FULL SEIER I LAGMANNSRETTEN

Bente Wigaard (62) fikk årets julegave allerede 28. november. Da ble det klart at hun har fått fullt medhold i Borgarting lagmannsrett i ankesaken mot DNB Næringseiendom AS om valgrett ved virksomhetsoverdragelse.

TEKST: SVEIN ÅGE ERIKSEN FOTO: SJUR FRIMAND-ANDA

Mens Oslo tingrett var i tvil, så feier den enstemmige dommen fra Borgarting lagmannsrett all tvil til side. Den konkluderer med at Bente Wigaard fortsatt har et ansettelsesforhold i DNB Næringseiendom AS. Dermed har DNB tapt på alle punkter i ankesaken som deres tidligere ansatte Bente Wigaard anla mot selskapet. De er også dømt til å betale alle saksomkostningene, men fortsatt har DNB anledning til å anke dommen til Høyesterett.

Dette er ikke første gang Finansforbundet vinner rettsaker på vegne av sine medlemmer. Les om hvordan tre tidligere ansatte ble tilkjent tre millioner kroner fra sin arbeidsgiver her.

Retten konkluderer med at DNB Næringseiendom AS ikke hadde anledning til å avslutte arbeidsforholdet til Bente Wigaard i forbindelse med virksomhetsoverdragelsen da kjøpesenteret Oslo City ble solgt til Steen & Strøm 1. januar 2016. Fire ansatte fulgte med på lasset og Wigaard var en av dem. Fordi den nye eieren, Steen & Strøm ikke ville være bundet av tariffavtalen som gjaldt for de ansatte fra DNB, mistet Wigaard retten til å ta ut Avtalefestet førtidspensjon, AFP. Dermed ville hun blitt påført et betydelig økonomisk tap ved overgangen til ny arbeidsgiver.

Tap av AFP har store økonomiske konsekvenser

I dommen heter det at: «Lagmannsretten har lagt avgjørende vekt på at det for en arbeidstaker som Wigaard, i en alder av 60 år, måtte fremstå som særlig belastende å måtte fortsette sitt arbeidsforhold hos Steen & Strøm, uten rett til å ta ut AFP i tillegg til vanlig lønn ved fylte 62 år. Hun ville da fra mars 2017 være berettiget til en løpende årlig AFP ytelse med ca 70 000 kroner og fra fylte 67 år om lag 51 000 kroner. At dette for henne var en ikke uvesentlig negativ endring av inngripende karakter i arbeidssituasjonen, kan ikke være tvilsomt».

VELDIG GLAD

OSLO CITY: Bente Wigaard arbeider i dag på Oslo City. Når dommen blir rettskraftig vil hun be om å bli overført til DNBs jobbsenter, slik at hun kan få brukt sin brede kompetanse i andre enheter i DNB-konsernet.

– Jeg ble veldig glad og takknemlig da jeg fikk vite resultatet fra Borgarting lagmannsrett og det har nesten ikke gått opp for meg enda, sier Bente Wigaard dagen etter at resultatet ble kjent. Den gode nyheten spredte seg raskt i sosiale medier og gratulantene sto i kø. Men som den realisten hun er, venter hun med å sprette champagnen til dommen er rettskraftig.

Hun forteller at hennes viktigste opplevelse i lagmannsretten var å bli tatt på alvor og bli trodd. Hun møtte godt forberedt og argumenterte klart og tydelig for sitt syn i retten. Naturlig nok er hun svært glad for at dommen ga henne fullt medhold på alle viktige punkter og takknemlig for all hjelp og støtte hun har fått av Finansforbundet.

– Det har vært tøft å møte sin egen arbeidsgiver i retten, men det har også vært en svært nyttig og lærerik erfaring. Retten har slått fast at DNB Næringseiendom AS som min arbeidsgiver har et klart ansvar for å finne en god løsning for sine ansatte ved en virksomhetsoverdragelse, slik at ansatte ikke blir påført store økonomiske tap ved bortfall av AFP. Hver fjerde arbeidstaker mister retten til AFP og derfor håper jeg at min sak kan være til hjelp for alle som er i en tilsvarende situasjon, sier Bente Wigaard.

Nå håper hun at dommen blir stående, slik at hennes arbeidsforhold i DNB består slik at hun kan komme tilbake til DNBs jobbsenter i januar. Nå ønsker hun å kombinere uttak av AFP fra fylte 62 år med arbeid i 100 prosent stilling frem til hun fyller 65 år. Da setter den spreke damen seg ved skolebenken for å studere kunst- og litteraturhistorie!

PRINSIPIELL DOM

– Dette er en meget viktig og prinsipiell dom som vil få stor betydning for mange ansatte både i og utenfor finansnæringen, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet. Han var Wigaards prosessfullmektig både i tingretten og lagmannsretten.

VIKTIG DOM: – Denne dommen får stor betydning for alle som står i fare for å bli virksomhetsoverdratt rett før de har mulighet til å ta ut AFP, sier advokat Jan Roald Heiberg i Finansforbundet. (Foto: Morten Brakestad).

