NYE KOSTER: – Vi oppfatter at flere av partiene og kandidatene som er nærmest til å bekle finansministerrollen, er opptatt av å sørge for at norske sparebankene utvikler seg videre, sier direktør Iman Winkelman i Sparebankforeningen. (Foto: Kilian Munch). 

Medvind for sparebankene

Regjeringsskiftet kan ventes å gi fortsatt medvind for sparebanksektoren. Solberg-regjeringen rakk å gi startsignalet for en utredning av sektorens kapitalstruktur. Dette arbeidet ventes å gå videre med full kraft, ifølge direktør Iman Winkelman i Sparebankforeningen. 

  Tekst: Hasse Farstad 

– Vi oppfatter at flere av partiene og kandidatene som er nærmest til å bekle finansministerrollen, er oppriktig opptatt av å sørge for at de norske sparebankene kan utvikle seg videre, ut fra et ønske om en mangfoldig bankstruktur som er sterkt tilstede lokalt over hele landet, og ikke bare i de mest bynære områdene, sier Iman Winkelman til Finansfokus. 

Et regjeringsskifte vil sannsynligvis være av mindre betydning for gjennomføringen av en utredning av sparebankrelevante problemstillinger.

Iman Winkelman, direktør i Sparebankforeningen. 

Han fremholder at Finansdepartementet har tatt et viktig sparebankinitiativ, faglig fundert, og i mindre grad politisk initiert. 

– Dette innebærer at et regjeringsskifte sannsynligvis vil være av mindre betydning for gjennomføringen av departementets ønske om en utredning av sparebankrelevante problemstillinger, sier Winkelman. 

Parallelt med den kommende utredningen lanserte Sparebankforeningen forrige uke sammen med Finansforbundet og LO Finans en felles kampanje med tittelen «Sparebankene styrker samfunnet». 

Målet med initiativet er å få frem rollen sparebankene og de ansatte i næringen spiller for aktivitet, vekst og utvikling lokalt og regionalt.  

GRØNT LOKALT SKIFTE 

– Vi opplever at våre medlemmer i sparebanknæringen har et brennende hjerte for både banken og sitt eget nærmiljø. De spiller en viktig rolle når det gjelder å sørge for økonomisk trygghet for enkeltpersoner, familier og lokale bedrifter i bankens nærområde, sier Vigdis Mathisen, leder av Finansforbundet. 

NY KAMPANJE: Forrige uke lanserte Finansforbundet, Sparebankforeningen og LO Finans kampanjen «Sparebankene styrker samfunnet». Her er forbundsleder Vigdis Mathisen.

Iman Winkelman mener at det er spesielt viktig å minne om sparebankenes store betydning for utviklingen av lokalt og regionalt næringsliv nå som mange virksomheter står midt i det grønne skiftet, og trenger tilgang til finansiering for å foreta investeringer i ny miljøteknologi og nye bærekraftige forretningsideer.  

Om den kommende utredningen av kapitalstrukturen i sparebanksektoren, sier Jan Erling Tobiassen, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sør, at det overordnete målet må være å styrke lokale sparebankers evne til å være gode banker for lokalt næringsliv, privatkunder og organisasjoner.  

LOKAL STYRKING: Hovedtillitsvalgt Jan Erling Tobiassen i Sparebanken Sør mener det overordnete målet med kapitalstrukturutredningen må være å styrke lokale sparebankers evne til å være gode banker for lokalt næringsliv, privatkunder og organisasjoner. (Foto: Privat). 

– Vi har i Norge gjennom alle små og mellomstore frittstående banker en fantastisk mulighet til å forsyne distriktene med nok kapital, slik at vi legger til rette for et blomstrende næringsliv. Slik regelverket har vært til nå, har standardbankene (ikke IRB) måttet binde mer kapital bak hver utlånskrone enn de store bankene, som bruker avanserte modeller for å beregne risiko. Jeg mener at de små og mellomstore bankene har god oversikt, kontroll og innsyn i sine låneporteføljer og at de på den bakgrunn kan vurdere tapsrisiko vel så godt som de som bruker avanserte modeller. Risikovektene for mindre og mellomstore banker bør derfor kunne komme ned på samme nivå som det de store bankene har, sier Jan Erling Tobiassen til Finansfokus. 

EGENKAPITALBEVIS FOR ANSATTE 

Tobiassen fremholder at det også bør legges til rette for at sparebankenes egenkapitalbevis skal bli et mer interessant papir i markedet og følgelig gi en god kursutvikling og et godt utbytte fra bankenes side. 

Risikovektene for mindre og mellomstore banker bør kunne komme ned på samme nivå som det de store bankene har.

Hovedtillitsvalgt Jan Erling Tobiassen i Sparebanken Sør. 

– For ansatte blir dette spesielt interessant, da mange banker legger til rette for at ansatte kan kjøpe egenkapitalbevis med en rabatt. Dette kan bli en viktig del av ansattes langsiktige sparing. Skattesystemet bør etter vår mening også legge til rette for å kjøpe verdipapiret med en skatterabatt, sier Tobiassen. 

Anders Kamberg Rinna, spesialrådgiver Politikk i Finansforbundet, mener at utredningsarbeidet bør sees i sammenheng med det ferske initiativet fra Sparebankforeningen, LO Finans og Finansforbundet. 

– Vi er glade for at dette arbeidet nå settes i gang, og at det settes fokus på sparebankenes unike og viktige rolle i norsk næringsliv. Det er særlig noen forhold vi håper vil bli belyst gjennom dette arbeidet, sier Rinna til Finansfokus. 

Han trekker frem disse forholdene: 

  • Finansskatten treffer sparebankene hardt, ettersom de satser på lokal tilstedeværelse og kompetente ansatte rundt i landet. Vi håper derfor finansskatten og dens konsekvenser blir en del av arbeidet. 
  • Vi er også opptatt av forholdsmessighet, eller proporsjonalitet. Det viktige for oss og våre medlemmer er at det ikke pålegges uforholdsmessige store regulatoriske byrder, verken på kapitalkrav eller på regelverk og compliance-krav. 

INVESTORENES TILLIT 

Sparebankforeningen har igangsatt et eget prosjekt– og utredningsarbeid som gjelder sider ved egenkapitalbevisets stilling. Dette vil også kunne passes inn i den aktuelle utredningen. 

– Utredningen fra prosjektet vil danne viktige premisser i styrets videre behandling av henvendelsen fra Finansdepartementet, sier Iman Winkelman. 

Han mener at det vil være behov for å bruke mer tid i foreningen på å vurdere hvordan en kan sørge for å ivareta sparebanksektorens interesser på en god måte i prosessen departementet har tatt initiativ til. 

– Sammen med myndighetene er vi opptatt av å sørge for at egenkapitalbevisets sterke stilling beholdes. Dette forutsetter gode og langsiktige rammevilkår når det gjelder de regulatoriske forholdene som er knyttet til både instrumentet og sparebanksektoren. Overraskende endringer eller uklar kommunikasjon fra myndighetenes side rundt gjeldende regelverk, kan ødelegge for investorenes tillit til instrumentet – med de negative konsekvenser dette har for alle som er opptatt av at sparebankene fortsatt skal være sterkt tilstede lokalt og regionalt, sier direktøren i Sparebankforeningen. 

Les mer:

Finansdepartementet brev til Finans Norge og Sparebankforeningen om at de tar et initiativ til en utredning om kapitalstrukturen i sparebanksektoren.