Sørlandet vil bli best på likestilling

Et prestisjeprosjekt med utspring på Sørlandet kan ende opp med å skape en ny nasjonal standard for likestilling i arbeidslivet. Sparebanken Sør er én av 15 bedrifter som nå skal likestillingssertifiseres.

Tekst: Siri Gjelsvik Foto: Tommy Ellingsen

KRISTIANSAND: Hvem er hjemme når barna blir syke? Hvem får tilbud om etter- og videreutdanning? Og toalettene – er de merket med mann og dame eller kjønnsnøytralt? Pilotprosjektet «Standard for likestilt arbeidsliv» tar for seg både kjønn, etnisitet og funksjonsevne. Prosjektet har pågått siden 2016 og munnet ut i «eksamen» for alle bedriftene denne våren.

– Det har vært en spennende og lærerik prosess. Å ha noen utenfra som går gjennom og vurderer vårt rutineverk, har vært veldig nyttig, sier HR-sjef i Sparebanken Sør, Thor Nordvold.

PRIVAT OG OFFENTLIG

Både private og offentlige bedrifter har deltatt i pilotprosjektet, som er et samarbeid mellom næringsforeningen og fylkeskommunene i Agder. Neste mål er å etablere et hovedprosjekt og en selvstendig sertifiseringsorganisasjon som kan videreføre arbeidet nasjonalt.

HAR TILTAKSPLAN: Sparebanken Sør jobber aktivt med likestillingsarbeid på mange områder, som rekruttering og etablering av likestillingsutvalg. Om tre år skal de resertifiseres. Fra venstre sertifisør fra Likestillingssenteret, Frøydis Sund og administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug.

– Tilbakemeldingene fra bedriftene som har deltatt, er veldig positive. Mange har gode intensjoner når det kommer til likestillings- og mangfoldsarbeid, men er usikre på hva det innebærer i praksis, sier prosjektansvarlig Helle I. Mellingen.

Syv innsatsområder er definert og brukes i evalueringen av hvordan det står til med deltakerbedriftene. Gjennom ulike workshops, fagsamlinger og direkte oppfølging av virksomhetene, har deltakerne jobbet seg gjennom eget rutineverk og fått en og annen aha-opplevelse.

– En av tingene vi ble gjort oppmerksom på i prosessen, var rutinen for varsling av uønskede hendelser. Vi hadde rutiner, men de ansatte var ikke godt kjent med dem. Da dette ble pekt på, fikk vi satt en knapp på intranettet vårt som fører rett inn i varslingsrutinene, forteller Thor Nordvold.

GODT FORANKRET

Prosjektet har også ført til at Sparebanken Sør nå har nedskrevne rutiner for rekruttering.

– Dette er et område hvor vi allerede hadde gode rutiner for strukturerte intervjuer, tester og annet, men var ikke nedskrevet noe sted. Deltakelsen i dette prosjektet har gjort oss mer bevisste på slike ting, sier han.

Sparebanken Sør har gått tungt inn i prosjektet, og får ros av sertifisør Frøydis Sund fra Likestillingssenteret:

– Både ledelse og tillitsvalgte var tilstede under sertifiseringen og har deltatt i prosjektet. Det er det ikke alle bedrifter som får til. Sparebanken Sør har gjort en god jobb og har laget en god plan på områder som kan forbedres, sier Sund.

Meningen er at dette skal være et kontinuerlig arbeid, med en resertifisering om tre år.

UTFORDRENDE KJØNNSBALANSE

Ett av forbedringsområdene for banken er likelønn. Det henger sammen med at det er en større andel kvinner i lavere stillinger, og en overvekt av menn som ledere.

