Penger på grønn vei

For virkelig å få til endring bør finansnæringens ta sitt ubrukte potensial i bruk ved å mobilisere sine ansatte og stimulere etterspørselen: Snakk med kunden og synliggjør linken mellom våre sparepenger og en bedre verden, skriver Nanna Ringstad, spesialrådgiver i Finansforbundet.

Tekst: Nanna Ringstad, foto: Sjur Anda

KRONIKK: Finansnæringen har fått sitt eget veikart for grønn konkurransekraft, og det er mange gode, grønne initiativer der ute. Vi håper veikartet vil inspirere både myndigheter og aktørene i finansnæringen til raskere å drive frem morgendagens løsninger. Likevel trenges virkemidler for å øke endringstakten.

Vi hører stadig at finansnæringen har en nøkkelrolle i arbeidet for et grønnere samfunn og næringsliv. Det handler om at kapital er avgjørende for å finansiere den grønne omstillingen. Å kanalisere penger og håndtere risiko, også klimarisiko, er derfor finansnæringens viktigste bidrag til bærekraftig utvikling.

Finansforbundet har jobbet for at Finanstilsynet inkluderer klimarisiko i sitt tilsyn, styrker arbeidet med bærekraftspørsmålene og hvordan tilsynet konstruktivt kan bidra til en bærekraftig utvikling. Dette kan gjøres innenfor Finanstilsynets gjeldende mandat som er å bidra til finansiell stabilitet og velfungerende markeder. Det skaper muligheter for en effektiv vridning av kapital mot grønne investeringer som er nødvendige for å nå klimamålene.

Derfor var det selvsagt en liten seier da klimarisiko ble nevnt i årets tildelingsbrev til Finanstilsynet.  Likevel er det overraskende at det ikke beskrives nærmere hvorfor klimarisiko blir en del av tilsynsarbeidet og hvordan arbeidet skal gjøres. Utenfor Norges grenser har flere finansielle tilsynsmyndigheter jobbet med bærekraftspørsmål og klimarisiko i mange år. Dette er verdifull erfaring som Finanstilsynet i Norge kan lære mye av. I Sverige vurderes det blant annet å stressteste banker for klimarisiko. Det er ikke uten grunn. Det er en erkjennelse av at klimarisiko vil påvirke markeder og finansiell stabilitet fremover. Det vitner om hvor viktig det er at den norske finansnæringen kartlegger klimarisikoen i sine porteføljer, slik at ressurser ikke blir låst inn i langsiktige investeringer som ikke er tilpasset klimaendringene og fremtidige markedspriser på utslipp og ny teknologi.

Det er stor påvirkningskraft i eierstyring og kravene finansnæringen kan stille til selskaper – både som långiver og investor. Kunder må også bevisstgjøres på at sparepenger kan bidra til å bremse klimaendringer og bidra til en positiv samfunnsutvikling. Valg som kombinerer penger og verdier, er en av de mest kraftfulle ting enkeltpersoner kan gjøre. Det strømmer penger til smartere, grønnere og mer bærekraftige løsninger som vi trenger mye mer av i fremtiden. Myndighetene må derfor i større grad også sikre forbrukernes interesse ved å undersøke de grønne produkter som tilbys i markedet. Til det trenges en bransjeoverskridende definisjon av et «grønt» finansielt produkt.

Men for virkelig å få til endring bør finansnæringens ta sitt ubrukte potensial i bruk ved å mobilisere sine ansatte og stimulere etterspørselen: Snakk med kunden og synliggjør linken mellom våre sparepenger og en bedre verden!

 Nanna Ringstad

Spesialrådgiver i Finansforbundet