SAMFUNNSANSVARET: Eirik Rostad Ness sier sparebankene har et samfunnsansvar og sender ikke overskudd ut til private eiere, men kanaliserer deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. (Foto: Sparebanken Sogn og Fjordane)

Mer likestilling i sparebankene

Noe skjer med likestillingen i sparebankene. Tall fra 2021 viser at det er 189 kvinner i bankledelsen, mot 449 menn. I 2003 var det 69 kvinner mot 445 menn. I dag jobber det flere kvinner enn menn i sparebankene.

Samfunnsansvaret gjør at likestilling, bærekraft og mangfold er naturlige og viktige problemstillinger for sparebankene, mener HR-sjef Eirik Rostad Ness i Sparebanken Sogn og Fjordane.  

Sparebankene sto i en særstilling for å fremme økonomisk uavhengighet for kvinner. Så mye at professor Lars Thue hevdet, da han skrev 100-årsberetningen for Sparebankforeningen, at bankene bidro til kvinnefrigjøring.  

Samfunnsansvaret gjør at likestilling, bærekraft og mangfold er naturlige og viktige problemstillinger for oss å jobbe med.

Eirik Rostad Ness, Sparebanken Sogn og Fjordane.

Samtidig var bankene, bortsett fra tilrettelegging for kvinnelige innskytere i bankene, i front når det kommer til likestilling for sine ansatte. For å sette det i perspektiv: I 1885 ble de to første kvinnelige bankfunksjonærene ansatt. I 1984 ble Berit Klemetsen første kvinnelige leder i Sparebankforeningen.  

Tall fra 2021 viser at det er 189 kvinner i bankledelsen, mot 449 menn. Endringen er markant om man sammenlikner med 2003. Da var det 69 kvinner mot 445 menn. Så noe har skjedd med likestillingen de siste 20 årene. Og i antall ansatte samlet sett er kvinner i flertall.  

TREPARTSAMARBEID 

Arbeidslivsdirektør Runa Opdal Kerr i Finans Norge mener forklaringen på at det har blitt flere kvinnelige ledere i sparebankene er sammensatt. Særlig trekker hun frem at det arbeides godt i de ulike bankene med dette, men fremhever også arbeidet seg ble gjort i 2018. Da ble Finansforbundet, LO og Finans Norge enige om en rapport som medlemmene kunne benytte i sitt arbeid. 

– Utvalget laget en verktøykasse for å få flere kvinner inn i ledelsen. Den har flere sparebanker benyttet. I tillegg laget vi likestillingsindikatorer hvor partene er forpliktet til å følge opp utviklingen årlig, sier Kerr. 

NY VERKTØYKASSE: Ifølge Runa Opedal Kerr organisasjonene på arbeidsgiver- og arbeidstakersiden laget en verktøykasse for å få flere kvinner inn i ledelsen. Den har flere sparebanker benyttet. (Foto: OBM/Gorm K. Gaare) 

Et annet viktig grep som partene sentralt ble enige om å innføre var en ordning med foreldrepermisjonstillegg. Dette vil si at ansatte i foreldrepermisjon går opp ett lønnstrinn når de kommer tilbake etter permisjon.  

En av årsakene til at kvinner sakker akterut på lønnsutviklingen er blant annet at de tar foreldrepermisjon.

Runa Opdal Kerr, Finans Norge.

– En av årsakene til at kvinner sakker akterut på lønnsutviklingen, er blant annet at de tar foreldrepermisjon. 

For øvrig mener Kerr det er gledelig å se at lønnsforskjellene mellom mannlige og kvinnelige ledere i sparebankene nå er på bare to prosent.  

 – Partene sentralt har gjort noe for dette. Men der det virkelig monner er jo det som gjøres ute, lokalt i bankene. Sparebankene er veldig forskjellig, og derfor jobber de også forskjellig med likestilling og likelønn, sier Kerr. 

FORANKRET I KONSERNLEDELSEN 

En av bankene som har gjort mye for likestilling er Sparebanken Sogn og Fjordane (SSF). Banken har tidligere toppet SHE-Index, og har de siste årene ligget på topp fem på listen. 

HR-direktør Eirik Rostad Ness i SSF forklarer likestillingssuksessen med at banken har klart å forankre likestilling og mangfold hos ledelsen og i styret. 

– Når administrerende direktør fronter saken og sier at det er viktig for organisasjonen, setter du standarden. Du legger grunnlaget for å gjøre et godt arbeid på området. 

Arbeidet med likestilling i banken begynte for flere år siden. Ledelsen mottar hvert kvartal en egen rapport om kjønnsbalansen i banken.  

– I tillegg har de vært bevisst på å ha en høy kvinneandel inn i banken sine leder – og talentutviklingsprogram. Vi har også hatt lederkurs for kvinner, sier Ness. 

– Sammen med tillitsvalgte har ledelsen også jobbet systematisk med kartlegging og utformet konkrete tiltak. Et tiltak går direkte på rekrutteringsprosessene. Det går på alt fra teksten i utlysning, bevissthet på å innkalle både kvinner og menn til intervju, og formen på intervjuene. Og det er ekstra viktig å ha denne bevisstheten når vi skal rekruttere ledere. 

BEDRE ENN FORRETNINGSBANKENE 

Sammenliknet med forretningsbankene er både kjønnsbalansen, og ikke minst lønnsforskjellene, bedre sett med likestillingsblikk. Ness tror at forklaringen på dette både er historisk og organisatorisk. 

– Sparebankene har et samfunnsansvar. Vi sender ikke overskudd ut til private eiere, men kanaliserer deler av overskuddet tilbake til lokalsamfunnet. Samfunnsansvaret gjør at likestilling, bærekraft og mangfold er naturlige og viktige problemstillinger for oss å jobbe med, sier Ness. 

– I tillegg bidrar jo det å være god på likestilling til å skape attraktive arbeidsplasser, som igjen gjør det enklere for oss å rekruttere folk. For oss som har hovedkontor i distrikts-Norge blir det kjempeviktig å være gode på dette. Vi trenger å tiltrekke oss de beste hodene. 

NY MANNSBØLGE 

Fremover mener han dette arbeidet blir enda viktigere. I takt med utvikling ansettes det stadig flere ansatte innen IT og digitale løsninger. Flertallet av søkerne er menn. 

 – Dette er en fremtidig utfordring. Disse stillingene er også høyt lønnet, slik at det kan ende med å også forsterke lønnsforskjellene. Derfor må vi bli enda mer bevisste på hvem vi rekrutterer. For mangfold er viktig for den delen av bankvirksomheten også, for å styrke vår evne til innovasjon og utvikling, avslutter HR-sjef Eirik Rostad Ness.