Disse rapporterer best på likestilling

Finansfokus har gått gjennom ni likestillingsredegjørelser fra bedrifter i bransjen. Dette er, med noen hederlige unntak, nedslående lesing. Les hvilke som kommer best ut.

TEKST: SJUR FRIMAND-ANDA

På mandag publiserte Finansfokus oversikten over foretakene som var dårligst på likestillingsredegjørelse. I dag viser vi hvem som er best.

Kravene om å redegjøre for den faktiske tilstanden for kjønnslikestilling ligger i likestillingslovens paragraf 24 første ledd, bokstav a). Den er langt mer omfattende enn de fleste er klar over. Mange av bedriftene vi har vært i kontakt med, har henvist til at de har fulgt revisors anbefalinger på dette området, men det er tydelig at også revisorer kan bomme her.

– Jeg kan forstå at det henvises til revisor. Samtidig er det uheldig hvis det er slik at revisor ikke har tilstrekkelig kunnskap om hva en likestillingsredegjørelse skal inneholde. Bedrifter som er usikre, må gjerne ta kontakt med oss, og Finans Norge har også kompetanse på dette området, sier Rønnaug Mathiassen Retterås, seniorrådgiver ved Likestillings- og diskrimineringsombudet (LDO).

Hun er klar over at redegjørelsene ofte bare inneholder standardsetninger om at bedriften utfører likestillingsarbeid. Men dette er ikke godt nok.

– Redegjørelsesplikten ligger først og fremst i likestillingsloven med henvisning i regnskapsloven. Det er ikke utenkelig at revisor først og fremst forholder seg til regnskapsloven, men bedriftene har et selvstendig ansvar for å følge opp likestillingsloven, sier Retterås.

Slik har vi vurdert

Likestillings- og diskrimineringsombudet har ikke vært med på vurderingen av likestillingsredegjørelsene, men Finansfokus har brukt de momentene If fikk fra LDO, da forsikringsselskapet skulle forbedre sin rapportering (se separat sak). Redegjørelsene skal stå i bedriftenes årsrapporter og er hentet derfra. Vi understreker at dette kun er en vurdering av om rapporteringsplikten er fulgt, ikke av den enkelte bedrifts likestillingsarbeid. Dette er momentene som skal tas med i en korrekt likestillingsredegjørelse:

 • Kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer
 • Kvinners og menns lønn på ulike stillingsnivåer
 • Kvinners og menns faktiske arbeidstid (deltid/heltid)
 • Gjennomsnittlig antall uker med foreldrepermisjon for mødre og fedre med slike rettigheter.

Gjensidige

Ansettelses- og HMS-rutiner sikrer at diskriminerings- og tilgjengelighetsloven i Norge følges. Ett tiltak er utarbeidelse av lønnsstatistikker for å synliggjøre eventuelle forskjeller for samme arbeid eller arbeid av lik verdi. Eventuelle avvik skal følges opp gjennom tiltak. Det har ikke vært behov for særskilte tiltak vedrørende likestilling eller diskriminering i 2016.

Ved utgangen av 2016 var det omtrent like mange kvinner og menn blant medarbeiderne.

Konsernets styre hadde i 2016 ti medlemmer, hvorav fem menn og fem kvinner. Blant de syv representantene som ikke var valgt av de ansatte, var fire menn og tre kvinner. Av konsernledelsens ni medlemmer var åtte menn og én kvinne. Av de mannlige konserndirektørene var én konstituert som erstatning for en kvinnelig konserndirektør som hadde foreldrepermisjon.

Utenom konsernledelsen hadde 395 medarbeidere lederposisjoner i Norge, Sverige eller Danmark i 2016. Av disse var 64 prosent menn og 36 prosent kvinner.

Gjensidige ønsker å øke andelen kvinner i ledende stillinger, og dette er godt kjent blant ledere på alle nivåer. Denne ambisjonen har bidratt til at det over tid er blitt en høyere andel kvinnelige ledere.

I 2016 gjorde vi en kartlegging av kjønnsforskjeller når det gjelder lønns- og arbeidsforhold i Gjensidige Forsikring Norge. Undersøkelsen viste at 52 prosent av medarbeiderne er menn, og 48 prosent kvinner.

 • 98 prosent av mannlige medarbeidere har heltidsstilling.
 • .87 prosent av kvinnelige medarbeidere har heltidsstilling.
 • .Gjennomsnittlig årslønn for heltidsansatte kvinner tilsvarte 84 prosent av gjennomsnittlig lønn for heltidsansatte menn.
 • .Lønnsforskjeller mellom kvinner og menn er størst for de høyeste aldersgruppene. For medarbeidere under 30, år er det ingen forskjell.
 • Andel som har høyere utdanning, er høyere blant menn enn blant kvinner.

