Store forskjeller i pensjon 

Ingen ansatte i inkassobransjen har pensjonsopptjening fra første krone, men det har samtlige ansatte i bedriftene som er medlem av Finans Norge. Det viser pensjonsundersøkelsen som Finansforbundet har gjennomført. 

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild 

 Når vi snakker om pensjonsordninger i finans- og inkassonæringen, er det lett å få inntrykk av at vi har veldig gode pensjonsordninger. Men i Finansforbundet bygger vi vårt arbeid på fakta. Derfor laget vi en pensjonsundersøkelse for å dokumentere hvor gode eller dårlige våre pensjonsordninger faktisk er, sier sjeføkonom Sven Eide som var ansvarlig for å gjennomføre undersøkelsen.  

I undersøkelsen har forbundet kartlagt private tjenestepensjonsordninger i 128 bedrifter som til sammen sysselsetter 33 300 ansatte. Dermed dekker undersøkelsen hele 90 prosent av dem som arbeider i finansbedrifter, og som er medlem av Finans Norge eller Virke. 

MEST INNSKUDD 

Hele 97 prosent av bedriftene som er undersøkt, har innskuddsbasert tjenestepensjon. I tillegg har en tredel av bedriftene en lukket ytelsesordning som løper parallelt. 64 prosent av de ansatte er dekket av en ren innskuddspensjonsordning, mens 34 prosent har en lukket ytelsespensjon med innskuddsordning. Bare to prosent av bedriftene har fortsatt en åpen ytelsesordning. 

Undersøkelsen viser at pensjonsordningene jevnt over er gode

Det er også stor variasjon i hvor store innskuddssatser bedriftene betaler inn til de ansattes pensjonÉn av seks ansatte i finans arbeider i en bedrift som ikke har maksimal innskuddssats for lønn opp til 7,1 G (grunnbeløpet i folketrygden). Når det gjelder innskuddssatser fra 7,1 G til 12 G, er bildet mer sammensatt. Her har 23 prosent av de ansatte en lavere innskuddssats enn 15 prosent. Ni prosent av de ansatte har den høyeste innskuddssatsen på 25,1 prosent. 

SMÅ OG RAUSE 

Finansforbundets pensjonsundersøkelse avdekker at det er de små bedriftene som har de mest rause pensjonsordningene. På topp troner sparebanker og forsikring. På bunnen finner vi inkasso. Pensjonsordningene er spesielt gode i bedrifter med under 100 ansatte. Her er den gjennomsnittlige innskuddssatsen for 7,1 G til 12 G hele 20,3 prosent. Tilsvarende innskuddssatser i sparebankene er 19,6 prosent, i forsikring 18,1 prosent, i forretningsbankene 15,7 prosent og 9,2 prosent i inkasso. 

Men langt fra alle har pensjonsopptjening fra første krone. Undersøkelsen viser at syv prosent av de ansatte i finans- og inkassobransjen ikke har pensjonsopptjening for inntekt opp til folketrygdens grunnbeløp som i dag er 96 883 kronerIngen av de godt og vel 2 000 ansatte i inkassobransjen har pensjonsopptjening fra første krone, men så å si alle i Finans Norge-området har dette. 

GODE ORDNINGER 

 Vi ønsket å få bekreftet at pensjonsordningene i finans- og inkassonæringen er gode. Undersøkelsen viser at pensjonsordningene på lønn opp til 7,1 G (687 869 kroner) jevnt over er gode. 83 prosent av de spurte i undersøkelsen har maksimal innskuddssats. Bildet er mer sammensatt når det gjelder lønn over 7,1 G, sier Eide. 

Han oppfordrer alle tillitsvalgte i bedrifter som ikke betaler maksimale innskuddssatser, til å sammenligne resultatene fra undersøkelsen med bedrifter på samme størrelse som de selv er ansatt i. Her har tillitsvalgte et godt verktøy som kan brukes for å øke innskuddssatsene og pensjonsutbetalingene til de ansatte.  

INKASSO DÅRLIGST 

Finansforbundets pensjonsundersøkelse omfatter fire inkassobedrifter med til sammen 1 385 ansatte. Dette utgjør om lag halvparten av de ansatte i inkassobransjen. I tre av bedriftene, som representerer 94 prosent av de ansatte, får de ansatte fem prosent innskudd av lønn fra 1 G (97 000 kroner) til 7,1 G og åtte prosent innskudd fra 7,1 G til 12 G. Én bedrift har syv prosent innskudd fra 1 G til 7,1 G og 15 prosent innskudd for lønn mellom 7,1 G og 12 G.  

