Skikkelig gode nyheter 

– Jeg synes det er veldig bra at likestillingsministeren nå foreslår å styrke bedriftenes aktivitets- og rapporteringsplikt i likestillingsloven. I If måtte vi gjøre jobben selv, men vi fikk til slutt den statistikken vi trengte for å få nødvendig fokus på å utjevne utilsiktede lønnsforskjeller, sier hovedtillitsvalgt Ingar Brotnov. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Anda 

Det nye lovforslaget innebærer at aktivitetsplikten for alle arbeidsgivere tydeliggjøres og konkretiseres, og at arbeidsgivere pålegges enten dokumentasjons- eller redegjørelsesplikt. 

De viktigste endringene i forslaget er at arbeidsgivernes aktivitetsplikt blir tydeligere og mer konkret. Alle arbeidsgiverne skal hindre sammensatt diskriminering, og de får en tydeligere plikt til å søke å hindre seksuell trakassering og kjønnsbasert vold. Arbeidsgivere i offentlige virksomheter og i private virksomheter med mer enn 50 ansatte får en mer konkretisert aktivitetsplikt: inkludert en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt på kjønn, og å kartlegge bruken av ufrivillig deltidsarbeid. For private virksomheter med mellom 20 og 50 ansatte gjelder dette kun dersom en av arbeidslivets parter krever det. Ellers får disse bedriftene en generell aktivitetsplikt. 

IF TOK KAMPEN

Hovedtillitsvalgt Ingar Brotnov i If Skadeforsikring NUF og de andre tillitsvalgte i selskapet har god kjennskap til det nye lovforslaget. I 2015 startet de arbeidet med å få mer detaljert lønnsstatistikk fra ledelsen for å kunne gjøre en best mulig jobb som tillitsvalgte i lønnsforhandlingene. Finansforbundet og de tillitsvalgte i If mente at den lønnsstatistikken som de mottok fra HR-avdelingen, ikke var tilstrekkelig for å følge opp lønnsutviklingen for alle i regulativet. Ledelsen på sin side mente at de hadde gitt de tillitsvalgte god tilgang til anonymisert informasjon om lønnsutviklingen i selskapet fordelt på kjønn. Dette var de tillitsvalgte ikke enige i og til slutt meldte de If-tillitsvalgte saken inn som et tariffbrudd. Det var tolkningen av Hovedavtalens paragraf 14 nr. 5 som var stridens kjerne, men også bestemmelsene om likelønn stod sentralt. 

Etter først å ha ført en tvistesak mellom Finans Norge og Finansforbundet, besluttet de tillitsvalgte i If sammen med Finansforbundet sentralt å melde saken inn for Likestillings- og diskrimineringsombudet, LDO.  

 Her fikk vi god drahjelp og ombudet konkluderte med at vårt selskap brøt redegjørelsesplikten i likestillingsloven. Dette aksepterte ledelsen i If og de satte straks i gang tiltak for å rydde opp i de kritikkverdige forholdene. Vi fikk den statistikken vi etterlyste. Dermed gikk If fra å være en versting på dette området til å bli best. Det ble en lykkelig utgang på en lang og vanskelig sak både for oss tillitsvalgte og ledelsen, oppsummer Brotnov. 

Det blir lettere for oss tillitsvalgte å gjøre en god jobb

LETTERE JOBB

 Er det nye lovforslaget godt eller skulle du ønske at det gikk enda lenger?
– Det er et godt skritt i riktig retning. Vi må huske på at det også skal være gjennomførbart ute i bedriftene. Det er ingen vits i å ha et omfattende regelverk som ikke blir fulgt opp. Derfor er det klokt med en gradvis innføring av disse endringene. 

 Hvilken praktisk betydning vil dette lovforslaget få for de tillitsvalgte i bedriftene? 

– Det vil åpenbart bli lettere for oss tillitsvalgte å gjøre en god jobb for våre medlemmer. If har et eget likestillings- og diskrimineringsutvalg. Her vil endringene i aktivitets- og rapporteringsplikten bli en naturlig del av den dialogen vi har med ledelsen. 

– Hvilken betydning har denne saken hatt konkret for å utjevne utilsiktede lønnsforskjeller i If?
– Vi har allerede registrert at våre HR-partnere og tillitsvalgte er mer bevisste på likelønn når vi ansetter nye medarbeidere. Forhåpentligvis kommer det nye lovforslaget til å forsterke innsatsen rundt likestillings- og likelønnsarbeidet i alle bedrifter. Videre er jeg av den oppfatning at lovendringene vil kunne inspirere Finans Norge og Finansforbundet til ytterligere innsats på området. 

 Tror du det fortsatt finnes utilsiktede lønnsforskjeller i If basert på kjønn? 

– Vi har rettet opp mye og vi er svært bevisste på likelønn i den årlige lokale lønnsgjennomgangen. Jeg mener at det arbeidet vi har lagt ned for å få et bedre statistikkgrunnlag i det lokale lønnsoppgjøret har bidratt til å rette opp skjevheter, men det er fortsatt en jobb å gjøre før vi er helt i mål med likelønn, sier hovedtillitsvalgt Ingar Brotnov i If.  

STYRKER ARBEIDET 

– Vi er godt fornøyd med det nye lovforslaget som vil styrke bedriftenes aktivitets- og redegjørelsesplikt i viktige spørsmål som angår likelønn og likestilt deltakelse. Nå gjelder loven i prinsippet for alle bedrifter, men pliktene vil variere ut fra bedriftens størrelse, sier Anne Ruth Eckholdt Fedje som er advokat i Finansforbundet. 

4. oktober i fjor skrev Finansforbundet et høringssvar til Barne- og likestillingsdepartementet. Her støttet forbundet de fleste av forslagene som vilgi et bedre og mer systematisk likestillingsarbeid i bedriftene og bidra til større åpenhet. 

– Vi skulle gjerne sett at også bedrifter med mellom 20 og 50 ansatte fikk en plikt til å gjennomføre lønnskartlegging fordelt på kjønn og å kartlegge om det er andre hindre for likestilling i bedriften. I lovforslaget heter det at en av arbeidslivets parter må kreve dette for at det skal bli gjennomført, men dette er selvsagt en positiv utvikling med tanke på dagens ordning. 

NYTTIG ERFARING 

Eckholdt mener at If-saken har gitt alle en nyttig erfaring, men det har ikke vært mange saker som har kommet på til behandling hos Likestillings- og diskrimineringsombudet. Likevel mener hun at det nye lovforslaget er av stor betydning for ansatte, tillitsvalgte og ledelsen i bedriftene. Det er fortsatt en jobb å gjøre på dette viktige området ute i bedriftene. 

– Jeg håper lovforslagene blir vedtatt. Det vil opprettholde et trykk og en oppmerksomhet rundt arbeidet med likelønn og likestilt deltakelse i bedriftene. Ledelsen og de tillitsvalgte har et spesielt ansvar for å følge opp de nye lovforslagene, men også styret i virksomhetene vil nå også få et tydeligere ansvar for hvordan tilstanden for likelønn og likestilt deltakelse faktisk er i bedriften. Derfor er det viktig at alle parter ser på dette som en god ting og at de gjør de til en del av hverdagen og i lønnsoppgjøret. 

Nå skal lovforslaget til endringer i aktivitets- og redegjørelsesplikten til komitebehandling. Når saken kommer opp for endelig vedtak i Stortinget er foreløpig ikke avklart.