Alle de 1 800 Storebrand-ansatte i Norge og Sverige er invitert inn i prosjektet eller rettere sagt i prosessen som skal utvikle fremtidens arbeidsplass i selskapet. Svarene kommer i løpet av første halvår 2021.

– Vi går en ekstremt spennende tid i møte når vi nå skal finne ut av hvordan vi skal organisere våre arbeidsprosesser og arbeidsplasser i tiden som kommer. Derfor har vi sammen med de tillitsvalgte, vernetjenesten, HR og dyktige medarbeidere startet prosjektet Future Storebrand. Målet med arbeidet er å sikre selskapets fremtidige konkurransekraft, forteller en entusiastisk prosjektleder Per Kristian Helland i Storebrand.

Han peker på at korona-pandemien viste at de ansatte i Storebrand (og i resten av finansnæringen) raskt var i stand til å snu seg rundt da Norge stengte ned 12. mars. De aller fleste ansatte måtte flytte arbeidsplassen hjem. Mange har vært godt fornøyd med å jobbe hjemmefra, men det er ingen hemmelighet at hjemmekontor ikke har fungert like bra for alle. Etter hvert som pandemien strakk ut i tid, så vokste en større diskusjon frem om hvordan Storebrand skal organisere arbeidsprosessene og arbeidsplassene i fremtiden.

Alle selskapets 1 800 ansatte i Norge og Sverige er invitert til å gi sine innspill til hvordan fremtidens arbeidsplass skal utvikles. Ny forskning og erfaring fra andre bedrifter vil også være viktige elementer i dette arbeidet. I løpet av første halvår 2021 skal Storebrand teste ut ulike måter å organisere arbeidet og arbeidsplassene på – både i og utenfor de tradisjonelle kontorlokalene.

KONTORET SOM KJERNE

Storebrand har tatt et strategisk valg i prosessen: (Jobb)kontoret skal fortsatt være kjernen for arbeid og samhandling, mens bruken av distanse (hjemmekontor) skal tilpasses behovene til det enkelte team.

– Attraktive kontorer blir viktigere enn noen gang tidligere. Vi må ha kontorer som er noe mer enn en mulighet til å jobbe med felles tak over hodet. Derfor ønsker vi å utvikle våre kontorer til å bli en samhandlingsarena som tiltrekker seg medarbeidere. Kontoret skal være et sted for å bygge relasjoner, utvikle kultur og skape tilhørighet. Derfor vil vi tilby kontorer som ivaretar alle typer arbeidsoppgaver fra idémyldring og innovasjon til konsentrasjonsarbeid. På den måten får også dem som ikke kan eller vil arbeide på distanse, dekket sine arbeidsmessige behov under et Storebrand-tak, sier Tove Selnes, konserndirektør People.

Konserndirektør People Tove Selnes i Storebrand. 

De ulike forretningsområdene vil naturlig nok ha ulike behov, og Selnes peker på at det derfor er viktig at medarbeidere og ledere kommer med flest mulig innspill i prosessen. Det er allerede opprettet flere diskusjonsgrupper i sosiale medier, slik at de ansatte enkelt og greit kan gi sine innspill. Så langt har det kommet inn flere hundre konkrete forslag til hva som bør gjøres når selskapet utvikler nye arbeidsformer og arbeidsplasser. Men hvordan nye Storebrand vil se ut, er det ingen som vet helt sikkert i dag.

LÆRING UNDERVEIS

– Hva er det mest spennende i prosjektet?

– Her får alle våre dyktige ansatte muligheten til å tenke ut og gi innspill til hvordan morgendagens arbeidsplass kan se ut. Derfor er det så utrolig viktig at alle nå griper muligheten til å gi oss sine innspill. Ingen sitter med fasitsvaret. Derfor skal vi grave oss ordentlig ned, lese rapporter, finne forskning og snakke med andre i bransjen. Vi har også et par andre kontorprosjekter som vi arbeider med i bakgrunnen. Det blir kult å se alt dette i sammenheng, sier prosjektleder Helland.

Prøving og feiling vil stå helt sentralt når Storebrand skal utvikle de nye arbeidsplassene. Dette skal være en læringsprosess hvor de ansatte skal eksperimentere systematisk. Det vil bli mange diskusjoner i de ulike teamene om hvilke løsninger som fungerer eller ikke fungerer. Utfordringen for selskapet i valg av løsninger, blir å finne en god balanse mellom hensynet til individet, teamene, bedriften og samfunnet.

– Hvilke erfaringer har dere med utstrakt hjemmekontor så langt i pandemien?

– Vi har stort sett hatt gode erfaringer. De ansatte har vist en enorm endringsvilje, men mange ansatte har gitt uttrykk for et ønske om større fleksibilitet til å velge arbeidssted. Selv om det er mye positivt med hjemmekontor, er det likevel ingen som liker å bli tvunget til å arbeide hjemme. Fleksibiliteten må balanseres til individet, teamets og bedriftens behov. Våre ansatte har ulike behov ut fra hvilke arbeidsoppgaver de utfører. Noen trives godt med å arbeide hjemme, mens andre trives bedre på sitt vanlig jobbkontor. Det er også dem som ønsker å kombinere hjemmearbeid med arbeid på kontoret, sier HR-direktør Selnes.

GRUNDIG ARBEID

Vernetjenesten og de tillitsvalgte har vært involvert fra starten av Future Storebrand. De er naturlig nok veldig spente på resultatet av det store og grundige arbeidet som nå har startet.

– Dette er ikke er et prosjekt som ledelsen i selskapet har tredd ned over hodet på oss. Tvert imot så er dette et prosjekt som har vokst frem blant de ansatte som en konsekvens av koronapandemien, sier hovedverneombud Stine Beate Moe og konsernhovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen.

Konsernhovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen

Bred involvering er suksessfaktor nummer 1, og så langt har det kommet flere hundre innspill til hvordan arbeidsplassene og prosessene kan endres eller forbedres. De ansattes representanter synes dette er veldig bra, men mye arbeid gjenstår før resultatene er klare.

– Ingen vet svarene på forhånd. Derfor setter vi ekstra pris på at vi går så grundig til verks når vi skal utvikle morgendagens Storebrand. Vi vil selvsagt i en slik prosess også møte motstand og utfordringer. Men med en god dialog i prosjektet og godt samarbeid med ledelsen, er vi overbevist om at vi kommer til å lykkes med disse store endringene. Dette er en unik mulighet både for de ansatte og ledelsen til å skape fremtidens arbeidsplasser, avslutter hovedverneombud Stine Beate Moe og konsernhovedtillitsvalgt Hans Petter Salvesen.