Slik påvirkes de ansatte av nytt hvitvaskingsregelverk

LESERINNLEGG: Det er viktig for Finansforbundet at de ansatte får klare og tydelige instruksjoner om hvordan det nye hvitvaskingsregelverket skal håndheves.   

Nytt hvitvaskingsregelverk stiller strengere krav til arbeidsgiverne når det gjelder opplæring og kompetanseheving av de ansatte. Dette er noe Finansforbundet vil følge opp i tett dialog med arbeidsgiverne. 

I siste utgave av Finansfokus i 2018 ble hvitvasking satt på dagsordenen.  15. oktober ble et nytt hvitvaskingsregelverk en realitet for norske virksomheter.  

Kampen mot hvitvasking er høyt oppe på dagsordenen i EU. Formålet med EUs fjerde hvitvaskingsdirektiv er å beskytte samfunnet og det økonomiske systemet generelt mot hvitvasking og terrorfinansiering.  

STRENGE SANKSJONER 

I det nye hvitvaskingsregelverket er det strenge sanksjoner for dem som ikke følger reglene. Det er nye regler om overtredelsesgebyr for brudd på enkelte bestemmelser i loven.   

Slik oppsummerer Roar Østby, leder av DNBs internasjonale arbeid mot hvitvasking, endringene i podcasten til Finans Norges Finanslunsj den 13. september 2018: «Dette er nytt i norsk sammenheng.  Her kan man gi sanksjoner og bøter til ledelse, styremedlemmer og ansatte lenger ned i det administrative systemet. Utgangspunktet er at disse overtredelsene ikke er forsikringsbare.» 

Når det gjelder selve skyldkravet, kreves det forsettlig eller grov uaktsomhet fra den ansatte. Grov uaktsomhet er betegnelsen på skyldgrad som i erstatningsretten betyr at den aktuelle handling eller unnlatelse innebærer et markert avvik fra vanlig forsvarlig handlemåte.  I Norge har man så langt ikke registrert tilfeller av bruk av overtredelsesgebyrer mot enkeltpersoner.  

For finansnæringen er hvitvasking skadelig for omdømme, integritet og stabilitet.  Også norske banker har fått kritikk av Finanstilsynet for manglende rutiner og regler.  Formålet med det nye hvitvaskingsregelverket er å innføre et system med kontrollrutiner som hver enkelt bedrift må etterleve.   

KONSEKVENSER FOR MEDLEMMER 

Finansforbundets hovedoppgave er å fremme en næring som tar sitt ansvar på alvor. Vi har også ansvaret for å se på hvilke konsekvenser det nye hvitvaskingsregelverket kan ha for våre medlemmer. Tidligere har Finansforbundet jobbet med våre nordiske samarbeidspartnere for å sikre solide varslingsrutiner hos bedriftene, slik at ansatte sikres mot represalier og beholder sin anonymitet hvis de rapporterer om mistenkelige transaksjoner.   

Men det er bedriftenes ansvar å etablere systemer og rutiner for å følge hvitvaskingsreglene.  Det er viktig at bedriftene tar ansvar og legger til rette for god opplæring og kompetanseheving av alle ansatte.  Derfor er det ekstra viktig at alle bedrifter kommuniserer endringene i hvitvaskingsregelverket på en slik måte at dette blir lett å forstå for alle ansatte.   

Finansnæringens autorisasjonsordning (FinAut) har allerede bakt det nye regelverket inn i sine opplæringsplaner.  Nå er hvitvasking ett av temaene som testes under basiskompetanse. I tillegg er hvitvasking et tverrgående fagemne under særlige relevante offentligrettslige bestemmelser. Her skal alle kandidater kunne fakta, forstå og anvende kunnskapskravet om hvitvasking og terrorfinansiering.   

BEDRIFTENES ANSVAR 

Bedriftene velger selv hvilken type opplæring de ønsker, innhold, metode og leverandør. Mange bedrifter er godt i gang med å følge opp det nye hvitvaskingsdirektivet. DNB er ett eksempel på dette. De har nærmere 200 ansatte som jobber fulltid med hvitvaskingsregelverket.  Bedriften har et omfattende opplæringsprogram med ulike kursmoduler som er tilpasset behov i ulike deler av konsernet.  

Et annet initiativ er kompetanse-appen AML (anti-money laundring). Den er et samarbeidprosjekt mellom selskapet Attensi og advokatfirmaet Erling Grimstad AS. Her kan du enkelt spille deg til kompetanse på de nye hvitvaskingsreglene.  

Den nye hvitvaskingsloven inneholder plikt til å sikre at ansatte gis opplæring, slik at de er kjent med virksomhetens forpliktelser etter loven.  Kravet om opplæring er at arbeidsgiver skal sørge for at kunnskapen vedlikeholdes og oppdateres. Derfor vil Finansforbundet, i samarbeid med arbeidsgiverne, arbeide for at hvitvasking kommer enda høyere opp på agendaen som en del av de ansattes kompetanseutvikling. Det er viktig for Finansforbundet at de ansatte får klare og tydelige instruksjoner om hvordan det nye hvitvaskingsregelverket skal håndheves.  

Ann-Helen Hopland 

Internasjonal koordinator, Finansforbundets sekretariat