Flere viktige lovendringer fra nyttår

En fast stilling skal sikre arbeidstaker forutsigbarhet i form av et reellt stillingsomfang. Det er en av flere lovendringer som trådte i kraft fra nyttår. Advokat Jan Roald Heiberg oppsummerer endringene som er mest relevante for medlemmer av Finansforbundet.

ARBEIDSRETT: Hovedregelen i Norge er at arbeidstakere skal ansettes fast. ifølge arbeidsmiljøloven § 14-9 første ledd. Som følge av noe uklarhet i hva som lå i kravet til «fast ansettelse», ble det fra 1. januar 2019 innført en legaldefinisjon av begrepet. Det, innebærer at ansettelsen skal være løpende og tidsubegrenset. , Lovens regler om opphør av arbeidsforhold skal gjelde, og arbeidstaker skal sikres forutsigbarhet for arbeid i form av et reelt stillingsomfang.

Bakgrunnen for lovendringen var økende bruk av faste ansettelser uten garantilønn eller stillingsinnhold, særlig i bemanningsbransjen. Behovet for forutsigbarhet for arbeidstakeren, samt ønsket om å unngå omgåelser av reglene om midlertidige ansettelser har vært det viktigste med lovendringen, som nå gjelder alle som omfattes av arbeidsmiljøloven.

Stillingsomfanget er ikke nærmere regulert i loven, og det legges ikke opp til noe minstekrav. Det blir derfor opp til arbeidsgiver og arbeidstaker å avtale dette nærmere for eksempel i form av en konkret stillingsbrøk eller antall dager eller timer i uken. Poenget er uansett at partenes angivelse av stillingsomfanget skal være forutsigbar og reell.

Fortrinnsrett for deltidsansatte

Stortinget har også vedtatt en lovendring som gjelder deltidsansattes fortrinnsrett til ledige stillinger. Etter en Høyesterettsdom fra 2016 som konkluderte med at fortrinnsretten ikke gjaldt en del av en ledig stilling, har det nå blitt presisert i aml § 14-3 første ledd at man faktisk kan gjøre krav på en del av en ledig stilling. Det betyr for eksempel at dersom man arbeider 50 % stilling, så kan man hevde fortrinnsrett for den resterende stillingsbrøken på 50 %, selv om den ledige stillingen er på 100 %.

Det presiseres imidlertid at vilkåret om at utøvelse av fortrinnsretten ikke må innebære vesentlige ulemper for arbeidsgiver.

Tvisteløsningsnemndas avgjørelser får rettskraftvirkninger.

Dersom det foreligger en avgjørelse fra Tvisteløsningsnemnda gjelder en frist på åtte uker for å bringe tvisten inn for domstolene. Stortinget har nå presisert at fristen gjelder fra tidspunktet parten ble underrettet om nemndas avgjørelse.

Videre har Stortinget vedtatt at dersom fristen ikke overholdes, har nemdas avgjørelse virkning som en rettskraftig dom, og den kan fullbyrdes etter reglene som gjelder for dommer.

For øvrig er det også vedtatt lovendringer som blant annet innebærer at fristen for på bringe en sak inn til Tvisteløsningsnemnda er 4 uker. Fristen løper fra tidspunktet arbeidsgivers skriftlige avslag er kommet frem til arbeidstaker, jf. aml § 17-2a.