SKÅNSOM NEDLEGGELSE: – Vi forsøker å gjøre nedleggelsen så skånsomt som mulig. Blant annet vil alle ansatte mellom 59-62 år få muligheten til å fortsette ansettelsesforholdet frem til fylte 62 år, slik at de fortsatt skal være omfattet av AFP-ordningen. (Foto: Nicolas Tourrenc)

59 må gå i Kredinor

På grunn av nedgang i salærsatsene, færre inkassosaker og endring av strategi avvikler Kredinor fire kontorer i Kristiansand, Kristiansund, Bergen og Hamar. Totalt mister 59 medarbeidere sitt ansettelsesforhold i 2023. Medarbeiderne over 59 år vil få spesialavtaler for å beholde AFP.

– Det er med tungt hjerte vi kommer med beskjeden om at kontorene avvikles, og vi beklager sterkt ovenfor våre medarbeidere som blir berørt. Samtidig er endringen av organisasjonen viktig for å tilpasse kostnadsnivået til sviktende inntekter, og for å forbedre driften av selskapet, sier Klaus-Anders Nysteen, administrerende direktør i Kredinor i en pressemelding som nettopp er offentliggjort.

Kredinor er ett av Norges største selskaper innenfor inkasso og gjeldshåndtering. Selskapet har lagt opp en plan for å hjelpe de berørte i prosessen videre.

– Vi forsøker å gjøre nedleggelsen så skånsomt som mulig. Blant annet vil alle ansatte mellom 59-62 år få muligheten til å fortsette ansettelsesforholdet frem til fylte 62 år, slik at de fortsatt skal være omfattet av AFP-ordningen. Alle berørte vil også få tilbud om karriereveiledning og økonomisk rådgiving, sier Nysteen.

Samlokalisering er en del av en ny strategi for å forbedre driften og gi en mer helhetlig oppfølging av kunder.

– En viktig del av den nye strategien er at vi vil se hele kundeforholdet under ett, og ikke kun løse enkeltsaker. Dette er en tydelig retningsendring fra tidligere strategi med bransjespesialisering på ulike lokasjoner. I 2023 skal vi jobbe med å skape vekst, men vi må også gjennomføre større kostnadsreduksjoner for å tilpasse oss til dagens markedssituasjon og rammebetingelser, sier Nysteen.

Endringene innebærer følgende:

Bergen, Kristiansund og Kristiansand legges ned 30. juni, mens Hamar legges ned 31. desember 2023. Enkelte spesialistroller beholder sin stilling. Dette gjelder totalt 16 personer. Alle i aldersgruppen 59-62 år får tilbud om å fortsette sitt ansettelsesforhold frem til fylte 62 år (totalt 15 personer).

JURIDISK BISTAND 

– Finansforbundet setter av alle nødvendige ressurser gjennom hele prosessen for å bistå de medlemmene som nå har fått beskjed om at de mister jobben.

Forbundet aksepterer ikke oppsigelser som følge av prosessen, sier advokat Maria Østli i Finansforbundet.  

FRIVILLIG LØSNING: -Vi er opptatt av at nedbemanning skal løses ved frivillighet, sier advokat Maria Østli i Finansforbundet. (Foto: Sjur Anda)

-Vi er opptatt av at nedbemanning skal løses ved frivillighet. Det krever at Kredinor setter av tilstrekkelig midler, utviser smidighet og tilbyr gode virkemidler. I motsatt fall er vi forberedt på at det kan bli rettstvister.

– Er dette begynnelsen på en ny nedbemanningsrunde i våre næringer? 

– Nei, det er ikke grunnlag for å si det. I finans har det vært en positiv resultatutvikling i motsetning til resten av næringslivet. Finansbransjen er derfor godt rustet og fra vårt ståsted har vi ikke indikasjoner på at det skal være behov for nedbemanninger.

For øyeblikket arbeider ikke forbundets jurister med andre større nedbemanninger, sier advokat Maria Østli.  

Saken oppdateres.