400 jobber med økonomisk kriminalitet i DNB

På tre år har landets største finanskonsern doblet antall medarbeidere som arbeider med økonomisk kriminalitet. Nå er det over 400 ansatte som hver dag skal sørge for at DNB ikke blir misbrukt til hvitvasking av penger eller annen økonomisk kriminalitet. Men senest i november i fjor fikk DNB sterk kritikk av Finanstilsynet.

Tekst og foto: Svein Åge Eriksen

– Hvitvasking er ekstremt skadelig ikke bare for DNB og finansnæringen, men for hele samfunnet. Derfor har vi i mange år arbeidet bevisst og målrettet for å bekjempe forsøk på økonomisk kriminalitet gjennom banken. I 2015 etablerte vi en treårig handlingsplan for AML. Målet med dette arbeidet var å systematisere vårt AML-arbeid på tvers av hele konsernet på en ny måte. Gjennom handlingsplanen så vi svakheter som nå er forbedret, og vi har bl.a. etablert nye enheter og strukturer som skal bidra til å holde AML-arbeidet på et nivå som klarer å holde tritt med risikoen rundt oss , sier Roar Østby, konsernansvarlig for AML i DNB.

Vi blir stadig flinkere

Han peker på at bl.a. myndighetene hele tiden stiller nye krav til hvordan hvitvaskingsarbeidet skal utføres. DNB er et internasjonalt finanskonsern, og må forholde seg til myndighetskrav i flere land. I dag er det ca 400 ansatte som arbeider med økonomisk kriminalitet i DNB. Det er dobbelt så mange som for tre år siden. DNB har en løpende vurdering av hvor store ressurser som er nødvendig på AML-området. Derfor er det ingen begrensinger på hvor mange ansatte konsernet kan få på hvitvaskingsområdet på sikt. Ingen ting er låst.

– Vi har de siste årene fått en større trykk på AML-arbeidet i hele organisasjonen, også i linjen. Likevel vil det alltid forekomme forsøk på hvitvasking gjennom banker, og av den grunn pålegger loven rapporteringsplikt samtidig som bankene har fått denne muligheten til å si ifra til myndighetene. Men vi klarer aldri å stoppe alle kriminelle. Det er heller ikke kravet fra lovgiver. Men vi blir stadig flinkere og det vi lærer setter vi i dag i system og øker vår kompetanse. Samtidig skjer det en rivende teknologisk utvikling innen RecTech der big data, kunstig intelligens og maskinlæring som vil bidra svært positivt til å avdekke mistenkelige transaksjoner. (Se egen sak).

ANSETTER EKSPERTER: – Vi rekrutterer AML-medarbeidere til alle våre forretningsområder, men det tar tid å bygge opp kompetansen selv om vi topper våre team med de beste ekspertene på området, sier Roar Østby, AML-ansvarlig i DNB Konsern (til høyre). Lars Erik Bolstad er Data Scientist og ekspert på kunstig intelligens og arbeider med å utvikle et nytt verktøy som med big data og algoritmer vil gjøre det langt lettere å avdekke dem som forsøker å svindle DNB.

NYE TILTAK

Både i 2017 og 2018 gjennomførte Finanstilsynet stedlige tilsyn i DNB. I det siste tilsynet som ble gjennomført i mars 2018 fikk DNB kritikk for at etterlevelsen av AML-området i BM fortsatt var mangelfull. Bankens overvåkningssystem gir fortsatt ikke tilstrekkelig kontroll med transaksjoner. Rapporten fra Finanstilsynet gir ingen sanksjoner eller frist for tilbakemelding fra DNB-styret, men det heter at: «Finanstilsynet forventer at ledelsen og styret forsikrer seg om at dette arbeidet har tilstrekkelig prioritet.»

– Hvilke konkrete tiltak har DNB iverksatt på bakgrunn av Finanstilsynets kritikk?

– Vi har hatt et pågående arbeid siden 2017 med å utvikle og forbedre våre overvåkningssystemer for blant annet å kunne foreta bredere screening av alle kundedata. På storkundeområdet utreder vi nå den reelle eierstrukturen i et annet omfang enn tidligere, slik at vi blant annet også har  oversikt over f eks samtlige  datterselskaper i et konsern. Vi arbeider mer systematisk med kundedata, og legger mye større vekt på en risikobasert tilnærming og har en større og bredere analyse av forretningen og den enkelte kunde, sier Østby.

– Når skal disse tiltakene være implementert?
Som nevnt ovenfor, har de konkrete tilbakemeldingene fra tilsynet knyttet til rutiner og systemer allerede blitt iverksatt tiltak for å utbedre. Men det er viktig å få frem at dette er et kontinuerlig arbeid. Arbeidet med å forbedre transaksjonsovervåkingen er sannsynligvis et av de mest komplekse IT-prosjektene i banken akkurat nå. Det går flere milliarder transaksjoner gjennom DNBs systemer hvert år. Prosjektet ble påbegynt en god stund før Finanstilsynet var på besøk i fjor. Og det vil pågå inn i neste år før vi kan si oss fornøyde. Det er bra at tilsynet er utålmodige på dette området, det er vi også.

– Oppfyller DNB det nye hvitvaskingsregelverket i dag?

– Med de tiltakene vi har satt i verk, de nye rollene og ansvaret som er plassert på AML-området, så skal vi være godt skodd for å håndtere kravene i det nye regelverket, sier konsernansvarlig for AML i DNB, Roar Østby.