SpareBank 1 Østlandet øker klimasatsingen

SpareBank 1 Østlandet (SPØ) var første norske bank til å signere nye FN-prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet. Nå tar banken sterkere grep for å redusere egne klimautslipp og belastning på miljøet. Samtidig skjerper banken sine klima- og miljøkrav til kundene.

– Å stille seg bak FNs prinsipper for ansvarlig bankvirksomhet er en del av vår satsing på bærekraft. Bærekraft er forankret som et av seks hovedmål i vår konsernstrategi, sier Richard Heiberg, konsernsjef i SPØ.

The Principles for Responsible Banking» ble lansert av FNs klimainitiativ innen finans i november 2018. Prinsippene er utarbeidet i samarbeid med 28 banker over hele verden. Målet med prinsippene er å gjøre banknæringen i stand til å ta en lederrolle i å nå FNs bærekraftmål, samt oppfylle forpliktelsene i Parisavtalen. Prinsippene lanseres offisielt i New York den 22. september, og over 125 banker fra hele verden har til nå gitt sin tilslutning.

– De fleste ser at det skjer noe med klima nå. Det er flom, tørke og ras. Både folk flest og bedrifter begynner å bli oppmerksom på det. SPØ har alltid vært en samfunnsaktør. Dette engasjementet er helt i tråd med vår grunnfilosofi om å være samfunnsbevisst, sier Heiberg.

KUNDENE VIL MERKE DET

Også bankens kunder vil merke bærekraftsengasjementet.

– Bedrifter som er klimafiendtlige eller som ikke er bærekraftige vil kunne få problemer med å få lån. Vi har også lansert grønt boliglån, som gir gunstige betingelser for nullutslippsbygg. Det samme gjelder i landbrukssektoren, der vi yter gunstig lån til solceller til driftsbygninger, sier Heiberg, som tror at bankens engasjement vil kunne virke oppdragende.

– Dette er ikke noe som endrer seg på et år eller to. Men de flest ønsker å drive bærekraftig. Vi kan ta en rolle som rådgiver og støtte opp under det. Dette vil være et positivt bidrag for våre kunder, sier konsernsjefen.

Internt har banken har mer enn halvert sine klimautslipp siden 2012 og jobber nå for å bli en klimanøytral bank.

– Vi jobber internt mot egne medarbeidere for å redusere antall reiser og utvide bruken av skypemøter. I tillegg styrker vi klimakravene i våre innkjøp, sier Heiberg.

HAR IKKE NOE VALG

Heiberg er klar på at dette er noe alle finansinstitusjoner må forholde seg til på sikt.

– Vi henter mye kapital gjennom å låne inn fra det internasjonale kapitalmarkedet. Flere av de som kjøper obligasjoner forlanger bærekraftsrating i sine mandater. Du får rett og slett ikke hentet penger uten å ta dette på alvor. Finansbransjen er kanskje en av de viktigste bransjene for å få til en endring på klima og bærekraft. Det er vi som kan stille krav til virksomhetene vi finansierer, og da må vi også vise vei selv, sier Heiberg.