If vil kutte sykefraværet

If har et sykefravær på 4,69 prosent. Det er blant det høyeste i bransjen. Nå er tillitsvalgte, verneombud og ledelsen enige om en ny IA-avtale for å få ned sykefraværet.

Tekst og foto: Sjur Anda

GRAN: Vårsola står inn gjennom vinduene på Hotell Hadeland, men det er fremdeles lenge til snøen er helt borte og det grønne slår gjennom. Men nå blir det en ny vår i sykefraværsarbeidet hos If Skadeforsikring NUF. Sykefraværet skal ned med ti prosent og frafallet fra arbeidslivet skal reduseres. I tillegg skal selskapet jobbe med kontinuerlig kompetanseutvikling av sine ansatte.

– Sykefraværet er veldig høyt, særlig i de store kundesentrene. Årsakene er sammensatt, men vi må ta tak sammen for å få redusert sykefraværet, sier Inger Lise Valbrek, som er hovedverneombud og medlem av IA-utvalg i If. Utvalget består av Lise Valbrek, Per-Erik Høsøien, Karin B. Natvik og Johan Pettersen.

ALLE HAR ANSVAR

Hun er tydelig på at ansvaret for å få ned sykefraværet ligger i hele organisasjonen.

– Vi ansatte har et ansvar for å si fra om ting som ikke fungerer og som vil kunne lede til at folk sliter eller at trivselen reduseres. Ved å skape en god arbeidsplass bidrar vi til lavere sykefravær, sier hun, men påpeker at god ledelse og gode systemer er veldig viktig.

– Lederne må være tilstede og kjenne sine medarbeidere og ta tak der det er utfordringer. I tillegg kan man gjøre mye når folk kommer tilbake fra sykemelding. Folk som har vært borte en stund må føle at de er verdsatt når de kommer tilbake. I tillegg må man sjekke hva som har skjedd i løpet av den tiden de har vært borte. Det skjer veldig mye i selskapet på måten vi jobber på og da er det mye å sette seg inn i. De færreste klarer å være i full fart fra første dag etter et langtidsfravær. Dette er ting det må finnes systemer på, slik at det ikke blir tilfeldig hvem som får denne oppfølgingen, sier de tillitsvalgte i IA-utvalget, som også mener lederne må være flinkere til å følge opp ansatte med hyppige korttidsfravær.

– Det kan være årsaker til dette fraværet, og det må lederne ta opp med dem det gjelder. Mye korttidsfravær går ut over de andre som er på jobb og gir merbelastning på dem, fremhever de tillitsvalgte.

Lederne må satse på medarbeiderne

LEGGE TIL RETTE

Noen har utfordringer som gjør at det trengs tilrettelegging på arbeidsplassen. Også her må selskapet ta grep.

– Her er det et klart lederansvar, slik at også folk kan stå i jobb, selv om de har ting som begrenser dem. Dette er også et viktig tiltak for å få folk til å jobbe så mye som mulig og så lenge som mulig, sier hovedverneombudet.

NYE MULIGHETER

At medarbeiderne skal ha mulighet til jevnlig kompetanseutvikling er også viktig for sykefraværet og for at den enkelte skal trives på arbeidsplassen.

– Da får de ansatte en mer interessant hverdag og får en følelse av at de utvikler seg. Det åpner også nye karrieremuligheter og lønnsutvikling. Lederne må satse på medarbeiderne. Da får de folk som trives og som vil gå på jobb. Det gir lavere sykefravær og bedre resultater, sier Valbrek.

VILLE REDUSERE EGENMELDINGSDAGENE

Ledelsen i If ville i utgangspunktet redusere muligheten til egenmelding fra åtte til fem dager.

– Ledelsen syntes ikke åtte dager hadde ønsket effekt på sykefraværet. De ville innskrenke for å få bukt med deler av korttidsfraværet, sier de tillitsvalgte.

Denne endringen kjempet de tillitsvalgte kraftig mot, og ledelsen kunne heller ikke vise til noen tall som understøttet sitt syn.

– Vi ble stående med de egenmeldingsdagene vi har, men disse skal opp til ny vurdering i slutten av året. Å ha muligheten til å ha åtte dager egenmelding vil være svært verdifullt for enkeltpersoner med særskilte behov. Samtidig har den enkelte leder et klart ansvar rundt det å følge opp sine medarbeidere og ta dem inn på samtaler, nettopp for å forebygge fravær. Jeg synes en reduksjon i egenmeldingene blir en for enkel løsning, sier hovedverneombud Valbrek.

Les også:

Finansfokus: Ny IA-avtale favner alle
Finansfokus: IA-avtalen for fall etter 17 år?

Mer informasjon om inkluderende arbeidsliv finner du på Finansforbundets nettsted Tillitsvervet.no: Inkluderende arbeidsliv