å sikre representasjon for norske ansatte.»

FÅ KVINNER I LEDELSEN

Selv om andelen kvinner i styrer i ASA-bedrifter har blitt bedre siden det ble innført krav til kjønnsbalanse i 2006, har dette ikke smittet over i særlig mange flere kvinner i ledelsen.

– Dette viser at kjønnskvotering i styrene ikke er tilstrekkelig for å få til et mer likestilt arbeidsliv. Vi må se hvordan vi kan få flere kvinner til å velge lederkarriere. Det er mange som vil, men det har ikke vært veldig gode forutsetninger for det, sier Mathisen. – Vi må innse at vi må lage et arbeidsliv som også passer med familieliv. Ting har vært mer på guttas premisser i finans.

I høringssvaret skriver forbundet: «Finansforbundet mener at det burde være et fokus på de strukturelle problemene som hindrer økt likestilling. Blant annet kan dette være knyttet til arbeidsoppgaver, avlønning og bonusordninger i arbeidsområder hvor dette er sterkt individualisert. Finansforbundet mener det bør være en mer kollektiv organisering av arbeid og avlønning i roller med mye kundekontakt som et mulig tiltak som kan fremme økt kvinneandel i ledende stillinger.»

SERTIFISERING

Et av forslagene i notatet fra Næringsdepartementet er å innføre en sertifiseringsordning for å utvikle selskapenes arbeid med likestilling og mangfold, og på sikt føre til større grad av likestilling også i toppledelsen i norske selskaper. Det mener forbundet kan være en god ide.

«En sertifiseringsordning kan være et aktuelt virkemiddel for å utvikle selskapenes arbeid med likestilling og mangfold som på sikt kan føre til større grad av likestilling også i toppledelsen i norske selskaper. Finansforbundet tror på at det å jobbe med mangfold også i den operative delen vil kunne påvirke ledelsen og styret positivt. Kvinnene er der, men de får ofte ikke mulighetene på grunn av det tradisjonelle synet på lederstillingene. CORE-rapportene til Finansforbundet har vist at det ikke er noe å utsette på kvinners kompetanse, men det er det tradisjonelle synet på lederstillinger som er problemet.» skriver forbundet i sitt høringssvar.