Ønsker nytt utvalg velkommen

Regjeringen og arbeidsminister Anniken Hauglie har satt ned et partssammensatt utvalg som skal se på fremtidens arbeidsliv og vurdere rammeverket for tilknytningsformer og virksomhetsorganisering i arbeidslivet. YS-leder Erik Kollerud ønsker utvalget velkommen.

– Vi har de siste årene sett at den tradisjonelle måten vi har organisert forholdet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker på utfordres.  Presset kommer fra flere kanter, både fra plattformer som formidler arbeid, og fra virksomheter som aktivt organiserer seg bort fra arbeidsgiveransvaret. Denne utviklingen ønsker vi ikke, sier YS-leder Erik Kollerud.

Han peker to saker som nylig har gått i rettsapparatet som eksempler på denne utviklingen.

– I Norwegian-saken og Aleris-saken ble denne problemstillingen satt på spissen, der virksomhetene gjennom kreativ selskapsorganisering og bruk av selvstendig næringsdrivende uthulet arbeidsgiveransvaret. Dommene viser med all tydelighet at det finnes hull i dagens lovverk, og det er nødvendig med justeringer for å tilpasse det en ny tid, sier han.

YS-lederen er opptatt av å bevare den norske partsmodellen både sentralt og lokalt.

– Trygge ansettelsesforhold, samarbeid, medvirkning og tillit mellom ansatte og ledelse er grunnplanker i den norske arbeidslivsmodellen, og har gitt oss et innovativt og omstillingsdyktig arbeidsliv. Men det fordrer at man har tydelige rettigheter og plikter både som arbeidsgiver og arbeidstaker. Å bevare dette er for hele arbeidslivet, sier han.

– Derfor er vi glad for at regjeringen svarer på vår bekymring ved å nedsette dette partssammensatte utvalget. Det bekrefter at vi løser felles utfordringer best sammen, i trepartssamarbeidet, sier YS-leder Erik Kollerud. (Foto: Thomas Brun, Scanpix).