 

Vår vurdering:

Gjensidige har tatt med faktisk arbeidstid. Det virker dog som om disse tallene er hentet fra en kartlegging utført kun i 2016, ikke som et resultat av systematisk måling. Bedriften rapporterer også andel kvinnelige ledere, men da på nordisk nivå samt kvinners lønn i prosent av menns. All rapportering mangler inndeling på ulike stillingsnivåer. Det mangler også rapportering av arbeidstid og foreldrepermisjon.

Karakter:3 av 6

 

DNB

Likestilling og mangfold                                           2016                2015

Gjennomsnittsalder menn                                       42,5                 43,0

Gjennomsnittsalder kvinner                                    41,7                 42,4

Kvinneandel (%)                                                        52,1                 53,9

Kvinneandel av deltidsarbeidende (%)                   68,9                 72,9

 

Gjennomsnittslønn i Norge, kvinner

(deltidsstillinger er gjort om til fulltid)                   568 952           548 994

Gjennomsnittslønn i Norge, menn

(deltidsstillinger er gjort om til fulltid)                   707 309           687 614

 

Kvinneandel konsernledelsen (%)                            30,8                 33,3

Kvinneandel på ledernivå 3 (%)                               29,3                 26,9

Kvinneandel på ledernivå 4 (%)                               34,9                 32,2

Kvinneandel på ledernivå 5 (%)                               34,9                 35,4

Kvinneandel på ledernivå 1–4 (%)                           33,5                 31,3

Kvinneandel på ledernivå 1–5 (%)                           34,2                 33,4

Vår vurdering:

DNB har en svært omfattende og god likestillingsredegjørelse, som viser at banken er ambisiøs i sitt likestillingsarbeid. Av plasshensyn kan vi ikke trykke hele. Men redegjørelsen viser at det jobbes bra i storbanken, særlig når det gjelder lederutvikling og å få til en jevnere fordeling på de ulike ledernivåene. Banken satte også av en likelønnspott i 2016 på 17 millioner kroner til å utjevne skjevheter som ikke kan forklares med annet enn kjønn.

Men storbanken har noen mangler i rapporteringen. Den gir ikke opplysninger om lønnsforskjeller på stillingsnivå eller om foreldrepermisjon. Banken skal imidlertid ha skryt for å vise kvinneandelen på ulike ledernivåer, fordelingen på deltidsarbeid samt forskjeller i snittlønn.

Karakter: 4 av 5

Skandiabanken

Bankens retningslinjer legger vekt på å bekjempe diskriminering basert på etnisitet, religion, kjønn, alder, ekteskapsstatus, seksuell orientering eller funksjonshemninger.

Ved utgangen av 2016 hadde Skandiabanken en arbeidsstokk som tilsvarte 254 heltidsstillinger, hvorav 45 prosent menn og 55 prosent kvinner. Styret består av seks medlemmer. Av de aksjonærvalgte medlemmene er det tre menn og to kvinner. Konsernledelsen besto ved utgangen av 2016 av syv medlemmer, hvorav fem menn og to kvinner. Av bankens ledere er 57 prosent menn og 43 prosent kvinner.

29 prosent av ledergruppen er kvinner (30 % i 2015).

43 prosent av bankens ledere er kvinner (44 % i 2015).

40 prosent av styrets medlemmer er kvinner (40 % i 2015).

 

Vår vurdering:

Skandiabanken har bare to stillingsnivåer, ledere og medarbeidere. Dermed rapporterer banken riktig på kjønnsfordeling på ulike stillingsnivåer. Det mangler derimot rapport på kvinners og menns lønn, arbeidstid og foreldrepermisjon.

Karakter: 3 av 6

 

KLP

Det er i 2016 gjennomført et arbeid for å analysere likelønnssituasjonen. Resultatet av arbeidet, inkludert forslag til tiltak, ble vedtatt i konsernledelsen. Det videre arbeidet vil bli fulgt opp av selskapets likestillings- og mangfoldsutvalg i 2017.

KLP ønsker å være en attraktiv arbeidsplass hvor alle medarbeidere gis like muligheter, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, politisk ståsted, seksuell orientering, kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og etnisk bakgrunn.