– Derfor jobber vi aktivt med rekruttering for på sikt for å få flere kvinner inn i lederposisjoner. Utfordringen er at vi er i konstant

VELLYKKET PILOTPROSJEKT: Sparebanken Sør er én av virksomhetene som har gått gjennom en sertifiseringsprosess denne våren. Fra venstre tillitsvalgt Hege Kirkhus, sertifisør Frøydis Sund og HR-sjef Thor Nordvold. Med ryggen til: Internrevisjonssjef Vidar Hansen, hovedtillitsvalgt i Sparebanken Sør, Jan E. Tobiassen, administrerende direktør i Sparebanken Sør, Geir Bergskaug og direktør konsernstab, Rolf H. Søraker.

nedbemanning. Vi har aldri gått til oppsigelser, men kun hatt naturlig avgang. Med lav turnover tar det tid å endre på dette, sier Nordvold og bruker seg selv som eksempel:

– Vi har noen slike som meg: Menn som er i slutten av 50-årene og som sannsynligvis blir sittende i lederstillingene sine noen år til. Strukturen vår gjør altså at det vil ta litt tid før vi har en god nok kjønnsbalanse på alle stillingsnivåer.

Det er en del av vårt samfunnsansvar å gjøre noe med dette

Et annet område hvor banken har en motsatt problemstilling enn mange offentlige virksomheter, er på heltidskultur.

– Vi vil gjerne at våre ansatte jobber fulltid.

SPESIELT PÅ SØRLANDET

Pilotprosjektet har sitt utspring i en landsdel som skårer lavt på Statistisk sentralbyrås nøkkeltall for likestilling.

– Vi ønsker å snu dette og heller gjøre disse ulempene til vårt fortrinn. I dette prosjektet konkretiserer vi utfordringene og systematiserer arbeid for likestilling og mangfold på en måte som ikke har vært gjort tidligere. Selv om agderfylkene skårer dårlig på mange av disse feltene, er utfordringene de samme i bedrifter i resten av landet. Tilbakemeldingene fra bedriftene er at det er et tydelig behov for – og etterspørsel etter – denne typen verktøy, forteller Helle I. Mellingen.

– Vi ser at vi kan ha utfordringer, både i landsdelen og oss som bedrift. Vi er med i dette prosjektet for å gjøre forbedringer der vi kan. Som bedrift må vi gjøre noe med dette – det er også en del av vårt samfunnsansvar, konstaterer HR-sjef Thor Nordvold i Sparebanken Sør.

FAKTA OM LIKESTILT ARBEIDSLIV

Likestilt arbeidsliv er et samarbeidsprosjekt mellom Vest-Agder fylkeskommune, Aust-Agder fylkeskommune, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet og Næringsforeningen i Kristiansandsregionen.

Prosjektet er finansiert av Vest-Agder fylkeskommune og Aust-Agder fylkeskommune i tillegg til Barne- og likestillingsdepartementet.

Prosjekt løper fra høsten 2016 til våren 2018. Målet er at det ved prosjektslutt skal etableres en selvstendig sertifiseringsorganisasjon som viderefører arbeidet med målrettet likestillings- og mangfoldsarbeid.

Syv innsatsområder brukes i evalueringen av hvor gode virksomhetene er på likestilling og mangfold:

FORANKRING: Likestillings- og mangfoldsarbeidet er en integrert del av virksomhetens måte å tenke og jobbe på i alle nivåer i virksomheten.

INKLUDERENDE ARBEIDSMILJØ: Et inkluderende arbeidsmiljø skapes ved å forebygge og forhindre utenforskap og all form for trakassering.

REKRUTTERING: Det legges til rette for mangfold og likestilling ved rekruttering og gjennom karriereløpet.

TILRETTELEGGING: Virksomheten har rom for arbeidstakere som varig eller midlertidig krever tilrettelegging av arbeidet.

HELTID: Virksomheten skal tilstrebe en heltidskultur i virksomheten.

LIVSFASE: Virksomheten legger til rette for likestilt foreldreskap og lager fleksible løsninger også ved andre omsorgsforpliktelser.

LIKELØNN: Det er et uttalt mål om lik lønn for arbeid av lik verdi.

(likestiltarbeidsliv.no)