NY RAPPORT: – Banksektoren har tatt ut det som er å hente av innsparinger på bemanning og filialnedleggelser, sier bankanalytiker Håkon Astrup i DNB Markets.

Bankene bremser jobbkuttene

Nedbemanningen i banksektoren har bremset opp.  For første gang forventer nå flertallet av bankene et stabilt antall ansatte det kommende året.

Tekst: Magne S. Otterdal

Siden 2011 har den norske banksektoren redusert antall årsverk med åtte prosent, samtidig som samlet utlånsvolum har økt med 50 prosent. Hovedgrunnen til nedbemanningen er økt digitalisering og automatisering av manuelle bankprosesser, ifølge DNB Markets årlige bankundersøkelse.

Siden 2014 har DNB Markets levert den grundige 200-siders rapporten til det internasjonale investormiljøet, i år kom rapporten månedsskiftet august/september. Her har de 50 største norske bankene blant annet rapportert sine forventninger om reduksjoner i antall fulltidsansatte. For første gang venter et stort flertall, 75 prosent av de spurte bankene, et stabilt antall ansatte i løpet av de neste 12 månedene.

KONKURRANSE OM KOMPETANSE

Både Finansforbundet og Finans Norge kjenner igjen trenden som bankrapporten gir uttrykk for.

NOE OMSTILLING: – Det er ingen større planer om nedbemanning, men noe omstilling hos en del av aktørene, sier forbundsleder Vigdis Mathiesen i Finansforbundet.

– Dette stemmer godt overens med det vi hører fra bedriftene. Ingen større planer om nedbemanning, men noe omstilling hos en del av aktørene. Det er konkurranse om hodene innen særlige områder som compliance og teknologi, sier leder i Finansforbundet, Vigdis Mathisen.

Dette stemmer godt overens med det vi hører fra bedriftene.

Vigdis Mathisen, Finansforbundet.

Kommunikasjonssjef i Finans Norge, Ann Håkonsen, sier næringen fortsatt står i et kompetanseskifte hvor it- og teknologi-kompetanse etterspørres.

– Våre medlemsbedrifter melder om at det er vanskelig å rekruttere inn denne kompetansen. Disse er etterspurt i mange næringer og det øker konkurransen om de beste hodene.

NYE BEHOV KREVER OMSTILLING

Håkonsen viser til en undersøkelse om nedbemanning blant Finans Norges medlemsbedriftene våren 2020 som viste at majoriteten ikke hadde nedbemannet eller planla å nedbemanne i perioden 2020/2021.

KOMPETANSE-KONKURRANSE: Finans Norges medlemsbedrifter kjemper mot andre næringer for å sikre seg ny kompetanse innenfor it- og teknologi-områdene,  ifølge kommunikasjonssjef Ann Håkonsen. (Foto: Finans Norge.)

– Samtidig ser vi at strenge regulatoriske krav, stadig utvikling i teknologien og endret kundeadferd fører med seg nye behov som bidrar til et omstillingspress og en kostnadsjustering i mange av våre medlemsbedrifter.

FILIAL-DØDEN AVTAR

Mange banker har også redusert antall filialer betydelig de siste årene. Tall fra Finans Norge viser at de tre største bankene alene har stengt 92 filialer de siste fem årene.

 Filialreduksjonene ser imidlertid også ut til å ha stabilisert seg noe, og 91 prosent av bankene forventer nå at filialnettverket holder seg stabilt.

DE SMÅ VOKSER

Mens store banker forventer stabilitet både når det gjelder filialnettverk og årsverk de neste 12 månedene, venter de mindre bankene å vokse.

Blant de mindre bankene forventer 13 prosent å øke antall filialer, mens 40 prosent har til hensikt å øke antall årsverk. Dette er i tråd med de små bankenes uttalte vekstambisjoner.

HØYERE LØNNSVEKST

DNB-rapporten peker på at kravene til digital innovasjon og økende regulatorisk kompleksitet har bidratt til endringene i bankenes medarbeiderstrukturer. Kampen for å tiltrekke og beholde dyktige medarbeidere gjenspeiles i den sektorvise lønnsveksten de siste årene, ifølge analytikerne i DNB Markets.

Mens snittlønnen på tvers alle næringer i Norge har hatt en nominell økning på 15 prosent de siste fem årene, har tilsvarende vekst i norske banker på vært på 22 prosent, ifølge analysen.

Dermed har ikke kuttene i antall årsverk bidratt til nevneverdig til reduksjon i lønnskostnader som andel av totale driftskostnader i bankene.

FLERE UNGE

Rapporten viser også at snittalderen for bankansatte kryper nedover. Andelen  arbeidstakere under 29 år øker, mens andelen 50- til 59-åringer går ned.

Det påpekes at mange arbeidstakere ønsker å pensjonere seg i årene som kommer. Det åpner for en gradvis strukturell tilpasning til teknologiske endringer etter hvert som mer tradisjonelle jobber fases ut.

Analytiker Håkon Astrup leder arbeidet med den årlige undersøkelsen.  I podkasten “Utbytte” sier han at banksektoren har tatt ut det som er å hente av innsparinger på bemanning og filialnedleggelser.

Områder som eiendomsmegling og regnskapstjenester kan igjen bidra til å øke kostnadsnivået i bankene fremover.

Analytiker Håkon Astrup, DNB Markets

– Vi ser at besparelsene på digitale tjenester og kutting i kontornettverket har utspilt sin rolle, sier Astrup og peker på at bankene nå jakter nye inntekter på områder som er arbeidsintensive. Dette er områder som eiendomsmegling og regnskapstjenester, områder som igjen kan bidra til å øke kostnadsnivået i bankene fremover. 

GRAFER

Figur 1: UTLÅN OG ANSATTE: Mens bankenes utlån har økt 50 prosent, har antall ansatte falt med åtte prosent de siste ti årene, ifølge DNB Markets.

Figur 2: STABIL JOBBETREND: Majoriteten av norske banker planlegger en stabil medarbeidersituasjon kommende 12 måneder, viser svarene i DNB Markets årlige bankundersøkelse.