KLP har satt opp en egen ikke-finansiell rapportering. I denne finner vi disse tallene som angår likestillingsredegjørelsen:

 

Ansatte                                                                                              2016                2015

Prosent antall kvinner                                                                      47                    48

Prosent antall menn                                                                         53                    52

Prosent deltidsansatte kvinner                                                       14                    15

Prosent deltidsansatte menn                                                           2,4                   1,2

Antall kvinner i prosent på ledernivå 1                                           30                    13

Antall kvinner i prosent på ledernivå 2                                          35                    33

Antall kvinner i prosent på ledernivå 3                                         48                    48

Antall kvinner i prosent styret                                                         50                    50

Rapportert sykefravær kvinner (%)                                                6,7                   5,6

Rapportert sykefravær menn (%)                                                   2,7                   2,8

Rapportert fravær syke barn kvinner (%)                                      51                    52

Rapportert fravær syke barn menn (%)                                        49                    48

Lønn og godtgjørelse

Gjennomsnittlig lønn kvinner                                                                      641 000            621 000

Gjennomsnittlig lønn menn                                                                          781 000           768 000

Kvinner tjener prosentvis i forhold til menn                                              82 ,1                80,9

Kvinner tjener prosentvis i forhold til menn på ledernivå 1                     67,7                 92,4

Kvinner tjener prosentvis i forhold til menn på ledernivå 2                     88,3                 87,6

Kvinner tjener prosentvis i forhold til menn på ledernivå 3                     91,2                 91,6

 

Vår vurdering:

En god rapport, der de aller fleste tallene er med. Her mangler kun tall for foreldrepermisjon.

Karakter: 5 av 6

 

If

Av konkrete tiltak knyttet til mangfold og likestilling kan nevnes:

 • Nedsatt nordisk prosjekt knyttet til «Diversity and equal opportunities» med:
 • målsetting om å gi like muligheter for alle
 • Fysisk tilrettelegging på arbeidsplassen for personer med nedsatt funksjonsevne
 • Oppfordrer til mangfold i våre annonsetekster for ledige stillinger
 • For å sikre at vi har fokus på kjønnsbalanse, er kjønnselementet inkludert i en strukturert rekrutteringsprosess
 • Systematisk rapportering og oppfølging på andel kvinnelige ledere
 • Inkludert mangfold i ledertrening. Ledere har både fått opplæring og har gjennomført workshops knyttet til holdninger og stereotyper
 • Målsetting om 50% kvinnelige kandidater i Future Leadership program
 • Prioritering av kvinner ved lokal lønnstildeling

 

Andel kvinner fordelt på stillingsnivå (alle tall i prosent):

                                                             2015                           2016

Nivå 1*:                                                  9                                 17

Nivå 2:                                                   40                               53

Nivå 3:                                                   35                               36

Øvrige medarbeidere                          52                               52

 

Gjennomsnittslønn:

Menn                                                     619 416                      631 616 (2%)

Kvinner                                                534 420                      552 623 (3.4%)

 

Kvinners lønn som andel av menns etter stillingsnivå, målt i prosent:

2015                           2016

Nivå 1*:                                                          NA                              NA

Nivå 2:                                                            94                               93**

Nivå 3:                                                            97                               95**

Medarbeidere                                               94                               95

 

Uttak av foreldrepermisjon, gjennomsnittlig antall uker:

2015                           2016

Menn                                                             N/A                             13,2 uker

Kvinner                                                          N/A                             38,8 uker

 

Sykefravær:

Menn                                                             2,9                              2,8

Kvinner                                                          6,2                              6,6

Totalt                                                             4,5                              4,7

 

Fravær på grunn av syke barn (samlet antall dagsverk):

Menn                                                 426,2 dagsverk                       234,4 dagsverk

Kvinner                                              517,8 dagsverk                       476.9 dagsverk

 

Andel deltid målt i prosent                          2015                           2016

Menn                                                             4                                 4

Kvinner                                                          10                               8

 

*Nivå 1 gjelder Nordisk ledergruppe som inngår i If Skadeförsäkring AB. Øvrige nivåer er If Skadeforsikring NU

** Økning i lønnsforskjell mellom kvinner og menn skyldes strukturelle endringer i roller.

 

Vår vurdering:

If fikk i 2015 kritikk fra LDO for å bryte redegjørelsesplikten i likestillingsloven. Selskapet har i 2016 ryddet opp og fremstår nå med det som bør være fasit for likestillingsrapportering. Selskapet har fått god hjelp av LDO underveis til å følge påleggene det fikk i 2015.

Karakter: 6 av 6