Pensjonister går til søksmål mot Tryg

10 pensjonister i Tryg saksøker sin tidligere arbeidsgiver for manglende pensjonsutbetaling. 16. april møtes partene i Bergen tingrett.

Tekst: Svein Åge Eriksen Foto: Sjur Frimand-Anda

Spørsmålet retten skal ta stilling til, er om ledelsen i Tryg Forsikring i 2014 hadde anledning til å fjerne G-reguleringen for ansatte i den lukkede ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen. Hvert år siden 1991 har de Tryg-ansattes pensjoner blitt G-regulert i takt med pris- og lønnsveksten. I mai 2014 informerte ledelsen de ansatte om to endringer i tjenestepensjonsordningene. De avviklet ordningen med G-reguleringen i den lukkede ordningen. I stedet ble pensjonen til denne gruppen ansatte erstattet med en avkastningsbasert regulering fra pensjonistenes Overskuddsfond. I tillegg varslet selskapet at de ville øke satsene til de ansatte som har innskuddsbasert tjenestepensjon i Tryg.

Finansfokus satser stadig mer på nett. Vil du lese mer om teknologi, bank, forsikring og finans? Følg oss på Facebook, så går du ikke glipp av noe.

RENT JURIDISK: – Dette er en sak der vi ber om at retten tar stilling til gyldigheten av en skriftlig erklæring gitt til tillitsvalgte i Tryg, sier advokat Pål Behrens. Foto: Morten Brakestad

Allerede i 2007 endret Tryg sine tjenestepensjoner. Alle ansatte i selskapet fikk valget om å bli stående i en lukket ytelsesbasert tjenestepensjonsordning eller bli overført til en ny innskuddsbasert tjenestepensjon. Alle beholdt sine opptjente pensjonsrettigheter fra ytelsesordningen. De fleste ansatte valgte ytelsesordningen.

– Vårt utgangspunkt har hele tiden vært at både nåværende og tidligere ansatte i Tryg må behandles likeverdig når det gjelder pensjon, sier hovedtillitsvalgt Tom Eileng.

SKRIFTLIG ERKLÆRING

Sentralt i bevisføringen står en erklæring som ble gitt til tillitsvalgte av daværende styreleder Stine Bosse i Tryg Vesta i 2007. Erklæringen ble gitt etter påtrykk fra tillitsvalgte i selskapet da det endret pensjonsordningene for de ansatte. De tillitsvalgte fryktet at ledelsen i Tryg på et senere tidspunkt ville kunne endre den lukkede tjenestepensjonsordningen, slik det ble gjort i daværende Fokus Bank. Derfor fikk de forhandlet frem denne erklæringen:

«I egenskap av representant for eierne finner vi det derfor viktig å presisere at en fremtidig lukket ytelsesbasert tjenestepensjonsordning, ikke vil være gjenstand for endringer i fremtiden med mindre dette skulle være tvingende nødvendig fordi selskapets eksistens var avhengig av en slik endring. I en slik situasjon tror vi for øvrig at de ansatte vil være beredt til å se på muligheter for å se på tiltak som kan være med på å videreføre selskapets virksomhet.»

Vi har ikke møtt noen forståelse

Til tross for erklæringen, kuttet likevel selskapet i 2014 G-regulering av pensjoner til alle ansatte i den lukkede ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen. Begrunnelsen var at G-regulering ble for dyrt. I stedet ble pensjonene regulert med avkastningen i pensjonistenes Overskuddsfond, som er lovens hovedregel. Problemet var bare at hele avkastningen fra dette fondet gikk med til å dekke kostnaden i og med bestemmelsen om økt levealder. Ergo ble det ingen midler igjen til G-regulering av ytelsespensjonene.

Dermed har ikke pensjonen til denne gruppen Tryg-ansatte blitt regulert for pris- og lønnsvekst på tre og et halvt år Mange pensjonister har dermed fått flere titusener for lite utbetalt i pensjon. På denne bakgrunnen har 10 pensjonister fått Finansforbundets hjelp til å ta ut søksmål på vegne av en gruppe nåværende og tidligere ansatte i Tryg.

