Dette må du vite om arbeidstid

Kan arbeidsgiver pålegge deg overtid? Er det å regne som arbeidstid hvis du svarer på eposter etter arbeidstid? Disse spørsmålene og flere får du svar på av Finansforbundets arbeidstidsekspert.

Tekst: Tor André Sunde   

Hvor finner jeg bestemmelser om min arbeidstid?

De viktigste bestemmelsene om arbeidstid finner du i tariffavtalen din. Sjekk den! 

Er du ikke omfattet av en tariffavtale? Arbeidsavtalen din skal i så fall si hvilken arbeidstid du har avtalt. Mer generelle og overordnede regler finnes i arbeidsmiljøloven, hvor det blant annet står at arbeidstid skal avtales i nettopp tariffavtale eller arbeidsavtale. 

Kan bedriften ensidig endre arbeidstiden min?

Nei. Som hovedregel er arbeidstiden et avtalt forhold mellom arbeidsgiver og ansatt gjennom arbeidsavtalen, som kun kan endres ved enighet mellom avtalepartene. 

Tariffavtalen kan derimot ha bestemmelser som overstyrer arbeidsavtalen, men heller ikke denne kan endres uten at det er enighet mellom arbeidsgiver og Finansforbundet lokalt. 

Kan bedriften pålegge meg overtid?

Ja, dersom det foreligger et særlig og tidsavgrenset behov, kan arbeidsgiver pålegge deg overtid.  

Likevel: Dersom du av vektige helsemessige eller sosiale grunner ikke kan jobbe overtid, så kan du be om (kreve) å bli fritatt. Et godt råd er å snakke med tillitsvalgte før du nekter å jobbe overtid. 

Har jeg rett til fleksitid?

Du har etter loven rett til fleksibel arbeidstid dersom denne kan gjennomføres uten vesentlig ulempe for bedriften. Også tariffavtalen kan gi deg rett til fleksitid. Det er heller ikke uvanlig at fleksitid reguleres i personalhåndboken.  

Hvem kan unntas bestemmelser om arbeidstid og overtid?

Som hovedregel omfattes alle av arbeidstidsbestemmelsene, men loven åpner for å unnta ansatte i «ledende» og «særlig uavhengige» stillinger. Stillingen må i så fall være av en slik art at du har stor frihet til å bestemme arbeidstid og arbeidsoppgaver selv. Et slikt unntak må for øvrig være avtalt i arbeidsavtalen. 

Er besvarelser av jobbmail og jobbtelefoner på fritiden å anse som arbeidstid?

Ja, all tid du bruker på å utføre en arbeidsoppgave er arbeidstid. Husk: Dette betyr derimot ikke at det er å anses som overtid. For at det skal være overtid, må arbeidet være pålagt.    

Dersom jeg har avtalt å stå til disposisjon i tilfelle utrykning, skal jeg da kun få kompensert for selve utrykningen eller også tiden jeg står til disposisjon?

Også tiden du har avtalt å stå til disposisjon, skal kompenseres, men ikke i samme grad som ordinær arbeidstid.  

Har bedriften lov til å legge arbeidstiden til natten eller søndager?

Natt- og søndagsarbeid er ikke tillatt med mindre arbeidets art gjør det nødvendig. Det er med andre ord ikke fritt frem. 

Kan Finansforbundet påvirke arbeidstiden på min arbeidsplass?

Det kan vi, og det gjør vi! Gjennom sentrale og lokale tariffavtaler påvirker Finansforbundet arbeidstiden i stor grad.  

Resultatet er blant annet kortere arbeidsuke, kortere arbeidsdag og bedre overtids- og ubekvemtilleggssatser enn det loven regulerer. I tillegg får de fleste av våre medlemmer større frihet og fleksibilitet enn hva som er vanlig i andre bransjer, en frihet som gjør det litt lettere å kombinere en god karriere med et godt liv utenfor jobb.