KLAR TIL KAMP: Mette Osvold er klar for kamp om plassen som ansattrepresentant i styret. – Det er viktig at en tillitsvalgt har denne rollen, sier hun.  

Kamp om styreplassene

I disse dager velges ansattrepresentanter til styrene i en rekke bedrifter og det er kamp om plassene. I Tryg håper konserntillitsvalgt Mette Osvold at hun som Finansforbundets representant blir valgt til denne plassen. Til det trenger hun medlemmenes hjelp.  

BERGEN: – Styret er selskapets øverste og viktigste beslutningsorgan. De avgjørelsene som tas her får langvarige konsekvenser for alle ansatte i konsernet. Det er viktig med gode representanter i dette styret, noen som kjenner hverdagen til ansatte her i Norge og som kan påvirke ting i riktig retning før beslutningene tas, sier Osvold.

– Det er et stort ansvar. Da er det er viktig å ha noen med solid innsikt i organisasjonen og som vet hva de ansatte tenker i denne posisjonen, sier hun. 

– Finansforbundet vil gå inn i styret med en reell påvirkningskraft, der vi kan si tydelig ifra, og fremme og beskytte ansattes interesser. Det å ha en unik innsikt i selskapet er veldig viktig i en slik rolle. Jeg vil gå inn i styrerommet med 850 medlemmer, samt alle de andre ansatte i ryggen. Det gir tyngde. I tillegg kan vi starte forberedelsene på ting vi vet kommer, sier hun, og påpeker at de tillitsvalgte sitter i en viktig posisjon.  

Vi i Finansforbundet har jevnlig kontakt med ledelsen.

Konserntillitsvalgt Mette Osvold, Tryg.

– Vi i Finansforbundet har jevnlig kontakt med ledelsen, og vet hva som rører seg. Via våre tillitsvalgte har vi også god oversikt over hva som er viktig for de ansatte. Det kan jeg bringe med meg inn i styret, sier Osvold, som brenner for å bidra til gode arbeidsplasser og et rettferdig arbeidsliv for medarbeiderne i Tryg.  

– Vi i fagforeningen har jobbet hardt gjennom årene for våre rettigheter. De fordelene det har gitt oss må vi ikke ta for gitt. Vi samarbeider mye med ledelsen, men har også en viktig rolle som utfordrer. Dette blir lettere hvis vi også har plass i styret. Alt vi i Finansforbundet jobber med handler om å ta vare på ansatte og gjøre Tryg til en god arbeidsplass, sier Osvold, som håper at hun sikrer seg styreplassen ved valget i juni.

BRUK STEMMERETTEN 

Medlemmene betaler kontingent for at Finansforbundet skal jobbe for deres interesser, rettigheter og goder.  

– Derfor er det så viktig at vi er med på den største arenaen for Trygs viktigste beslutningsorgan, styret. Det kommer medlemmene og alle de andre ansatte i selskapet til gode. Jeg har vært atten år i Tryg, tolv år som tillitsvalgt, der jeg har vært nestleder de siste to og et halvt årene, sier Osvold, som forberedes til å ta over rollen som hovedtillitsvalgt til høsten. 

– Jeg håper medlemmene vil la Finansforbundet gjøre jobben der beslutningene tas, og stemmer på meg ved valget i juni. Det er viktig at en representant for de norske ansatte kan bringe inn de norske ansattes interesser og påvirke beslutningene før de fattes. Det kan jeg ut fra den påvirkningskraften 850 medlemmer gir meg, sier Osvold. 

STORE FORDELER MED TILLITSVALGTE I STYRET 

Advokat Maria Østli i Finansforbundet har jobbet mye med ansatterepresentasjon i styret. Hun er klar på at det er en stor fordel å ha tillitsvalgte i den rollen.  

–De tillitsvalgte har allerede innsikt i organisasjonen og forståelse for hvordan samarbeid mellom ansatte og ledelse fungerer. I tillegg har de tillitsvalgte gjerne både erfaring og en solid base blant de ansatte. Det gjør dem spesielt godt rustet til å møte utfordringene med å ha denne rollen i styret, sier Østli.  

ERFARING:  – Det er viktig å ha en styrerepresentant som har tyngde og erfaring, sier Maria Østli.  

– Hvilke utfordringer møter en ansattrepresentant? 

– Som ansattrepresentant er du i utgangspunktet en styrerepresentant på linje med de andre. Samtidig er du valgt fordi du er ansatt og du har med deg et ansattperspektiv inn i styret. De ansattvalgte vil alltid være i mindretall i styret, de har gjerne en annen erfaringsbakgrunn og de er valgt av en annen interessegruppe enn de andre styremedlemmene, forteller hun og understreker at dette er en utfordrende posisjon å være i.  

Det er viktig at ansattrepresentanten tør å si ifra

Advokat Maria Østli, Finansforbundet. 

– Derfor er det viktig at ansattrepresentanten tør å si ifra, kjenner virksomheten godt og har en solid forankring blant de ansatte. Det har gjerne tillitsvalgte. Som tillitsvalgt opparbeider du deg erfaring og kompetanse. Tillitsvalgte i Finansforbundet har også tilgang til ressurser som kan bistå når det trengs.  Finansforbundet tilbyr også styrekurs, som kan forberede de tillitsvalgte på utfordringene en styreplass innebærer.  

– Hvorfor er denne styreplassen så viktig? 

– Styret er øverste organ i selskapet mellom generalforsamlingene. Styret fatter viktige, strategiske beslutninger som får konsekvenser for arbeidsplassene til de ansatte. De vil eksempelvis ta beslutninger om nedbemanning. Da er det viktig og nødvendig at de ansatte er representert. Som ansattrepresentant har man en unik mulighet til å få inn de ansattes perspektiv i prosessene. Da er det viktig å ha en person som kjenner organisasjonen godt og som ser helheten i selskapet, sier Østli, som påpeker at det kan være et tveegget sverd.  

– Som ansattrepresentant kan du bidra til å legitimere beslutningene som tas. Da er det ekstra viktig å ha en representant med tyngde og erfaring som kan ta det ansvaret som følger med, sier hun.