Motsyklisk kapitalbuffer settes ned

SISTE: Finansdepartementet har i dag fredag 13. mars besluttet å følge Norges Banks råd om å sette ned det motsykliske kapitalbufferkravet for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Tekst: Sjur Anda og Svein Åge Eriksen

Det er etter Norges Banks vurdering risiko for et markert tilbakeslag i norsk økonomi som følge av utbruddet av koronaviruset. Bufferkravet settes ned for å motvirke at en strammere utlånspraksis i bankene forsterker en nedgang.

STRENGERE KRAV TIL RAPPORTERING

Finanstilsynet skjerper kravene til bankenes rapportering. Dette innebærer at foretak som er sentrale i den finansielle infrastrukturen må rapportere hyppigere til Finanstilsynet. Hensikten er å sikre at foretakene kan opprettholde grunnleggende funksjoner, dersom nøkkelpersonell skulle bli rammet av koronaviruset.

Utbruddet av koronavirus har hatt stor negativ innvirkning på norsk og internasjonal økonomi og har ført til store bevegelser i finansmarkedene. Dette kan ramme det finansielle systemet på ulike måter. Finanstilsynet følger derfor tett utviklingen i markedene og endringer i risikobildet for finansforetakene og den finansielle infrastrukturen. 

Tilsynet har løpende kontakt med sentrale foretak i det norske finansmarkedet, og det er innført ekstraordinær rapportering fra disse foretakene.

RETNINGSLINJER ENDRES HELE TIDEN

Finanstilsynet peker på at foretakene må ha beredskap til å kunne opprettholde grunnleggende operasjoner i det finansielle systemet, dersom bemanningen av nøkkelpersonell reduseres som følge av sykdom eller tiltak for å begrense smittespredning, understreker tilsynet.  

 Nordea og DNB er to av foretakene som er sentrale i den finansielle infrastrukturen.  

– I DNB har vi flere ulike funksjoner som er viktige å opprettholde for å sikre at norske privatpersoner og bedrifter får betalt, overført og tilført kreditt på rett tidspunkt. I tillegg har vi viktige funksjoner knyttet til eksempelvis betalinger til utlandet og utbetalinger av pensjon. Når vi jobber med beredskapen vår, er vi derfor opptatt av å sikre denne typen oppgaver. Vi har god dialog med tilsynet og vil gi dem mer konkret informasjon om nøkkelpersoner og kontinuitetsplaner, skriver informasjonsdirektør Even Westerveld i en epost.  

Også hos Nordea tar de grep.  

Nordea er en viktig del av landets økonomiske infrastruktur, er det viktig at vi fortsetter vi å betjene våre kunder. Vi er klar over at denne nye situasjonen vil ha økonomiske konsekvenser både for person- og bedriftskunder, og vi vil gjøre vårt ytterste for å støtte kundene våre og hjelpe dem i løpet av den kommende perioden. Vi har beredskapsplaner som skal sikre at kritiske funksjoner blir opprettholdt. En del av det er at enkelte nøkkelposisjoner blir delt inn i to lag for å sikre kontinuitet i drift, sier komunikasjonssjef Synne Ekrem.

FORSLAG MOT ØKONOMISK KRISE 

Finans Norge har laget tre forslag til regjeringen, som skal minske de økonomiske konsekvensene av krisen vi nå er inne i. SISTE: Nå har Finansdepartementet fulgt rådet fra Finans Norge og Norges Bank om å sette ned motsyklisk kapitalbuffer for banker fra 2,5 til 1 prosent med umiddelbar virkning.

Finansnæringen kan bidra til å hjelpe sunne bedrifter med arbeidskapital og likviditet for å komme gjennom en periode hvor inngående kontantstrøm er svekket som følge av koronarelaterte forhold, skriver Finans Norge på sine nettsider 

Dette er de tre forslagene fra Finans Norge som ble lagt fram for finansministeren onsdag 11. mars: 

  • Utsette Finanstilsynets foreslåtte innstramminger i bankenes IRB-modellerslik at bankene i større grad kan agere motsyklisk i en krevende situasjon. 
  • Redusere kravet til motsyklisk kapitalbuffer, slik at bankene i større grad kan øke sin kapasitet til å yte kreditt. I tillegg vil man ha adgang til å midlertidig avvike fra bestemmelsen om avdragsplikt uten at det påvirker en banks utnyttelse av fleksibilitetskvoten. Dette vil kunne lette økonomien for folk som havner i en permitteringssituasjon.  
  • Det er viktig at Finansdepartementet kommuniserer villighet til å vurdere reduksjon av den motsykliske bufferen dersom det skulle bli behov for detteRobustheten i norsk økonomi og norske myndigheters evne og vilje til å bidra med tiltak for å understøtte denne bør tydelig kommuniseres både til norske og internasjonale markeder. Det er således viktig at norske myndigheters kommunikasjon publiseres både på norsk og engelsk, skriver Finans Norge.  

Les hele forslaget her: https://www.finansnorge.no/aktuelt/nyheter/2020/03/finansnaringens-forslag-til-finansministeren/