NYE EU-KRAV TIL KOMPETANSE

Nye EU-krav vil stille strengere krav til de ansattes bærekraftkompetanse. Det første lovforslaget er allerede sendt ut på høring.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Morten Brakestad

EU jobber målrettet med finansnæringens bidrag til en bærekraftig utvikling. Like før jul ble det første lovforslaget sendt ut. Det handler om integrering av risikoer og faktorer knyttet til bærekraft i MiFID II.

UTVIDET KUNDEDIALOG

 Hva vil de nye EU-kravene konkret bety for ansatte i finansnæringen, spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet?

– Kort fortalt innebærer EUs lovforslag blant annet at investeringsrådgivere skal kartlegge kundenes bærekraftkompetanse i rådgivningen. Det vil kreve en utvidet kundedialog, endret rolleforståelse og et stort behov for ny innsikt og kunnskap om disse temaene for mange finansansatte. Det vil også stille krav til produktutvikling, system og rutiner internt i virksomhetene, og ikke minst en bærekraftkompetent og fremoverlent ledelse, sier Ringstad.

Flere finansansatte blir direkte berørt

Hun mener det ikke er noen grunn til å tro at disse forslagene ikke blir vedtatt. Derfor haster det med å bygge mer kompetanse. Klimarisikoutvalgets rapport og Norsk Klimastiftelses rapport «Klimarisiko – børs og finans» er gode kilder til ny kunnskap.

GRØNN OMSTILLING

DIREKTE BERØRT: – Når de nye EU-lovene kommer, vil disse ramme bredere og flere finansansatte blir direkte berørt, sier spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet.

Like før jul arrangerte Norsk Klimastiftelse et frokostmøte der Klimarisikoutvalgets rapport ble presentert. Seminaret ble arrangert i samarbeid med Finans Norge, Finansforbundet og Cicero. I paneldebatten deltok Nanna Ringstad som Finansforbundets representant.

– I dag begrenser de finansansattes bærekraftkompetanse seg i stor grad til små, spesialiserte miljøer. Når de nye EU-lovene kommer, vil disse ramme bredere og flere finansansatte blir direkte berørt. Det henger jo sammen med at flere forstår at det finansielle systemet skal, og må, bidra til en grønn omstilling, sa Ringstad.

Hun pekte også på at få kunder i dag er bevisst muligheten og betydningen av å kanalisere penger til bærekraftige investeringer. Å kunne snakke med kunden om bærekraftige investeringsvalg og vurdere klimarisiko er helt avgjørende. Dette fordi vi fremover vil møte nye krav, økende etterspørsel, finansiell klimarisiko for å få fart på det grønne skiftet. Derfor trengs det et betydelig kompetanseløft på grunnleggende bærekraft, ESG-kunnskap, klimarisiko i store deler av finansnæringen.

Hun fikk støtte av administrerende direktør Idar Kretuzer i Finans Norge som også var sterkt opptatt av å bygge riktig kompetanse på klimarisiko og bærekraft å dele den internt i bedriftene.

– Våre ansatte må hele tiden stille med riktig type kompetanse, utvikle og dele denne i organisasjonen. Alle andre næringer kommer til oss når de trenger finansiering. Da må vi kunne dette, avsluttet Kretuzer.

Du kan lese mer om klimarisiko og bærekraft i denne kronikken:

https://energiogklima.no/kommentar/klimarisiko-og-baerekraft-haster-med-kompetanseloft-for-studenter-og-ansatte/

 

DIREKTE BERØRT: – Når de nye EU-lovene kommer, vil disse ramme bredere og flere finansansatte blir direkte berørt, sier spesialrådgiver Nanna Ringstad i Finansforbundet.