Han mener det viktigste konsekvensen av dommen er at bortfall av AFP-rettigheter utløser valgrett ved virksomhetsoverdragelse. Når en virksomhetsoverdragelse får så store negative konsekvenser for en ansatt som i denne saken, så var ikke lagmannsretten i tvil om at dette utløste en valgrett for Bente Wigaard.

Heiberg er også tilfreds med at lagmannsretten, i motsetning til Oslo tingrett, slår fast at det er rettslig adgang til å legge vekt på private og sosiale forhold hos arbeidstakeren, slik som for eksempel stor gjeldsbyrde. Tapet av AFP-rettighetene var derfor ekstra belastende for Wigaard.

– Salg og oppkjøp av virksomheter blir stadig mer vanlig i arbeidslivet. Hvis en virksomhet med AFP-avtale overdrar ansatte over 55 år til en bedrift uten AFP-avtale, vil dette kunne få store negative økonomiske konsekvenser for de ansatte. Dersom de ansatte hadde blitt overført til en annen virksomhet med AFP-avtale ville de beholdt sine AFP-rettigheter.

NEGATIVE ENDRINGER

Advokat Jan Roald Heiberg peker på at dommen også er interessant i forhold til andre negative konsekvenser som arbeidstakere blir påført i en virksomhetsoverdragelse.

– Hvis en arbeidstaker etter en virksomhetsoverdragelse står i fare for å miste jobben, kan dette også utløse valgrett i noen tilfeller. I vår sak mente lagmannsretten at det ikke var fare for reell nedbemanning, men likevel la retten noe vekt på at det var risiko for negativ utvikling i arbeidsforholdet med Steen & Strøm.

Dette er en meget viktig dom

Retten peker blant annet på at endrede arbeidsforhold og begrenset fremtidig lønnsutvikling også ville være en belastning i tillegg til bortfallet av AFP. Hun fikk også endret sin stillingsbeskrivelse fra markedskoordinator i Oslo City til shoppingcenter assistent, som etter rettens mening kan tale for en lavere stillingskategori.

– Tap av opparbeidede AFP-rettigheter har store økonomiske konsekvenser for ansatte, men jussen har ikke vært veldig tydelig på dette området. Derfor håper jeg at denne dommen kan være et godt bidrag til å avklare hvilke rettigheter arbeidstakere faktisk har i forhold til valgrett ved virksomhetsoverdragelse, avslutter advokat Jan Roald Heiberg.

Dette er saken

15. august 2000 ble Bente Wigaard ansatt som eiendomskoordinator i Vital Eiendomsforvaltning AS. Selskapet ble senere en del av DNB-konsernet og i september 2006 gikk Bente Wigaard over i en stilling som markedskoordinator i samme selskap. I desember 2012 gikk hun over i en stilling i DNB Næringseiendom som markedskoordinator for Oslo City.

Som ansatt i DNB Næringseiendom, var Bente Wigaard omfattet av tariffavtalen mellom Finans Norge og Finansforbundet. Gjennom tariffavtalen var hun tilsluttet ordning med avtalefestet pensjon (AFP) i privat sektor. Ved ansettelsesforhold i bedrift med AFP-ordning, ville Bente Wigaard, ved fylte 62 år kunne ta ut avtalefestet pensjon, som tillegg til arbeidsinntekt eller pensjonsinntekt.

Høsten 2015 la DNB Livsforsikring Oslo City kvartalet ut for salg. Beslutningen om salget, var en konsekvens av endringer i rammebetingelsene for livselskapet. I salgsprosessen ble det utarbeidet prospekt med opplysninger om ansatte som var tilknyttet driften av kjøpesenteret. Oslo City kvartalet ble solgt til Steen & Strøm Norge AS med overdragelse 1. januar 2016.

Det ble lagt til grunn at salget utgjorde en virksomhetsoverdragelse i arbeidsrettslig forstand, slik at ansettelsesforholdet for de ansatte som var omfattet at overdragelsen, ble overført til Steen & Strøm. I brev av 3. desember 2015 fra DNB Næringseiendom og Steen & Strøm ble Bente Wigaard orientert om de ansattes rettigheter ved virksomhetsoverdragelsen.

Ved overdragelsen til ny arbeidsgiver, beholdt ansatte sitt lønnsnivå, sin ansiennitet opparbeidet i DNB, samt funksjonærlån i DNB for inntil tre år etter overdragelsen. Tap i innskuddspensjon ved overgang til ny arbeidsgiver ble kompensert av DNB Næringseiendom, ved en engangsutbetaling til de ansatte. Steen & Strøm hadde ikke AFP-ordning. Det ble varslet om at Steen & Strøm ikke ønsket å være bundet av tariffavtaler som gjaldt den overdragende virksomheten.

Ingen kommentar

I en epost til Finansfokus skriver advokat Anne Marie Due i advokatfirmaet Hjort at DNB Næringseiendom nylig har mottatt dommen. De vil nå gå gjennom den grundig og har derfor ingen kommentarer til dommen på det nåværende tidspunkt.

 

Les mer:
https://www.finansfokus.no/finansfokus/2017/09/13/anker-dommen-tingretten/

[easy-facebook-comments]