Hvitvasking stadig viktigere

Hvitvasking blir et stadig viktigere område for Finanstilsynet. I fjor ble det gjennomført syv stedlige tilsyn i bankene. Tre av tilsynene var spesialtilsyn om etterlevelse av hvitvaskingsbestemmelsene og flere svakheter ble avdekket.

Tekst: Tellef Øgrim Foto: Finanstilsynet

Finanstilsynets årsrapport gjenspeiler at mer og mer vekt legges på hvitvasking. Da den nye hvitvaskingsloven kom høsten 2018 medførte det også at Finanstilsynet fikk utvidet tilsynsansvar og flere oppgaver knyttet til handelen med verdipapirer og varederivater. Tilsynets budsjett ble økt i 2018, men tilsynet skriver likevel i sin årsrapport at nye oppgaver, omfattende arbeid knyttet til utredning, iverksetting og forvaltning av et komplisert og voksende europeisk regelverk, skjerper kravet til prioritering av tilsynets ressurser og til å effektivisere virksomheten.

KUNSTIG INTELLIGENS

Nå vurderer Finanstilsynet å ta i bruk kunstig intelligens for å gjøre tilsynsprosessen mer effektiv.

– Finanstilsynet mottar store mengder data. Vi vurderer fortløpende mulige tiltak for å gjøre tilsynsprosessen mer effektiv, herunder anvendelse av maskinlæring, maskinlesing og robotisering, sier Marte Voie Opland – seksjon for infrastruktur og markeder i Finanstilsynet.

Det er bedre at det sendes over for mye enn for lite

Opland understreker at antallet alarmer fra tilsynets overvåkningssystemer ikke gir grunnlag for å trekke konklusjoner i den ene eller annen retning om markedsadferd.

– Alarmene gir blant annet informasjon om kursbevegelse i sammenheng med at det blir offentliggjort selskapsinformasjon, og er således en påminnelse om hva som bør undersøkes nærmere, sier Opland.

HVA ER HVITVASKING?

Formålet med hvitvasking er å skjule opprinnelsen til utbytte fra straffbare handlinger. Hvitvasking kjennetegnes ved at slikt utbytte integreres i den lovlige økonomien og dermed fremstår som legitimt. Den nye loven innebærer blant annet at revisorer og andre rapporteringspliktige skal identifisere, vurdere og dokumentere risikoen for hvitvasking og terrorfinansiering på virksomhetsnivå. Hvitvasking og markedsovervåkning var viktig for tilsynets arbeid i fjor. På flere tilsyn ble kundedokumentasjon og tiltak mot hvitvasking undersøkt, og på tre tilsyn ble informasjonshåndtering og ordredokumentasjon kontrollert. Finanstilsynet minner om rapporteringskravet som hviler på ansatte i norsk finansbransje.

VIL HA FLERE TIPS

– Har dere et budskap til de av Finansforbundets medlemmer som måtte sitte nærmere kilder til eventuelle uregelmessigheter?

– Budskapet til Finansforbundets medlemmer må være at det er bedre at det sendes over for mye enn for lite.

Opland viser til verdipapirhandelloven, som sier at den som på forretningsmessig basis gjennomfører eller tilrettelegger transaksjoner i finansielle instrumenter, straks skal rapportere til Finanstilsynet hvis det foreligger rimelig mistanke om innsidehandel eller markedsmanipulasjon.

– Finanstilsynet har ved en rekke anledninger uttalt at terskelen for å sende inn slike rapporter skal være lav. Slike rapporter er en viktig sakskilde for Finanstilsynet.  Dette er også noe Finanstilsynet har fokus på ved stedlige tilsyn hos verdipapirforetakene, forteller Marte Voie Opland.

SENTRALT FOR TILLIT

Tilsynet skriver i sin rapport at etterlevelsen av hvitvaskingsregelverket er viktig for finansnæringens tillit i samfunnet og at brudd på regelverket innebærer en betydelig operasjonell risiko for foretakene i form av omdømmetap, bøter og erstatningsansvar. I tilsynets strategi for de neste fire årene er kriminalitetsbekjempelse et av delmålene, og tilsyn med etterlevelse av hvitvaskingsregelverket vil bli prioritert.

Finanstilsynet gjennomførte i 2018 i alt 17 spesialtilsyn på IKT-området i ti banker, ett finansieringsforetak, to skadeforsikringsforetak, to infrastrukturforetak, ett verdipapirforetak og ett forvaltningsselskap for verdipapirfond. Konklusjonen var blant annet at foretakene har fått bedre verktøy for å sammenstille logger fra IT-systemene, men bruken av loggene for å analysere blant annet trafikkmønstre for å avdekke skadevare (digital kriminalitet), kan ifølge rapporten bli bedre.

“Kvaliteten på den elektroniske transaksjonsovervåkingen i anti-hvitvaskingsarbeidet er forbedret, men det er fortsatt utfordringer knyttet til treffsikkerhet, screeningfrekvens og sikring av komplette transaksjonsgrunnlag”, heter det i rapporten.