Snittlønnen i inkassobransjen er 480 000 kroner. Dersom din arbeidsgiver betaler fem prosent pensjonsinnskudd for lønn mellom 1 G og 7,1 G, så får du i virkeligheten bare et pensjonsinnskudd på fire prosent. Ingen av inkassobedriftene i undersøkelsen betaler sine ansatte pensjon fra første krone, men dette er ikke vanlig i Norge. Stortinget har nettopp bedt partene i arbeidslivet om å utrede dette spørsmålet på nytt. (Se egen artikkel.) 

Hvis vi sammenligner inkassonæringen med farmasiindustrien, forskning og undervisning, kultur og media, arkitekter og IT, så ligger de på samme nivå. Men finansnæringen, offshoreindustrien og fagforeninger har bedre pensjonsordninger enn andre grupper i Norge.  

IKKE OVERRASKET 

Nina Syvertsen er hovedtillitsvalgt i Lindorff som er den største bedriften i inkassobransjen med cirka 650 ansatte. Hun er ikke overrasket over at ansatte i inkassobransjen kommer dårligst ut i forbundets pensjonsundersøkelse, men synes det ikke er noen grunn til at det skal være slik. I dag har de fleste bedrifter i inkassobransjen fem prosent pensjonsopptjening fra 97 000 kroner (1 G i folketrygden), men ingen opptjening fra første krone.  

 Hvorfor er pensjonsopptjeningen i inkassobransjen dårligere enn i finansnæringen? 

 Det er først og fremst fordi de aller fleste ikke har pensjonsopptjening fra første krone. Det betyr at for lønn opp til 97 000 kroner får ikke ansatte i inkasso pensjonsopptjening i motsetning til ansatte i finansnæringen. Dette skaper naturlig nok reaksjoner blant alle ansatte i inkasso. Da er det en fattig trøst at vi faktisk hadde enda dårligere pensjonsbetingelser før endringene vi gjorde i 2016, sier Nina Syvertsen.  

UTSATT LØNN: – Det er viktig at alle tenker på pensjon som utsatt lønn, spesielt de som er unge. Min oppfordring er: Bruk litt tid på å øke din kompetanse på pensjon, så skal vi tillitsvalgte også gjøre vårt ved å sette temaet på dagsordenen, sier hovedtillitsvalgt Nina Syvertsen i Lindorff.     

ØKT INTERESSSE 

Da resultatet fra pensjonsundersøkelsen kom på bordet, fikk de tillitsvalgte i Lindorff mange spørsmål og henvendelser fra frustrerte medlemmer. Men etter at de tillitsvalgte sendte ut informasjon og forklarte hvorfor det var slik, ble frustrasjonen snudd til økt interesse for temaet pensjon, spesielt hos unge medlemmer. 

Vi hadde enda dårligere pensjonsordninger tidligere

 Selv om tallene for inkasso er dårlige, har det kommet noe positivt ut av resultatet. Nå er det langt flere unge hos oss som er opptatt av sin fremtidige pensjon. Det gleder meg. Vi tillitsvalgte griper tak i dette engasjementet og inviterer til et pensjonsmøte før påske. Da kommer forbundets sjeføkonom, og vi livestreamer møtet til alle lokasjoner, slik at alle ansatte får den samme informasjonen. Det blir meget bra, sier Syvertsen. 

IKKE FORHANDLINGSRETT 

Hva har dere tillitsvalgte i Lindorff gjort konkret for å bedre de ansattes pensjonsopptjening? 

 Vi har informert ledelsen om resultatet av undersøkelsen og påpekt at ansatte i inkasso kommer dårligst ut. Men det er også slik at vi tillitsvalgte ikke har forhandlingsrett på pensjon, men kun drøftingsrett. Det betyr at det til syvende og sist er ledelsen som bestemmer, og det må vi forholde oss til. Hver enkelt ansatt kan imidlertid ta opp spørsmålet om kompensasjon for manglende pensjonsopptjening, i sin lønnssamtale med nærmeste leder. 

Hovedtillitsvalgt Nina Syversen vil sammen med de tillitsvalgte i de andre inkassobedriftene ta opp spørsmålet om pensjonsopptjening med bedriftene. Det er ingen logisk grunn til at ansatte i inkasso skal komme dårligere ut enn andre ansatte i finansnæringen. Hun er også spent på om Stortinget til slutt vedtar at alle arbeidstakere skal opptjene pensjon fra første krone.  

Nyttige lenker: 

Bunnfradrag og prestasjonslønn rammer finansansattes pensjoner (tillitsvervet.no) 

Alt du trenger å vite om pensjon (tillitsvervet.no) 

Du som jobber i finans har i utgangspunktet en god pensjonsordning (finansforbundet.no)