Saksøkt for 33 millioner

I tre år har Torbjørg Haugen Feuth vært personlig saksøkt for 33 millioner kroner av en tidligere bankkunde. I dag starter Borgarting lagmannsrett ankebehandlingen av dommen fra Asker og Bærum tingrett der den tidligere kunderådgiveren i Fokus Bank ble frifunnet i 2016.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sverre Jarild

Saken har versert helt siden 2004. Da døde enken etter Spenol-gründer Sigurd Funder. Hun satt på store verdier og ønsket å plassere 90 millioner på en livrentekonto med en konservativ risikoprofil. Derfor kontaktet hun sin kunderådgiver gjennom mange år, Torbjørg Haugen Feuth i Fokus Bank.

Kunderådgiveren opprettet livrentekontoen til enken som begunstiget sin nevø, Harald Gunnar Jodalen. Kort tid etter enkens død ble livrenteavtalen overført til Jodalen. I kjølvannet av fru Funders død, oppstod det imidlertid en arvestrid mellom Redd Barna og Kirkens Nødhjelp på den ene siden og Jodalen på den andre. Redd Barna og Kirkens Nødhjelp hadde frem til kort tid før fru Funders død nemlig vært tilgodesett i enkens testament, og hevdet enken ikke hadde vært ved sine fulle fem da hun endret testamentet til fordel for Jodalen. Organisasjonene tok derfor arrest i livrentekontoen inntil arvespørsmålet ble avgjort.

KREVER 33 MILLIONER

Spørsmålet lagmannsretten skal ta stilling til er om kunderådgiver Torbjørg Haugen Feuth avga falsk forklaring da hun vitnet i et søksmål Jodalen hadde tatt ut mot hennes tidligere arbeidsgiver, Fokus Bank. Jodalen hevdet han i 2004 instruerte banken ved Feuth om å endre investeringsprofilen på livrentekontoen fra konservativ til moderat. Saksøkeren hevder at han ga Feuth en muntlig instruks om dette, mens Feuth forklarte at hun ikke fikk en slik instruks. Erstatningsbeløpet mot banken var på nærmere 20 millioner kroner og var beregnet manglende meravkastning på livrentekontoen siden investeringsprofilen ikke ble endret.

Saken oppleves som svært belastende for Feuth

Jodalen tapte søksmålet mot banken både i tingretten og i lagmannsretten, men tok senere ut søksmål mot Feuth personlig. Han anfører at han ville vunnet saken mot banken dersom Feuth hadde forklart at hun mottok en instruks om å endre hans risikoprofil. Derfor mener saksøkeren at hun er ansvarlig for å dekke det opprinnelige kravet mot banken. Med forsinkelsesrenter utgjør kravet nå i overkant av 33 millioner kroner.

I Asker og Bærum tingrett tapte Jodalen erstatningssøksmålet mot Feuth, men han anket dommen til lagmannsretten på grunn av bevisførselen og lovanvendelsen. Det er satt av to dager til forhandlingene og dom i saken faller senere.

SVÆRT BELASTENDE

Advokat Siri Lorentzen i Finansforbundet er prosessfullmektig og kommenterer saken slik:
– Min klient har hatt søksmålet hengende over seg i over tre år og saken oppleves som svært belastende for Feuth. Søksmålet omfatter en beskyldning om at hun skal ha begått en straffbar handling ved at hun har løyet for retten. I tillegg utgjør også erstatningskravets størrelse en stor belastning. Nå ser vi frem til at lagmannsretten setter et endelig punktum for denne saken, sier Lorentzen.

Sitat: «Saken oppleves som svært belastende for Feuth.»

Råd og hjelp fra advokat