Inkassomarkedet i Norge er blitt betydelig tøffere på grunn av de kraftige salærkuttene som ble innført i fjor høst. I tillegg opplever bransjen en generell nedgang i inkassosaker som følge av koronapandemien. Nå tar Lindorff grep. 

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN PRESSEFOTO: LINDORFF 

 Grepene som tas er nødvendige for å tilpasse oss endrede markedsforhold, styrke vår langsiktige konkurransekraft og sikre fremtidige arbeidsplasser i en krevende tid, skriver Bunny Nooryani, direktør for marked og kommunikasjon i Lindorff i en e-post til Finansfokus.  

I fjor høst startet Intrum-konsernet, som eier Lindorff, et globalt program som skal sørge for at selskapene jobber mer helhetlig og effektivt på tvers av de 25 landene hvor Intrum er til stede. Det ble satt i gang flere initiativ for å utvikle felles systemer, prosesser og beste praksis for å styrke det totale tilbudet til kundene. Dette er ekstra viktig i en krevende tid.  

– Hvordan har reduksjonen i salærene som trådte i kraft 1. oktober påvirket inntjeningen til Lindorff så langt?   

 Reduksjonen i salærene som trådte i kraft for krav med første forfall etter 1. oktober 2020, har vesentlig påvirkning på omsetningen og inntjeningen til alle aktørene i bransjen, også for Lindorff. Det tar imidlertid noe tid før dette får full effekt. Så langt er vi relativt tidlig i løpet med oppbyggingen av denne effekten, men den er allerede merkbar på resultatene våre. Vi har imidlertid ikke anledning til å gå ut med kvantifiserbare effekter av dette, skriver kommunikasjonsdirektøren. 

SOLIDE RESULTATER 

De siste årene har både Lindorff og Intrum levert solide resultater etter skatt. Den norske virksomheten genererte i årene 2017 – 2019 et resultat etter skatt på henholdsvis 255 millioner, 314 millioner og 282 millioner norske kroner. Årsregnskapet til Intrum-konsernet viser i de samme årene resultat etter skatt på henholdsvis 1 503 millioner, 1 943 millioner og minus 285 millioner svenske kroner.  

– Hvor stort utbytte har blitt utbetalt til aksjonærene de siste tre årene per aksje og totalt til alle aksjonærer? Hvor stort utbytte er planlagt utbetalt for regnskapsåret 2020? 

  I 2018 og 2019 ble det utbetalt utbytte til aksjonærene på henholdsvis 1 247 og 1 332 millioner svenske kroner. Dette tilsvarer henholdsvis 9,50 og 11,00 svenske kroner per aksje. For regnskapsåret 2020 er det foreslått et utbytte på 1 450 millioner svenske kroner, tilsvarende 12,00 svenske kroner per aksje. Endelig utbytte for 2020 fastsettes av generalforsamlingen.  

KUTTER ANSATTE 

35 stillinger ved Lindorffs avdeling i Røyken blir berørt når selskapet i løpet av 2021 gradvis overfører noen oppgaver fra Norge til konsernets felles tjeneste senter i Vilnius i Litauen og til et kontaktsenter i Malaga-regionen i Spania. Disse sentrene vil også håndtere oppgaver for flere land i Intrum-konsernet.   

 Vi vil i første omgang flytte noen av de enklere oppgavene fra avdelingen som jobber med den rettslige inkassoen, til Vilnius. Overføringen starter i første kvartal og skal etter planen fullføres innen utgangen av året. Oppgavene som overføres ligner i stor grad på oppgaver som allerede håndteres fra Vilnius for Norge, skriver Nooryani.  

Det er foreslått et utbytte på 1 450 millioner svenske kroner

Lindorff planlegger gradvis å overføre enklere kundeservice-oppgaver til kontaktsenteret i Spania, som skal være i drift i sommer. Mot slutten av året kan det også bli aktuelt å overføre noen mindre og enkle inkassokrav til Spania, men det er ikke blitt besluttet hva slags oppgaver dette vil dreie seg om. Derfor kan ikke selskapet på nåværende tidspunkt si noe om hvor mange stillinger som kan bli berørt av dette. Om fremtiden vil medføre ytterligere behov å redusere kostnader ytterligere kan ikke selskapet utelukke, men de mer komplekse oppgavene og store kravene vil fortsette å bli håndtert av Lindorff i Norge.   

TETT INVOLVERT 

– På hvilken måte har de tillitsvalgte i Lindorff hatt mulighet til å påvirke konsernbeslutningen i Intrum om å nedbemanne i Lindorff? 

 Konsernet og styret i Intrum besluttet de overordnede rammene for det globale transformasjonsprogrammet, som har som mål å utvikle felles systemer, prosesser og beste praksis, slik at vi jobber mer helhetlig og effektivt på tvers av de 25 landene hvor Intrum er til stede. Selve beslutningen om å nedbemanne i Norge ble tatt lokalt av ledelsen her i landet 

Kommunikasjonsdirektøren skriver at de tillitsvalgte har vært tett involvert i prosessen gjennom flere informasjons- og drøftelsesmøter siden oktober. Videre har de tillitsvalgte gitt konkrete og verdifulle innspill som har formet hvordan omstillingen vil skje. Dette gjelder blant annet valg av utvalgskrets, størrelsen på sluttpakker og kommunikasjonen med selskapets ansatte. For eksempel anbefalte de tillitsvalgte at ledelsen gikk ut tidlig med informasjon, også om prosesser hvor det foreløpig ikke foreligger svar. Alt dette for å gi medarbeidere mer tid på å områ seg. Ledelsen opplever at de ansatte setter pris på åpenheten, selv om det også er krevende å ikke ha alle svar. Generelt har ledelsen opplevd at dialogen med de tillitsvalgte har vært grundig og konstruktiv. 

INNTIL SEKS MÅNEDERS ETTERLØNN 

–  Hvor store blir sluttpakkene for dem som blir overtallige og hva inneholder de? 

  Vi informerte alle våre medarbeidere om denne prosessen i begynnelsen av februar  avdelingsmøter og allmøter. For mange av våre medarbeidere var dette en tung beskjed å få. Vi er nå opptatt av å følge opp dem som blir berørt og bistå med å finne løsninger. Vi vil tilby et sluttvederlag til de medarbeiderne som blir overtallige. Avhengig av alder og ansiennitet i selskapet vil sluttvederlaget ligge på mellom tre til seks måneder med etterlønn. Disse medarbeiderne vil også få tilbud om karriere- og pensjonsrådgivning, og kan i tillegg bli vurdert til andre stillinger internt. Naturlig avgang vil også benyttes som en del av nedbemanningen, skriver kommunikasjonssjef Bunny Nooryani i Lindorff til Finansfokus.   

LES OGSÅ: Lindorff kutter 35 ansatte