Banker risikerer tvangsmulkt 

17. januar er siste dagen bankene har for å sjekke identiteten til sine kunder, med to unntak, Handelsbanken og Sparebanken Sør som har frist til mars. Mange kunder har fått kontiene sine stengt.

Tekst: Claude R. Olsen foto: Foto SNN 

Finanstilsynet har i lang tid krevd at bankene må sjekke identiteten til sine kunder i henhold til hvitvaskingsloven, men de aller fleste bankene har skjøvet oppgaven foran seg. 

Det var overraskende mange bankkunder som ikke var sjekket da Finanstilsynet gjennomførte tilsyn i norske banker i august 2019. Av svarene Finanstilsynet mottok framkom det at mer enn 700.000 kundeforhold med fysiske personer og i underkant av 60.000 juridiske personer (selskaper) per 31. juli 2019 ikke var legitimert i henhold til lovens krav. Noen banker manglet legitimasjon fra over halvparten av sine kunder. Bare 11 banker hadde alt på stell.  

ENDELIG FRIST 

I oktober fikk bankene som ikke hadde kontroll på legitimasjonen fra sine kunder, kniven på strupen. Finanstilsynet ga bankene «pålegg om at forhold i strid med lov eller forskrift må opphøre, og lovens plikter gjennomføres innen 17. januar 2020. For det tilfellet at banker ikke oversender en bekreftelse på at arbeidet er ferdigstilt innen 18. januar, vil Finanstilsynet følge opp med å fatte vedtak om at de aktuelle foretakene ilegges tvangsmulkt frem til forholdene er rettet, jf. hvitvaskingsloven § 47 annet ledd.» 

Seksjonssjef Anders Schiøtz Worren i seksjon for antihvitvasking og betalingsforetak i Finanstilsynet sier at fristen varierer etter når bankene hadde tilsyn. 

– Noen banker ble etter stedlig tilsyn i 2018 og 2019 bedt om å  legge fram en bekreftelse i 2019 på at de etterlever lovens krav, mens bankene som var en del av det dokumentbaserte tilsynet i 2019 og ikke hadde gjennomført løpende oppfølging i tråd med lovens krav, ble bedt om å legge fram en slik bekreftelse innen 18. januar 2020. To banker (Handelsbanken og Sparebanken Sør) som har vært gjenstand for stedlig tilsyn i 2019, har fått frist til henholdsvis medio og ultimo mars med å dokumentere etterlevelse, sier han. 

Finanstilsynet har ikke fulgt opp fremdriften til hver enkelt bank foreløpig, men 18. januar blir status gjort opp. 

– Finanstilsynet vil følge opp bankene etter fristene er utløpt, og det er varslet mulig tvangsmulkt inntil pliktene etterleves, sier Worren.  

NÅ STENGES KONTIENE 

SpareBank1 Nord-Norge har jobbet hele høsten med å få inn legitimasjon fra kundene. Likevel var det ved årsskiftet fortsatt 10.000 kunder som ikke hadde kontaktet banken. Kommunikasjonssjef Stein Vidar Loftås sier at de har jobbet med disse helt til det siste, men nå er det slutt. Alle som ikke er legitimert, fikk kontiene sperret 15. januar. 

Også i SpareBank 1 SR-Bank er kontiene sperret. 

– Vi hadde i overkant av 1000 kundeforhold uten forevist legitimasjon da vår varslede frist gikk ut. Disse kontiene er nå sperret, sier konserndirektør Thor Christian Haugland. 

Nordea har også sperret kontiene til de som ikke har legitimert seg, og oppfordrer kunder som har fått kontoen sperret å ta kontakt med banken. 

 Les mer:

Oppsummerende rapport Dokumentbasert anti-hvitvaskingstilsyn