EGET KORONA-FOND: – Vi etablerte sammen med Sparebank 1 Telemark et eget koronafond på to millioner kroner, sier direktør Guri Ramtoft i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde.

250 millioner mindre i gaver

I fjor delte sparebanknæringen ut en kvart milliard mindre til allmennyttige formål. Reduserte utbyttemuligheter for sparebankene på grunn av Covid-19 er en av årsakene.

Tekst: Hasse Farstad

– Det siste året har bidratt til å gi oss en kollektiv påminnelse om hvor viktig det er med en sterk sparebanknæring som viser omsorg for innbyggere, bedriftene og samfunnet banken er en del av, sier direktør Iman Winkelman i Sparebankforeningen til Finansfokus.

I løpet av den siste femårsperioden har det vært mer enn en dobling av sparebanknæringens samlede tildelinger til allmennyttige formål. Samlet tildeling falt likevel med en kvart milliard i 2020 sammenlignet med året før.

Ifølge rapporten skyldes dette blant annet lavere tildelingskapasitet blant sparebankene/sparebankstiftelsene som en konsekvens av Covid-19-situasjonen. I tillegg kan forhold ved mottakerne ha påvirket størrelsen på tildelingene i 2020. Redusert utbyttemulighet for sparebankene kan også ha hatt betydning.

For Sparebanken Møre medfører utbytterestriksjonene for 2020 at det inntil videre ligger an for et fall i utbyttemidlene til samfunnet – fra 141 millioner kroner for 2019 til 45 millioner kroner for fjoråret.

MER I FJERDE KVARTAL?

Dette kan endre seg til det bedre, ettersom generalforsamlingen i mars ga styret fullmakt til å vurdere et ytterligere utbytte i fjerde kvartal, slik at samlet utbytte for regnskapsåret 2020 blir i samsvar med bankens utbyttepolitikk. Dette fordrer at økonomiske utsikter og bankens økonomi tilsier at det er forsvarlig, opplyser administrerende direktør Trond Lars Nydal i Sparebanken Møre.

Idretten ble tilgodesett med 45 prosent av Sparebanken Møres tildelte midler i 2020, fulgt av kompetanse med 13 prosent, kultur med elleve prosent, mens nærmiljø og næringsutvikling mottok ni prosent hver.

– Sparebanken Møre har bidratt med en rekke tiltak i lokalsamfunnene, blant annet støtteordninger for lag og foreninger som har måttet avlyse arrangement som følge av pandemien. Et annet tiltak som har blitt høyt verdsatt er tilskudd til nettbrett til sykehjem og omsorgsboliger i alle kommuner der banken har kontor. Dette har bidratt til god pårørendekontakt i en tid der fysiske besøk ikke har vært mulig, sier Trond Lars Nydal til Finansfokus.

I tillegg har banken støttet utdeling av matkasser, gjennomføring av digitale konserter og kulturarrangementer.

AKTIVITET ETTER KORONA

– I mai støttet vi gjennomføring av 168 konserter med kor og korps i regionen vår. Det har vært svært viktig for oss å stille opp for lag og organisasjoner gjennom en tøff periode, og gjøre vårt for å bidra til at nordvestlandet skal ha et godt aktivitetstilbud også etter korona, sier Nydal.

Iman Winkelman i Sparebankforeningen fremholder at sparebankene har bidratt til å redusere de økonomiske utfordringene knyttet til koronapandemien. Samtidig har de gjort sitt beste for å opprettholde normal bankdrift.

– Et historisk unntaksår har vist oss at de norske sparebankene hver for seg, og sammen, har en avgjørende betydning for positiv samfunnsutvikling, sier Winkelman.

Han fremholder at de nærmere 18.000 gavene på landsbasis – ved siden av å fullfinansiere ulike initiativ og tiltak – ofte også er med på å utløse annen prosjektfinansiering. I sum gir dette grunnlag for utvikling og gjennomføring av lokale og regionale initiativ som ellers ikke ville ha funnet sted.

2,3 MILLIARDER I GAVER

Sparebanknæringen ga økonomiske gaver for vel 2,3 milliarder kroner til allmennyttige formål i 2020. Støtten til idrett og kultur alene overgår klart den milliarden regjeringen og kulturminister Abid Raja satte av for pandemikompensasjon til idrett og frivillige organisasjoner.

Den lokale sparebankstiftelsen for Telemark-kommunen Nome doblet sine gaveutbetalinger til vel 16 millioner kroner i 2020. Økningen skyldes blant annet ekstraordinære tiltak for å avhjelpe følgene av Covid-19-pandemien. Les mer om sparebankstiftelsene her.

– Vi etablerte sammen med SpareBank 1 Telemark et eget koronafond på to millioner kroner. Fra dette fondet kunne lag og foreninger i Midt-Telemark søke om å få dekket noe av tapte inntekter og kostnader knyttet til innkjøp av blant annet smittevernsutstyr, sier direktør Guri Ramtoft i Sparebankstiftelsen Telemark – Holla og Lunde til Finansfokus.