MEGET OVERRASKET

Advokat Pål Behrens i Finansforbundet er overrasket over at forsikringsselskapet fortsatt hevder at de var i sin fulle rett da de stanset G-reguleringen av pensjonene i 2014.

– Dette er en krevende sak som det er viktig å få avklart i domstolene. Etter vårt syn hadde ikke Tryg anledning til å stanse G-reguleringen av pensjonen til de ansatte, slik det ble gjort i 2014. Jeg er overrasket over at selskapet velger å se bort fra en tidligere erklæring som ble avgitt av styreleder, sier Behrens.

– Sakens kjerne er om de tillitsvalgte kan stole på avtaler som blir inngått med styret og ledelsen i selskapet. Etter vårt syn kan det ikke være slik at en skriftlig erklæring gitt fra styreleder til de tillitsvalgte, ikke er verdt papiret

UENDRET SYN: – Siden saken skal opp for retten neste år, ønsker vi ikke å gå inn i detaljene, men fastholder at vi hadde rett til å gjøre justeringer i reguleringen av de løpende utbetalingene fra selskapets ytelsespensjonsordning, sier kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg.

den er skrevet på noen år senere. Vi mener at denne erklæringen er et juridisk bindende dokument. Dette hindrer at arbeidsgiver kan bruke sin styringsrett til å gjøre ensidige endringer i de ansattes pensjonsrettigheter, understreker Behrens.

TRYG STÅR PÅ SITT

Ledelsen i Tryg fastholder retten til å gjøre justeringer i reguleringen av de løpende utbetalingene fra selskapets ytelsespensjonsordning. De mener at skrivet fra daværende styreleder Stine Bosse ikke er til hinder for justeringen som er gjennomført.

I dag er det 450 aktive medlemmer i ytelsespensjonsordningen. Ca. 400 tidligere Tryg-ansatte får utbetalt pensjon gjennom ytelsesordningen per i dag. Totalt har selskapet satt av inntil 300 millioner kroner i regnskapet for å dekke et eventuelt tap når saken kommer opp for Bergen tingrett 16. april neste år.
Kommunikasjonssjef Ole Irgens i Tryg skriver i en epost til Finansfokus at selskapet gjør en løpende vurdering av nivået på satsene i bedriftens innskuddspensjonsordning. En beslutning om å heve disse satsene er foreløpig utsatt til etter at saken om G-regulering har vært oppe til rettslig vurdering.

SER HELHETEN: – Vårt utgangspunkt har hele tiden vært at både nåværende og tidligere ansatte i Tryg må behandles likeverdig når det gjelder pensjon, sier hovedtillitsvalgt Tom Eileng.

UTSETTER ØKNING

Da ledelsen i Tryg orienterte de ansatte om endringene i tjenestepensjonsordningene i mai 2014, orienterte de samtidig om at satsene i innskuddsordningen ville bli økt fra fem til seks prosent for lønn inntil 7,1 G og fra åtte til ni prosent for lønn fra 7,1 G til 12 G.

– Vi tillitsvalgte har gjentatte ganger påpekt overfor ledelsen i selskapet at innskuddssatsene må settes opp slik at disse er på nivå med bransjen for øvrig, men vi har ikke møtt noen forståelse for dette. Selskapet begrunner avslaget med at de først vil se utfallet av rettssaken i april. Dette skaper naturlig nok irritasjon internt hos dem som har innskuddspensjon, forteller hovedtillitsvalgt Tom Eileng.

Nå ser han frem til en avklaring i retten. For de tillitsvalgte har det hele tiden vært viktig å se alle ansatte under ett når det gjelder utbetaling av pensjon. Derfor har det heller ikke vært aktuelt for de tillitsvalgte å akseptere reduksjon i pensjonsopptjeningen for pensjonistene for å øke innskuddspensjonen til de yrkesaktive.