RETTEN AVGJØR: – Hvorvidt SNN var berettiget til å utelate saksøkerne fra de aktuelle ansattgodene er nå overlatt til retten å avgjøre, sier advokat Marte Sogge Jensen i Finansforbundet. (Foto: Morten Brakestad)

Seks pensjonister møter SpareBank 1 Nord-Norge i retten

1. februar starter rettsaken i Nord-Troms og Senja tingrett der seks pensjonister har stevnet SpareBank 1 Nord-Norge (SNN).  Årsaken er at bankens ledelse ikke lenger vil gi pensjonistene ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring, selv om det står helt klart i sluttavtalen at pensjonistene skal beholde ansattbetingelsene.  

TROMSØ: Kan en arbeidsgiver ensidig fjerne tilgangen til ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring, når man avtaler at tilgangen skal beholdes i en sluttavtale før man går over i pensjonistenes rekker? Ja, mener ledelsen i SNN. Nei, mener Finansforbundet som har tatt ut stevning på vegne av seks tidligere ansatte. Nå skal partene møtes i Nord-Troms og Senja i tingrett i Tromsø for å avgjøre saken. 

KUTTET GODENE 

I 2015 foretok SpareBank 1 Nord-Norge en stor nedbemanning der alle ansatte ble tilbudt sluttpakke. Ledelsen håpet at 100 ville benytte seg av tilbudet, men resultatet var at hele 150 takket ja til sluttpakke mot selv å si opp sin stilling. Noen valgte å gå av med pensjon.  

I SNN har det vært lang praksis for at ansatte som går over i pensjonistens rekker beholder ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring.  

I 2020 kjørte banken enda en runde kostnadskutt der filialnettet ble halvert til 16 og 35 ansatte ble berørt. Da besluttet banken å fjerne tilgangen til ansattbetingelsene som et gode for pensjonistene. Beslutningen gjaldt også de pensjonistene som signerte sluttavtale i 2015, der det står svart på hvitt at: “Som pensjonist vil du beholde ansattbetingelsene på lån, innskudd og forsikringer.” 

STRIDENS KJERNE 

Advokat Marte Sogge Jensen i Finansforbundet er prosessfullmektige for de seks saksøkerne. Hun mener det er prinsipielt viktig å få en avklaring av et spørsmål mange ansatte er opptatt av og som kan ha store økonomiske konsekvenser. 

Det foreligger en skriftlig bindene avtale.

Marte Sogge Jensen, advokat, Finansforbundet

-Arbeidsgivers endringsadgang vil bero på hva som er avtalt mellom partene. I denne saken mener vi det foreligger en skriftlig bindene avtale mellom SNN og de aktuelle saksøkerne om at tilgangen til de enhver tid gjeldene ansattgoder beholdes på livstid. Det klare utgangspunktet er da at arbeidsgiver ikke ensidig kan foreta endringer i denne tilgangen. Hvorvidt SNN var berettiget til å utelate saksøkerne fra de aktuelle ansattgodene er nå overlatt til retten å avgjøre, sier advokat Marte Sogge Jensen.  

HELT KLAR 

I sitt sluttinnlegg til retten skriver forbundets prosessfullmektige at: «SNNs adgang til å gjøre endringer, eller avslutte ordningen med ansattbetingelser i sin helhet, er ikke bestridt. Derimot anføres det at så lenge ordningen med ansattbetingelser består, har saksøkerne en avtalefestet tilgang på betingelsene, slik disse til enhver tid lyder.» 

Advokat Marte Sogge Jensen skriver videre i sluttinnlegget at ordlyden i sluttavtalen er i dette tilfellet klar. Retten til å beholde ansattbetingelser etter opphør av ansettelsesforholdet er formulert som følger i avtalens punkt 6:  

«Som pensjonist vil du beholde ansattbetingelsene på lån, innskudd og forsikringer.»  

– Vi kan ikke se at det finnes tilstrekkelige tungtveiende holdepunkter som tilsier at ordlyden skal fravikes. Det er for det første ikke tatt forbehold i avtalen, eller på annen måte, om ensidig endringsadgang. Saksøkerne, som motpart i avtalen, ble først gjort oppmerksom på SNNs forståelse i etterkant av at de mistet rettighetene i 2020, sier advokat Jensen. 

Hun vil legge ned påstand om at SpareBank 1 Nord-Norge dømmes til å gjeninnføre adgang til ansattbetingelser på lån, innskudd og forsikring for saksøkerne. Videre vil det bli lagt ned påstand om at SpareBank 1 Nord-Norge dømmes til å erstatte lidt økonomisk tap for den enkelte saksøker, fastsatt etter rettens skjønn.  

INGEN SÆRBEHANDLING 

Advokat Espen Johannessen i Sands Advokatfirma er prosessfullmektige for SpareBank 1 Nord-Norge. Han skriver i sitt sluttinnlegg at:  

«Det følger av en naturlig forståelse av ordlyden i sluttavtalens pkt. 6 andre punktum at det ble klargjort at de som inngikk sluttavtale og ble pensjonister, ble omfattet av ordningene som generelt til enhver tid blir praktisert for ansatte som har gått av med pensjon ved fratredelse fra stilling i SNN. Ordlyden kan ikke tolkes slik at de som fratrådte i henhold til avtalene skal særbehandles i forhold til andre SNN-pensjonister, slik saksøkerne hevder. Både ordlyden i bestemmelsen isolert sett og tolket i sammenheng med resten av bestemmelsene i avtalen, taler for en slik likebehandling, og mot en positiv særbehandling.» 

Ordlyden kan ikke tolkes slik at de som fratrådte i henhold til avtalene skal særbehandles i forhold til andre SNN-pensjonister.

Espen Johannessen, advokat, Sands advokatfirma

I sluttinnlegget viser advokat Espen Johannessen til at også forholdene forut for inngåelsen av avtalen, herunder informasjonen på intranettet om ordningene, taler mot at saksøkerne ble gitt særlige rettigheter og at SNN skulle anses å ha gitt avkall på sin rett/kompetanse til å endre ordningene. Også disse tolkingsmomenter taler for at bestemmelsen må tolkes slik at det ble klargjort at til tross for fratredelse i henhold til avtale ville de som ble pensjonister i tilknytning til omstillingen omfattes av ordningen som til enhver tid praktiseres for pensjonister. De falt ikke utenfor denne ordningen av denne grunn, skriver Johannessen og vil legge ned påstand om at SpareBank 1 Nord-Norge frifinnes og tilkjennes saksomkostninger.  

Det er satt av to dager til behandlingen i Nord-Troms og Senja tingrett.