Nome Røde Kors mottok også en større sum midler som organisasjonen benyttet til å bistå enkeltpersoner og familier i Nome kommune i en vanskelig tid.

I løpet av stiftelsens åtteårige historie er den årlige utdelingen blitt fem ganger høyere. Samlede gavebeløp i perioden utgjør nesten 56 millioner kroner. Av gaveutdelingen for 2020 gikk 45 prosent til idrett og fysisk aktivitet og 34 prosent til nærmiljø og stedsutvikling. I overkant av ti prosent gikk til det særskilte koronafondet.

MEST FRA STIFTELSENE

På spørsmål om det vil være krevende å oppnå ønskelig/forventet nivå på gavetildelingen år for år, svarer Ramtoft at stiftelsen mottar hovedparten av sine midler som utbytte fra SpareBank 1 Sørøst-Norge (Sparebank 1 Telemark frem til 1. juni 2021), i tillegg til andre plasserte midler.

– Vi anser oss som godt oppkapitalisert og rustet til å imøtekomme gavesøknader og tildelinger i årene fremover, sier Guri Ramtoft.

De totale utdelingene fra landets sparebanker og sparebankstiftelser til allmennyttige formål utgjorde drøyt 2,3 milliarder kroner i fjor. Av dette sto sparebankstiftelser for 1,36 milliarder kroner og sparebanker direkte for 0,95 milliarder kroner. Bak tildelingene står totalt 94 sparebanker og 35 sparebankstiftelser.

Antall sparebankstiftelser er i sterk vekst, og det er forventet at flere vil komme til som følge av strukturendringer i sparebanknæringen. Dette fremgår av undersøkelsen «Sparebanknæringens bidrag til allmennyttige formål i 2020», som i disse dager er utgitt av Sparebankforeningen.

TAR ROLLE SOM AKTØR

Winkelman ser en trend som går i retning av at flere av stiftelsene i økende grad tar en rolle som aktør i forbindelse med sin tildelingsvirksomhet. Dette innebærer nye muligheter for positiv nærings- og samfunnsutvikling gjennom at stiftelsene selv engasjerer seg sterkere i rollen som brobygger på tvers av sektorer og områder i forlengelsen av midlene som stilles til rådighet.

Norske sparebanker har en avgjørende betydning for positiv samfunnsutvikling

Iman Winkelman

Et konkret eksempel på dette finner vi i Hedmark, der den lokale sparebankstiftelsen nylig kunngjorde at den har tatt initiativ til etableringen av Innlandet Science Park. Planen er å etablere et økosystem der høyere utdanning og forskning er navet i et integrert samarbeid med gründere, kunnskapsbedrifter, investorer og offentlige aktører.

Samlet gavebeløp overgår ikke bare kompensasjonsordningen til Abid Raja. Det er også om lag 600 millioner kroner høyere enn de 1,7 milliarder kroner Lotteri- og stiftelsestilsynet fordelte i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjoner i 2020.

KOMPETANSE OG UTDANNING

Ettersom deler av sparebankenes kapital ikke tilhører en bestemt eier, deler sparebankene ut deler av sitt årlige overskudd i form av gaver til gode formål i samfunnet. Resten av overskuddet som tilhører den eierløse kapitalen brukes for å utvikle bankvirksomheten.

Det er et krav at sparebanknæringens gaveutdelingsvirksomhet skal rette seg mot allmennyttige formål. Med allmennyttige formål menes formål som er til nytte for samfunnet og allmennheten i en eller annen form, og som ikke utelukkende kommer en enkeltperson eller en kommersiell virksomhet til gode.

Fordelt per samfunnssektor, er det idrett og fysisk aktivitet, med 824 millioner kroner, etterfulgt av kultur, med 532 millioner, som er de største mottakerne av tildelingene fra sparebanknæringen i 2020. Kompetanse/utdanning/forskning ble tilgodesett med nær 250 millioner kroner, mens 186 millioner kroner tilfalt næringsutvikling.

UT AV SOFAEN

En mosjonsgruppe i allianseidrettslaget Jevnaker Idrettsforening er blant de glade mottakerne av midler fra Sparebankstiftelsen Jevnaker, Lunner og Nittedal. Midt i koronapandemien har målet til Jevnaker IF Mosjon vært å få flere i bygda ut i fysisk aktivitet.

MERKET LØYPE: Ola Sjølset merker en av de nyryddete turstiene i regi av Jevnaker IFs mosjonsgruppe. (Foto: Magnus Magnussen).

Det første prosjekt har vært å merke, kviste og skilte turstier på Veståsen i Jevnaker.  Med utgangspunkt Jevnaker stadion er det planlagt fem rundturer – den korteste turen på 3,3 km og den lengste er på 9,9 km. Det benyttes gamle og til dels svært gjengrodde turstier.

Prosjektet skal ferdigstilles til 9. juni 2021, når Jevnaker IF feirer sitt 110 års jubileum.

Sparebankstiftelsen bidro med 125.000 kroner til arbeidet, som ble utført ved hjelp av dugnadsinnsats fra Magnus Magnussen og andre godt voksne ildsjeler i den lokale idrettsklubbens mosjonsgruppe.