NOEN HINDRINGER: – Vi måtte hoppe over noen hindringer før vi klarte å få til en avtale med bankens ledelse og styre om å konvertere tidligere bonusordning til fastlønn, sier hovedtillitsvalgt Liv Bente Kildal og tillitsvalgt Emil Lundberg.

Hopper over bonusen

Fra 1. januar i år ble det slutt på all bonus i SpareBank 1 Ringerike Hadeland. I stedet får de 145 ansatte et solid og varig tillegg til fastlønnen. Trinnløst lønnssystem ble innført som en del av konverteringen.HARESTUA: SpareBank 1 Ringerike Hadeland er resultatet av fusjonen mellom tre lokale sparebanker i 2010. Ikke overraskende hadde alle tre ulike systemer for bonus og overskuddsdeling. I 2011 fikk de tillitsvalgte forhandlet frem en årlig godtgjørelsesordning/bonus for alle ansatte i banken, men avtalen viste seg å by på utfordringer og lite eierskap blant de ansatte.

50/50-FORDELING

– I utgangspunktet ønsket vi en overskuddsdeling med lik fordeling til alle ansatte. Det fikk vi ikke gjennomslag for. Dermed endte vi opp med en godtgjørelsesordning som hadde nye kriterier hvert år og en fordelingsnøkkel på 50 % likt tillegg til alle ansatte, og 50 % tillegg på den enkeltes lønn. Alle ansatte hadde denne ordningen, forteller hovedtillitsvalgt Liv Bente Kildal og tillitsvalgt Emil Lundberg.

Adm.dir. gikk etter hvert ut av ordningen og ble kompensert i fastlønn. De tillitsvalgte ville at de ansatte skulle kompenseres forholdsmessig på samme måte som administrerende direktør dersom man kom til enighet om en konvertering av ordningen for alle ansatte. Men historien slutter ikke her.

Konvertering til fastlønn var vinn-vinn

Liv Bente Kildal

Verken de tillitsvalgt eller ansatte var spesielt godt fornøyd med bonusordningen. Hvert år måtte de tillitsvalgte bruke mye tid sammen med ledelsen for å bli enige om hvilke kriterier som skulle legges til grunn for beregning og tildeling. De ansatte var misfornøyde fordi kriteriene ikke ble oppfattet som vanskelig å påvirke og lite relevante for den enkelte. Dermed ble ordningen uforutsigbar og skapte mer misnøye enn motivasjon blant bankens ansatte. I tillegg måtte avtalen styrebehandles hvert år.

FINANSTILSYNET GREP INN

– De siste årene ble det påpekt fra internrevisor at bonusordningen med 50/50-fordeling ikke var i tråd med regelverket. Revisor mente at vi enten måtte fordele hele potten som et lønnstillegg på regulativet eller fordele bonusen med et likt beløp til alle ansatte. Det var vi tillitsvalgte sterkt uenige i. Derfor tok kontakt med forbundet for å få gode råd for hvordan vi skulle håndtere saken videre, forteller de to tillitsvalgte.

Forbundet kontaktet Finanstilsynet som ga de tillitsvalgte fullt medhold i sitt syn på saken. Revisor hadde ikke grunnlag for å fraråde banken en 50/50-fordeling av den årlige bonuspotten. Da dette ble avklart i 2019, fikk de tillitsvalgte skryt av bankens styre. Nå falt mange brikker på plass i det videre arbeidet med å etablere kriteriene som senere skulle ligge til grunn for konvertering av bonus til fastlønn.

IKKE LIK UTDELING

– Da vi startet prosessen med å konvertere bonus til fastlønn, ønsket vi å legge til grunn en overskuddsdeling med lik tildeling til alle ansatte. Det lykkes vi ikke med og da startet “moroa”. Det ble høy temperatur og stor frustrasjon både hos ansatte og ledelsen. Det første signalet fikk fra ledelsen var en kompensasjon på 1-2 lønnstrinn. Det var helt uaktuelt siden de årlige bonusutbetalingene hadde vært et sted mellom ca. 40-000-60.000 for de fleste.  Men samtidig måtte vi tillitsvalgte jobbe for å løse denne oppgaven på best mulig måte, forteller Kildal og Lundberg.  

Siden lønnstrinnene i regulativet hemmet det videre arbeidet med konverteringen, startet de tillitsvalgte med å se på muligheten for å innføre trinnløst lønnssystem. Men det viktigste spørsmålet som måtte løses var å finne fram til hvilke kriterier som skulle legges til grunn for å konvertere tidligere bonus til fastlønn. Etter hvert fikk vi til et godt samarbeid med ledelsen der vi jobbet mot et felles mål.

– Etter hvert fikk vi etablert en felles forståelse både hos ledelsen og i styret om at det var viktig å finne en god løsning for å konvertere bonus til fastlønn. Høye bonusutbetalinger i finansnæringen skader vårt omdømme og påvirker det sentrale lønnsoppgjøret negativt. Et annet viktig poeng var at bonus ikke gir opptjening av pensjonspoeng. Derfor var vi enige om at en konvertering til fastlønn var en vinn-vinn-løsning for alle parter, sier de tillitsvalgte.

EN EKSTRA MÅNEDSLØNN

Etter tre års tautrekking mellom ledelsen og de tillitsvalgte, kunne partene i november 2019 gå til styret med et omforent forslag til konvertering av bonus. Avtalen trådte i kraft fra 1. januar 2021. Måloppnåelsen for de siste fem års bonusutbetaling ble lagt til grunn for konverteringen.  

– De fire første årene fra 2017 til 2020 varierte måloppnåelsen mellom 60 og 80 prosent. Men i pandemiåret 2020 fikk vi bare 26 prosent måloppnåelse og det skapte selvsagt noe støy. Totalt landet vi på en måloppnåelse på 63,6 prosent i snitt for alle fem årene samlet og det er vi godt fornøyd med, sier Lundberg og Kildal.

Det ble høy temperatur, men med stor takhøyde

Emil Lundberg

De to tillitsvalgte forteller at de ansatte i SpareBank 1 Ringerike Hadeland i snitt fikk høynet sin årslønn med ca. en ekstra månedslønn. For en medarbeider i lønnstrinn 52 utgjorde dette i underkant av 50 000 kroner. Totalt økte bankens årlige lønnskostnader med 5,5 millioner.

Halvparten av beløpet ble fordelt med likt kronebeløp til alle ansatte. Den andre halvparten ble gitt som en prosent av individuell lønn i regulativet. På den måten ble både ansatte med lavere og høyere lønn ivaretatt.