Forventer bedre avkastning på fripoliser 

De siste årene har avkastningen på garanterte pensjonsprodukter og fripoliser vært svært dårlig. Nå kan nye grep gi bedre avkastning på pensjonskapitalen og bidra til 2 – 3 prosent høyere pensjon for 90 000 arbeidstakere 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild 

Finansforbundet, Finans Norge og YS har i lang tid arbeidet for å få gjort nødvendige endringer i lov og forskrifter for garanterte pensjonsprodukter inkludert fripoliser. I 2018 kom gjennomslaget. Da satte Finansdepartementet ned en arbeidsgruppe som i fjor konkluderte med at det er behov for endringer i regelverket. 30. juni kom Finanstilsynet med sitt forslag til endring av lov og forskrifter samt utkast til høringsnotat. Nå har Finansforbundet gitt sine innspill til YS høringssvar som er sendt til Finansdepartementet. 

ENORME BELØP 

I dag er over 90 000 arbeidstakere medlem av private ytelsesordninger i Norge. Det er utstedt over en million fripoliser fra slike ordninger til en verdi av 350 milliarder kroner. Kapitalen i disse ordningene skal bidra til å finansiere betydelige pensjonsutbetalinger og må derfor forvaltes godt, men det har ikke vært tilfelle de siste årene.  

Det lave rentenivået, Solvens II-krav og oppregulering for et langt liv har ført til at verdien av fripolisene hele tiden synker. I dag gir en fripolise fra en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning så å si ingen avkastning utover den garanterte avkastningen som må til for å innfri pensjonsløftet. Det betyr at fripolisene ikke klarer å holde tritt med lønns- og prisutviklingen.  

PÅ HØY TID 

Sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet synes det er på høy tid at Finansdepartementet endrer regelverket for garanterte pensjonsprodukter. Han har i flere år sittet i referansegruppen til departementets arbeidsgruppe. Nå er han glad for at departementet har kommet opp med en rekke gode forslag til endringer i regelverket som kommer både kundene og leverandørene til gode. 

– For at fripolisen skal holde tritt med inflasjon og lønnsvekst, må den tilføres meravkastning utover den innebygde rentegarantien. Men i realiteten har fripolisene over en lang periode som hovedregel fått liten eller ingen regulering. Pensjonsleverandørene mangler rett og slett incentiver for å ta mer risiko i forvaltningen, men det får de nå i det nye forslaget om fleksibelt bufferfond, sier Eide. 

FLEKSIBELT BUFFERFOND

Den beste nyheten for alle som har en fripolise er at Finansdepartementet foreslår å etablere et fleksibelt bufferfond for pensjonsleverandørene. Før var det slik at pensjonsleverandørene satt med nedsiderisiko når det ble et år med negativ avkastning. Derfor prøvde leverandørene så langt det var mulig å unngå nettopp dette ved å være svært forsiktige i forvaltningen av pensjonskapitalen. 

– Nå er forslaget å slå sammen tilleggsavsetninger og kursreguleringsfond til et nytt kundefordelt bufferfond. Dette bufferfondet vil kunne dekke opp for år med negativ avkastning. Det gir leverandørene et incitament for å kunne ta høyere risiko i forvaltningen av pensjonskapitalen, men betyr også større svingninger. Poenget her er at leverandøren ikke blir skadelidende og dette vil kunne komme kundene til gode gjennom bedre avkastning på fripolisene, sier Eide.

Beregninger Storebrand har gjort viser at en fleksibel buffer vil kunne resultere i en dobling av aksjeandelen fra 5 – 7 prosent til 10 – 15 prosent. Det vil kunne bidra til 2 – 3 prosent høyere forventet pensjon avhengig av investeringshorisont og risikokapasitet. 

VINN-VINN 

Et viktig utgangspunkt for arbeidet med nye regler for garanterte spareprodukter har vært at de må komme kundene til gode. Men Finansforbundet har også med sine innspill tatt hensyn til at leverandørene også skal komme bedre ut med de nye reglene. 

– For at kundene skal komme bedre ut med det nye regelverket for garanterte pensjonsprodukter, så må kunden være villig til å ta på seg mer kortsiktig risiko mot en høyere forventet avkastning over tid. Hvis vi samtidig fjerner noe av nedsiderisiko for leverandørene ved å innføre et fleksibelt bufferfond, får vi en vinn-vinn-situasjon, sier sjeføkonom Sven Eide.

Han peker på at i dagens dårlige rentemarked vil fortsatt en rentegaranti være verdifull for mange, men over tid viser historien at å ta høyere risiko vil kunne gi høyere avkastning.  

GOD DEAL 

– De endringene som nå er foreslått er små skritt i riktig retning for å sikre en bedre forvaltning av de enorme verdiene som ligger i garanterte pensjonsprodukter. Det er også viktig å være klar over at et betydelig høyere rentenivå ville gitt større avkastning på pensjonskapitalen. Men fortsatt vil det være slik at en fripolise vil være et garantert produkt med 2 – 3 prosent rente. I dagens rentemarked er det en god deal. Hvis de endringene som gjøres i regelverket også kan gi en bedre avkastning på lang sikt, så får vi en vinn-vinn-situasjon som kommer både kundene og leverandørene til gode, sier sjeføkonom Sven Eide i Finansforbundet.  

8. april utløp høringsfristen for det nye regelverket for garanterte pensjonsprodukterNå er det opptil Finansdepartementet å komme med et lovforslag til Stortinget. Det er ventet at det nye regelverket tidligst vil kunne tre i kraft fra 2021. 
 

FAKTA

 
Garanterte pensjonsprodukter
Dette er kontrakter hvor kundene har krav på en bestemt pensjonsytelse. Dette gjelder kollektive ytelsesbaserte pensjonsordninger etter foretakspensjonsloven, herunder fripoliser som utgår fra slike ordninger. Kontraktene som gir garanterte ytelser, kan også være individuelle, som livrenter og IPA. Pensjonsytelsen finansieres gjennom årlige premieinnbetalinger samt tilført årlig avkastning og dødelighetsarv. Pensjonsleverandøren er forpliktet til hvert år å tilføre kontrakten en avkastning tilsvarende kontraktens beregningsrente og dødelighetsarv for å sikre den fremtidige ytelsen. For løpende kollektive foretakspensjonskontrakter kan selskapene i tillegg ta årlig betaling for garantien. (Kilde: Finansdepartementet).

Les mer: 

https://www.finansfokus.no/nye-regler-om-fripoliser-skal-gi-mer-pensjon/
https://www.finansfokus.no/finansfokus/2019/03/01/350-milliarder-i-fripoliser/
https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/finansdepartementet-vurderer-a-endre-regelverket-for-garanterte-pensjonsprodukter/id2625038/